Nyheter: Globalhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaThu, 22 Oct 2020 06:51:45 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Resultat-från-Studentbarometern.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Resultat-fr%C3%A5n-Studentbarometern.aspx​Möjligheten till återhämtning viktigaste frågan kring studenters arbetsmiljö<p><b>I februari 2020 fick alla dåvarande studenter möjligheten att berätta om sin upplevelse av studiemiljön på Chalmers. 3242 studenter besvarade enkäten och det var det högst antalet svarande sedan dess start 2017.​​</b></p><div><br /></div> <div>Studentkåren hade en tävling bland sina sektioner, flera PA gick ut i sina klasser och informerade, flera funktioner skickade påminnelser via mail. Resultatet av arbetet syns i och med att en större andel av programmen 2020 fick en svarsfrekvens över 50%. Bäst av alla och vinnare av studentkårens tävling var Bioteknik där 80% av studenterna svarade på enkäten. </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Resultat</h2> <div>De cirka 50 frågorna handlade om studiemiljö, undervisning, studentliv, likabehandling och fysisk arbetsmiljö. 24 av dessa frågor visar på ett bättre resultat i 2020 års enkät jämfört med förra året. Den fråga som hade förbättrats mest är: ”Jag vet hur jag kan påverka min studiemiljö”. De påståenden som fick högst medhåll var: ”Jag är stolt över att studera på Chalmers” och ”Jag känner mig trygg på Chalmers”. </div> <div><br /></div> <div>Tre frågor visar på ett sämre resultat än året innan: “Som student på Chalmers ges jag möjlighet till att utveckla goda sociala relationer utanför studierna”, “Jag har möjlighet att återhämta mig efter hög arbetsbelastning i mina studier” och “Jag är nöjd med den fysiska arbetsmiljön”. De två frågor som fick lägst medhåll är: ”Jag upplever att det finns tid för eftertanke och reflektion i mina studier” och ”Jag har möjlighet att återhämta mig efter hög arbetsbelastning i mina studier”.</div> <div><a href="/sv/studentliv/studie-arbetsmiljo/Sidor/Studentbarometern.aspx" title="Info om studentbarometern på Studentportalen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om studentbarometern och dess resultatet här.</a></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Organisatorisk och socialarbetsmiljöronder</h2> <div>Under våren när resultatet av enkäten var klart genomförde alla grundprogram en årlig organisatorisk och social arbetsmiljörond (OSA-rond) där studenternas studiemiljö och utbildningarnas organisering diskuterades. Förutom programteam och stödfunktioner på högskolan representerades programmen av sektionens studerandearbetsmiljöombud (SAMO), årskursrepresentanter och eventuellt andra inbjudna studenter. På dessa ronder går deltagarna igenom studentbarometerns resultat och annat underlag som kursvärderingar och statistik. De diskuterar hur programmet upplevs och gör tolv riskbedömningar som är samma för alla program. De områden som bedöms ha högst risk kräver en åtgärd.</div> <div><br /></div> <div>2020 sattes 24 högrisknivåer spridda på de 28 olika ronderna. Det område som flest program, totalt tio stycken, bedömde som högrisk var: ”Risk för att utbildningens organisering skapar för hög arbetsbelastning och otillräcklig återhämtning hos studenterna”. Varje enskilt program skapar egna åtgärder inom de områden som ses som risker. </div> <div><a href="/sv/studentliv/studie-arbetsmiljo/Sidor/checklista_studiesocial_arbetsmiljorond.aspx" title="Info om organisatiorisk och social arbetsmiljörond"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om OSA-ronderna här​</a></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Grundutbildningens ledningsgrupps handlingsplan </h2> <div>I september gick vicerektor tillsammans med sin ledningsgrupp igenom resultatet av vårens arbete och lyfte upp ett antal frågor som bäst hanteras på Chalmersgemensam nivå och inte bara på program- eller utbildningsområdesnivå. </div> <div><br /></div> <div>Några av de frågor som lyftes upp var studenternas upplevelse av arbetsbelastning och stress, arbetsmiljöansvar för studenter som inte går på något program, rutiner för studenter med tillfälliga skador och inomhusklimat. Man beslutade också att stärka systematiken i programmens organisatoriska och sociala arbetsmiljöronder så att varje program tar fram en handlingsplan som följs upp årligen.</div> <div><br /></div> <div>Man beslutade också att tillsammans med kåren titta närmare på studenters riskbeteenden i samband med alkoholkonsumtion och att utreda möjligheten att ge sektionernas studerandearbetsmiljöombud en mer djupgående utbildning i arbetsmiljö än den de får idag.