Entreprenörskap inom utbildning

Illustration av entreprenöriella erfarenheter
I Chalmers satsning på entreprenörskap i grundutbildningen är syftet att ge studenter en möjlighet att lära sig ett entreprenöriellt förhållningssätt. Det handlar om att utveckla människor, både studenter och anställda på Chalmers, och inte att i första hand skapa nya företag. Att träna på och att få erfarenhet av ett entreprenöriellt förhållningssätt har studenterna stor nytta av oavsett karriärval. 

Förhållningssätt i undervisningen

Mellan 2016 och 2019 har Chalmers drivit ett projekt med syfte att integrera entreprenöriella erfarenheter i utbildningsprogrammen. Projektet handlar inte om nya kurser, moduler eller program utan om att bredda möjligheterna så att alla studenter får ta del av entreprenöriella erfarenheter. I vissa fall handlar det om att göra studenterna medvetna om att de redan deltar i undervisning med ett entreprenöriellt förhållningssätt, i till exempel projektarbeten, kandidat- och examensarbeten. 
I praktiken handlar entreprenöriella erfarenheter om att använda metoder där allt inte är tillrättalagt och där det inte finns några rätt eller fel. Den osäkerhet som kan uppstå är viktig att träna på och reflektera kring under utbildningen för att bli bättre förberedd för arbetslivet. Tanken är därför inte att alla ska lära sig att bli entreprenörer, utan att det blir ett integrerat förhållningssätt i undervisningen.

Skapa värde för andra

En definition av entreprenöriella erfarenheter har tagits fram utifrån kontexten på Chalmers. Definitionen innehåller tre delar och dessa tre delar ska adresseras för att falla inom definitionens ram.
  1. Skapa värde för andra (Into action): Genom interaktion med andra människor få en förståelse för deras behov och baserat på dessa behov skapa något av värde för dem.
  2. Idéutvecklingskedjan (Ideas and opportunities): En iterativ process som består av att generera och utforma idéer, värdera dem, välja en idé, paketera och sälja in idén och genomföra/ implementera den i ett relevant sammanhang så att värde uppstår för andra.
  3. Förmågor och mod (Resources): Förmåga att identifiera, kombinera och använda sina egna och andras resurser, och våga hantera osäkerhet, med ett reflekterat förhållningsätt, i syfte att skapa värde för andra.

Minst en kurs inom varje program

För att ge alla studenter lika möjligheter satsar Chalmers i första hand på att det inom varje program ska finnas minst en obligatorisk kurs på grundläggande och avancerad nivå där studenter tränas i att arbeta entreprenöriellt. 
Studenter kan också söka kurser i entreprenörskap inom vissa program, eller söka till mastersprogrammet Entrepreneurship and Business Design. Sammantaget kommer Chalmers att erbjuda alternativ för alla studenter att lära sig ett entreprenöriellt förhållningssätt, för många studenter att få möjlighet att fördjupa sig inom entreprenörskap och för ett fåtal att också kunna utveckla spetskompetens inom entreprenörskap.

Pedagogisk utvecklingsledare

Ett kontinuerligt arbete för god kvalitet i undervisningen pågår på Chalmers. Att studenterna får med sig entreprenöriella erfarenheter och att integreringen av entreprenöriella arbetssätt i utbildningsprogrammen ökar är en del av kvalitetsarbetet. Det finns även en pedagogisk utvecklingsledare med fokus på entreprenörskap, som stöttar programansvariga och lärare i arbetet med att integrera entreprenöriella erfarenheter i kurser och program.

Chalmers Entrepreneurship Society, CES

Chalmers Entrepreneurship Society (CES), är en studentförening med mål att utveckla och bidra till en entreprenöriell kultur bland Chalmers studenter. Föreningen arrangerar inspirerande aktiviteter, exempelvis lunchföreläsningar, workshops och kvällsevent samt Entreprenörsdagen en gång om året. 

Chalmers Entrepreneurship Society Facebook

 

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer om entreprenörskap i grundutbildningen eng.gru@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: må 21 sep 2020.