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Studentbarometern 2021 </h2> <div>I januari/februari 2021 kommer nästa studentbarometer att skickas ut. Håller du med om högskolans prioriteringar? Ta chansen att göra din röst hörd och påverka din studiemiljö. </div> <div>​<br /></div> Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vill-du-jobba-som-mentor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vill-du-jobba-som-mentor.aspx​Vill du ha ett givande extrajobb som mentor?<p><b>​En mentors roll är att stödja, uppmuntra och hjälpa en student att strukturera och planera sina studier.​​</b></p><div><br /></div> Nu söker vi ännu fler mentorer som vill bidra i detta viktiga och givande arbete. Chalmers ska vara en tillgänglig högskola, där en funktionsvariation inte ska vara ett hinder för studierna. Personer med funktionsvariation ska känna sig delaktiga och behandlas jämlikt precis som alla andra studenter. Det innebär att alla ska kunna tillgodogöra sig information och delta i aktiviteter utifrån sina förutsättningar. <span style="background-color:initial">S</span><span style="background-color:initial">tudenter med funktionsvariation kan ansöka om att få en mentor via Nais. </span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">A</span><span style="background-color:initial">tt vara ment</span><span style="background-color:initial">or innebär att du och studenten träffas och tillsammans skapar verktyg och förutsättningar för att studenten på egen hand ska kunna genomföra sina studier. Studenten kan behöva hjälp att orientera sig i de digitala plattformar som är kopplade till lärosätet såsom studentportal, schema, salar och kursplaner.</span></div> <div><br /><div><div><a href="/sv/chalmersstudier/anteckningsstod/Sidor/mentor.aspx" target="_blank" title="Länk till mentorsstöd, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer och anmäl ditt intresse via den här länken</a></div></div></div>Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Förlängd-anmälningstid-till-tentamen-.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/F%C3%B6rl%C3%A4ngd-anm%C3%A4lningstid-till-tentamen-.aspx​Förlängd anmälningstid till tentamina i läsperiod 1<p><b>​Antalet studenter som inte inom utsatt tid anmält sig till tentamina för läsperiod 1 läsåret 2020-2021 är betydligt större än normalt. Tiden för tentamensanmälan har därför förlängts till och med söndag 18 oktober.​​</b></p><p class="chalmersElement-P"><strong><br /></strong></p> <p class="chalmersElement-P"><strong>Senast söndag 18 oktober måste din anmälan vara inne. </strong><span style="background-color:initial"><strong>D</strong></span><span style="background-color:initial"><strong>ärefter är det inte möjligt att inkomma med en anmälan till tentamen i lp 1.</strong> </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">Studenter anmäler sig själva på ordinarie sätt via Ladok. </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial"><strong>Studenter som av någon anledning inte själv kan anmäla sig via systemet måste senast 18 oktober inkomma med en anmälan via mail till </strong><a href="mailto:studentcentrum@chalmers.se"><strong>studentcentrum@chalmers.se</strong></a></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial;color:rgb(51, 51, 51)">Var uppmärksam på att Chalmers alltid tillämpar obligatorisk tentamensanmälan. Denna förlängda anmälningstid är ett undantag som enbart gäller för läsperiod 1, HT20. Tider för tentamensanmälan hittar du i Studentportalen.</span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">Det är fortfarande inte möjligt att plussa eller att dubbeltentera. </span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">S</span><span style="background-color:initial">e sidan </span><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/tentamen%20under%20covid-19-pandemin.aspx" title="Länk till Studentportalen">Tentamen under covid-19-pandemin​</a><span style="background-color:initial"> för fullständig information om de regler som gäller för tentamina under hösten</span><span style="background-color:initial">.  </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial"></span><span style="font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">Problem med att logga in på Ladok? </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">Vissa studenter har under de senaste dagarna rapporterat att de har problem med att logga in på Ladok. Följ <a href="/sv/aktuelllt/Sidor/Inloggning-på-ladok.aspx">denna enkla guide​</a> för att komma runt problemet.</span></p> <p class="chalmersElement-P"></p> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <p class="chalmersElement-P">​</p>Fri, 16 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Inloggning-på-ladok.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Inloggning-p%C3%A5-ladok.aspxProblem med att logga in på Ladok? Gör så här!<p><b>Sedan en tid tillbaka är det flera studenter som har hört av sig om att de haft svårigheter att logga in på Ladok. I den här guiden berättar vi hur du lätt kommer runt detta problem. ​​​</b></p>​Chalmers autentiseringsystem mot Ladok har kommit i en ny version vilket innebär att det numera finns två alternativet att välja som har koppling till Chalmers; &quot;Chalmers&quot; och &quot;Chalmers Library&quot; vid inloggning. För att logga in i Ladok skall alternativet &quot;Chalmers&quot; väljas.<br /><h2 class="chalmersElement-H2">Välj alternativet Chalmers</h2> Det korrekta alternativet att välja vid inloggning till Ladok är &quot;Chalmers&quot; <div><div><img src="/SiteCollectionImages/miljoer_illustrationer/ladok1.jpg" alt="" style="margin:5px" /> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Om du bara ser Chalmers Library?</h2></div> <div>Om du sedan tidigare har &quot;Chalmers Library&quot; som standardval klickar du på &quot;Add another institution&quot;, söker på &quot;Chalmers&quot; och väljer detta. <span style="background-color:initial">N</span><span style="background-color:initial">u har </span><span style="background-color:initial">du två alternativ vid inloggning. Om du vill kan du ta bort &quot;Chalmers Library&quot; genom att klicka på &quot;edit&quot; och det lilla krysset som dyker upp. </span></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/miljoer_illustrationer/ladok4.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /></div>Thu, 15 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Anmälan-till-Act-Sustainable-öppen.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Anm%C3%A4lan-till-Act-Sustainable-%C3%B6ppen.aspxRegistreringarna till Act Sustainable är öppna!<p><b>​​Från och med nu är registreringarna till Act Sustainable öppna. Glöm inte att varje programpunkt kräver en egen registrering, men du kan anmäla dig till hur många programpunkter du vill.</b></p>För dig som är student eller anställd på Chalmers eller Göteborgs universitet deltar du i eventen via Zoom. Det ger dig möjligheten att delta aktivt, till exempel genom att ställa frågor till föreläsare eller på annat sätt reagera på innehållet. Det finns dock begränsade platser i Zoom och först till kvarn gäller! <div><br /></div> <div>För övriga deltagare finns vår live-stream på YouTube. Utvalda programpunkter kommer streamas på Göteborgs centrum för hållbar utvecklings YouTube-kanal. Där kan vem som helst titta, men möjligheten att delta aktivt är begränsad. Även detta kräver registrering. </div> <div><br /></div> <div>Länkar till de programpunkter du anmält dig till kommer skickas till din registreringsmejl några dagar innan evenemanget. Om du har frågor, besök actsustainable.se för mer information eller maila Karin Bylund, projektledare för Act Sustainable, på karin.bylund@chalmers.se. Om du vill vara helt säker på att inte missa något följ Gothenburg Student Sustainability Hub på Facebook och Instagram. Inför och under veckan kommer vi fylla #ActSustainable2020 med info, inspo och en inblick bakom kulisserna. </div> <div><br /></div> <div>Besök: <a href="https://www.actsustainable.se/" title="Länk till Act Sustainable, öppnas i ny fliik" target="_blank">actsustainable.se</a> </div> <div>Kontakt: <a href="mailto:karin.bylund@chalmers.se" title="Länk till mailadress">karin.bylund@chalmers.se</a></div> <div>YouTube: <a href="https://www.youtube.com/c/GothenburgCentreforSustainableDevelopment" title="Länk till Youtube">Gothenburg Centre for Sustainable Development </a></div> <div>Facebook: <a href="https://www.facebook.com/GothenburgStudentSustainabilityHub" title="Länk till Facebook">GothenburgStudentSustainabilityHub</a> </div> <div>Instagram: <a href="https://www.instagram.com/studentsustainabilitygbg/" title="Länk till Instagram">StudentSustainabilityGBG ​</a></div> <div><br /></div> <div>AV: HUGO GUSTAFSSON (Göteborgs universitet)</div>Mon, 12 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Problem-med-Eduroam.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Problem-med-Eduroam.aspxProblem med att logga in på det trådlösa nätverket?<p><b>Just nu får IT-avdelningen många frågor om hur man loggar in på vårt trådlösa nätverk, Eduroam.​ Frågorna kommer mestadels från Apple-användare, därför har vi tagit fram en guide för hur man åtgärdar problemet. ​​</b></p><div><span style="background-color:initial"> </span></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">Tänk på att  användarnamnet för Eduroam är CID@chalmers.se oavsett om du är anställd eller student. @ står för att man hör hemma på Chalmers och är inte att förväxla med en mailadress. Du hittar IT- avdelningens alla guider här: </span></div> <div><a href="https://it.portal.chalmers.se/itportal/Student/Student" title="Länk till IT-portalen, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />IT-portalen​</a></div> <div><br /></div>Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Kandidatarbetsval.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Kandidatarbetsval.aspxInformation om kandidatarbetsvalet<p><b>​Här kommer information om årets kandidatarbetsval​</b></p><h2 class="chalmersElement-H2">​<span>Viktiga datum för kandidatarbetet</span></h2> <div><strong>9 oktober</strong> - Sista dag för studenter att lämna eget projektförslag till institutionen.</div> <div> </div> <div><strong>12 november</strong> - Kandidatarbetsvalet öppnar.</div> <div> </div> <div><strong>23 november</strong> - Sista dagen att välja kandidatarbete. </div> <div> </div> <div><strong>4 december</strong> - Besked om tilldelat projekt finns på Min Startsida. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Behörighet</h3> <div> </div> <div>Från om med läsåret 2019/2020 gäller följande behörighetskrav för kandidatarbetena: För tillträde till kandidatarbete ska studenten uppfylla minst 105 hp av de första tre åren utifrån aktuell programtillhörighet. Kravet ska vara uppfyllt efter att läsperiod 1 i årskurs 3 har inrapporterats till LADOK. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Egna förslag på kandidatarbetsprojekt</h3> <div> </div> <div>Du som har egna förslag till kandidatarbetsprojekt ska lämna in ditt förslag till institutionen senast  9 oktober. Stäm av förslaget med din programansvarig innan du lämnar in det. Du måste välja ditt eget projektförslag som prio 1 för att det ska kunna tilldelas dig. Högst hälften av platserna i projektet är vikta för studenter som kommit med förslaget. De andra platserna är öppna för studenter vid program där projektet är godkänt. </div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/kandidat-och-examensarbete/kandidatarbete/Sidor/Syfte-mal-och-upplagg.aspx" title="Länk till Studentportale, kandidatarbeten"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Här kan du läsa mer om kandidatarbetsvalet​</a></div> <div> </div> <div>​<br /></div> <div> </div>Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Information-om-studentdatorerna.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Information-om-studentdatorerna.aspxViktig information om att spara filer på studentdatorer<p><b>Chalmers IT-avdelning vill påminna alla studenter om de rutiner som gäller vid användning av studentdatorerna (StuDAT) i datorsalarna på campus. ​​</b></p><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">När du använder Chalmers studentdatorer är det viktigt att du alltid sparar dina filer på din hemkatalog Z: För tillfället är det nämligen möjligt att vara inloggad på flera datorer samtidigt och i dessa fall är det enbart den första inloggningen som sparar dina filer om du t.ex. lägger dem på skrivbordet. </span><span style="background-color:initial">P</span><span style="background-color:initial">å övriga datorer raderas allt som inte är sparat på Z: vid utloggning. </span><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><span>H</span><span>ur vet jag om jag är inloggad på flera datorer samtidigt? </span></h2></div> <div>Om du är inloggade på flera datorer samtidigt kommer det synas tydligt på bakgrunden. Leta efter en stor röd text i högra hörnet som varnar för att du är inloggad på flera datorer samtidigt. På dator nr. 2 kommer du tydligt se en stor pop-up-ruta med information om detta. </div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Vill du vara helt säker på att din data alltid sparas? Spara allt  på Z: </span></div> <div><span style="background-color:initial">Ti</span><span style="background-color:initial">ps: Logga alltid ut när du är klar med datorn, då minimerar du risken för att förlora viktig information!</span><br /></div>Wed, 23 Sep 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Emma-Frans-Act-Sustainable.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Emma-Frans-Act-Sustainable.aspxEmma Frans, årets keynote speaker på Act Sustainable<p><b>Emma Frans blir årets keynote speaker på den digitala hållbarhetsveckan Act Sustainable. Emma Frans har en mångfacetterad bakgrund som forskare, författare, expert i TV och radio och inte minst Twitterkändis. På Act Sustainable kommer hon prata om åsiktsbubblor och fake news och hur vi kan sortera mellan det som är sant, och det som bara utger sig för att vara sant. Act Sustainable är 16-20:e november och Emma Frans kan ni se torsdag den 19:e november.​</b></p>​<div>​Vi har nu nöjet att i få presentera Emma Frans som årets keynote speaker på Chalmers och Göteborgs universitets digitala hållbarhetsvecka Act Sustainable. Emma frans har en akademisk bakgrund som doktor i medicinsk epidemiologi och forskare vid Karolinska institutet och University of Oxford. Men för många är hon antagligen mest känd som vetenskapsjournalist, författar, debattör och twittrare. Som idel folkbildare har hon lyckats med konststycket att göra forskning inte bara begriplig utan dessutom intressant, relevant och rolig för breda skaror. Emma har bland annat tilldelats stora Journalistpriset för sin pedagogiska förmåga att förmedla forskning och vetenskap. <div><br /></div> <div>På Act Sustainable 2020 kommer Emma Frans dela med sig av sin kunskap i ett av hennes specialområden: åsiktsbubblor och fake news. Vi kommer få lära oss hur vi kan identifiera åsiktsbubblor och fake news och framförallt hur vi värderar den kunskap som finns runt omkring oss och hur det påverkar samhället. </div> <div><br /></div> <div>Hållbarhetsveckan Act Sustainable arrangeras i år helt digitalt den 16-20:e november, Emma Frans kan ni se den 19:e november. Veckan riktar sig till studenter, forskare, lärare och annan personal på Chalmers och Göteborgs universitet. <span style="background-color:initial">För mer information om hållbarhetsveckan och Emma Frans besök actsustainable.se och följ Gothenburg Student Sustainability Hub på Facebook och Instagram. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Läs mer: <a href="https://www.actsustainable.se/program" title="Länk till Act Sustainable, öppnas i ny flik" target="_blank">Actsustainable.se</a> </span></div> <div><span style="background-color:initial">Facebook: <a href="https://www.facebook.com/GothenburgStudentSustainabilityHub" title="Länk till Gothenburg Student Sustainability Hub">GothenburgStudentSustainabilityHub</a> </span></div> <div><span style="background-color:initial">Instagram: <a href="https://www.instagram.com/studentsustainabilitygbg/" title="Länk till instagram">StudentsustainabilityGBG​</a></span></div> <div><br /></div> <div>Text: Hugo Gustafsson (GU). </div> <div></div></div>Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/student-ladok-byter-utseende.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/student-ladok-byter-utseende.aspxStudent-Ladok byter utseende!<p><b></b></p>I början av oktober kommer det se annorlunda ut när du loggar in på dina sidor i Ladok. <div>Utseendet förändras - innehållet förblir detsamma.</div>Tue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Massa-for-gransoverskridande-exjobb.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Massa-for-gransoverskridande-exjobb.aspx​Mässa för gränsöverskridande exjobb<p><b>​I oktober anordnar Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset för första gången en gemensam examensarbetesmässa. Syftet är att stimulera nya samarbeten och synsätt över gränserna. ​​</b></p><div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/miljoer_illustrationer/studenter_750.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br /></span></div> <span style="background-color:initial">D</span><span style="background-color:initial">en 14 oktober är det dags för den första gemensamma exjobbsmässan inom hälsoområdet. Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet – Sahlgrenska akademin, Naturvetenskapliga fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten – formar gemensamt en mässa som är tänkt att sedan återkomma varje termin. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><span style="background-color:initial">Syftet med mässan är att erbjuda studenter på Chalmers och ovan nämnda delar av GU möjligheten till tvärvetenskapliga projekt in området hälsa och teknik. Mässan riktar sig främst till studenter på masternivå, men Sahlgrenska akademin öppnar även upp för projekt på kandidatnivå. För forskare innebär det en möjlighet att nå ut bredare med examensarbetesförslag. För studenterna blir det också en unik möjlighet att arbeta sida vid sida med studenter med annan kompetens, i projekt som handleds i samarbete mellan forskare från både klinisk och teknisk sida. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">– Vi vill också skapa nya, tvärvetenskapliga kontakter mellan forskare i de olika organisationerna genom att presentera nya projektidéer – och forskningsbehov – under ett gemensamt event, säger Hälsa och tekniks styrkeområdesledare Ann-Sofie Cans, och tillägger att arrangörerna förväntar sig att forskare från alla organisationer deltar. </span></div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Digital mässa första gången </span></h2> <div><span style="background-color:initial">Höstens mässa blir digital, men fokus ska ligga på fysisk interaktion och mingel så snart omständigheterna tillåter. Planen är att eventet ska utvecklas vidare, och framöver hållas på Chalmers varje höst samt på Campus Medicinareberget varje vår. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">– I år fokuserar vi på interna projekt och projekt i samverkan mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska sjukhuset. Långsiktigt planerar vi att tillsammans med Sahlgrenska Science Park vidareutveckla mässan till att också involvera företag, säger Ann-Sofie Cans. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Mer information om eventet kommer <a href="https://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/health/calendar/Pages/Master-thesis-project-fair.aspx" title="Länk till Chalmers.se, öppnas i ny flik" target="_blank">på eventsidan här</a> inom kort. Du kan även anmäla dig direkt och få information via epost. Observera att du behöver anmäla dig på rätt länk nedan för att få rätt information samt länk till eventet. </span></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/beeeff78-bd62-47e3-8e84-b56714e7bfae" title="Länk till anmälningsformulär, öppnas i ny flik" target="_blank">Studenter anmäler sig här​</a>. Studenter kan anmäla sig löpande ända fram till 14 oktober, men observera att vi behöver skicka ut en länk för att du ska kunna delta. </span></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/438f3bec-d1b0-4321-8a05-6b955f283c0e" title="Länk till anmälningsformulär, öppnas i ny flik" target="_blank">Forskare anmäler sig här</a>. Sista anmälningsdag för forskare är 30 september. <span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Text: Mia Malmstedt </span></div> <div><span style="background-color:initial">Foto: Johan Bodell​ ​</span><br /></div></div>Fri, 04 Sep 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vilrum-stangda.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vilrum-stangda.aspxVilrummen på Chalmers hålls stängda tills vidare<p><b>För att de studenter och anställda som behöver vara på campus ska kunna vara det under trygga former har lokalerna anpassats för att minimera smittspridningen av covid-19. ​</b></p>​<span style="font-family:calibri, sans-serif, serif, emojifont;font-size:16px">Chalmers har därför beslutat att de vilrum som finns på campus kommer att hållas stängda tills vidare. Detta görs för att begränsa eventuell smittspridning. ​</span>Wed, 26 Aug 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Minskat-antal-utskrifter-sparar-på-miljön.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Minskat-antal-utskrifter-sparar-p%C3%A5-milj%C3%B6n.aspx​Minskat antal utskrifter sparar på miljön<p><b>​ I början av varje termin får alla studenter ett visst antal enheter printerquota (PQ) som kan användas för betalning av utskrifter på Chalmers. En PQ motsvarar en ensidig svart-vit A4-utskrift. Från och med höstterminen 2020 kommer denna kvot att minska till 65 per termin.</b></p>Varje utskrift innebär en viss påverkan på miljön. Samtidigt ser allt färre studenter ett behov av att göra utskrifter för sina studier. Grundutbildningens ledningsgrupp har därför beslutat att minska antalet utskrifter som studenter kan göra utan kostnad. Studenter som vill göra ytterligare utskrifter kan köpa extra PQ genom Chalmers webbportal eller i butiker på campus. <div>Studenter med funktionsnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter som har behov av att skriva ut anteckningar kommer även i fortsättningen kunna kontakta funka-samordnaren för att bli tilldelade ett större antal PQ-enheter.</div>Mon, 17 Aug 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ett-ar-med-trygg-pa-chalmers.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ett-ar-med-trygg-pa-chalmers.aspx​Ett år med Trygg på Chalmers!<p><b>​Det är nu ett år sedan Trygg på Chalmers lanserades. Statistik från webbplattformens första år visar att studenter använt verktyget i högre grad än anställda. Det går även att se att rapporteringen av trakasserier sjönk kraftigt när distansundervisning och hemarbete påbörjades i och med coronakrisen. ​</b></p><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Va</span><span style="background-color:initial">r går gränsen mellan skämt och trakasserier och vem avgör var den gränsen går? Frågor som är svåra att besvara, men det är just sådana funderingar som avhandlas på Chalmers.se/trygg. Trygg på Chalmers är inte bara ett rapporteringsverktyg utan även en informationssida där man kan lära sig mer om vad trakasserier är och få konkreta tips på hur man kan bidra i arbetet med att skapa en bra arbets- och studiemiljö för alla.</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div>Trygg på Chalmers ska sänka tröskeln för att fler ska våga berätta om trakasserier, men ersätter inte att du som anställd kontaktar din chef eller att du som student kontaktar din programansvarige om du känner dig utsatt på något sätt.</div> <div><br /></div> <div>– Vi har hanterat 55 ärenden via systemet hittills, men plattformen har tusentals unika besök på sidorna som informerar om trakasserier och hur en schysst studie- och arbetsmiljö ska vara, berättar Sara Thornadtsson Chavarria, jämställdhetssamordnare på Chalmers och fortsätter:</div> <div><br /></div> <div>– Kortfattat kan man säga att fler studenter än anställda rapporterat via plattformen, men när det gäller vilka som blivit anmälda så är det ungefär lika många anställda som studenter. Något som sticker ut är att väldigt få doktorander använt verktyget, men det kan bero på att de har andra kanaler att lyfta trakasserier i, för jag tror inte det sker färre incidenter kopplat till den gruppen. </div> <div><br /></div> <div>Den vanligaste diskrimineringsgrunden att rapportera om är sexism och kön, 24 ärenden (43 %). Etnicitet är också vanligt förekommande –7 ärenden (13 %) har inkommit sedan plattformen öppnade för ett år sedan. Det tog några månader innan webbsidan fick upp användarantalet, men under hösten ökade rapporteringen för att sedan sjunka igen i samband med att hemarbete och distansundervisning påbörjades som en följd av den pågående coronapandemin. Sara Thornadtsson Chavarria vill poängtera att det går att rapportera oönskat beteende och bemötande även om det sker online: </div> <div><br /></div> <div>– Som högskola har Chalmers ett ansvar för studie- och arbetsmiljön även digitalt, säger hon.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Trakasserier i olika form</h2> <div>Chalmers har länge haft ett strukturerat arbete mot olika former av diskriminering, men i och med allt som kom upp till ytan under #MeToo tog högskolan och studentkåren gemensamt krafttag och startade Chalmers mot sexism. Det är ett projekt inom ramen för Fokus jämställdhet, som arbetat med frågor om diskriminering och som bland annat resulterade i skapandet av Trygg på Chalmers. </div> <div><br /></div> <div>I arbetet mot diskriminering har det eftersträvats att det bildligt talat ska finnas en ”röd varningsknapp” att trycka på om man ser eller upplever något oönskat beteende. Trygg på Chalmers är nu den röda knappen som ska bidra till att det ska kännas lättare att säga ifrån.</div> <div><br /></div> <div>– Får man en känsla av att ”det här känns inte bra” eller ”oj, jag borde göra något”, så finns alltid Trygg på Chalmers. Tanken är att det ska vara enkelt att rapportera vare sig det handlar om mobbing, rasistiska skämt, mossiga kursinslag eller en sexistisk jargong på ett möte. Det måste inte vara svartvitt eller röra en specifik diskrimineringsgrund, allt som skapar otrygghet i vår studie- och arbetsmiljö kan du berätta om, säger Sara Thornadtsson Chavarria.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Vi är varandras studie- och arbetsmiljö</h2> <div>Som kollega, klasskompis och medmänniska har alla ett viktigt ansvar – att ta hand om varandra och den miljö vi vistas i tillsammans. Det går bra att berätta om något som man endast bevittnat eller rapportera trakasserier helt anonymt.</div> <div>– Vissa personer väljer att rapportera utan att uppge kontaktuppgifter, men deras röster är också jätteviktiga för oss även om det inte kan bli en utredning som resulterar i åtgärder mot en enskild person. Jag som samordnare läser allt. Alla rapporter är ändå värdefull information för oss, för det blir en del av vår statistik och vårt förändringsarbete framåt. Märker vi att många anmälningar rör en fråga, en del av högskolan eller någon slags arena så kraftsamlar vi kring det. Ju mer underlag vi får in desto mer träffsäkra kan vi bli i våra insatser framåt, säger Sara Thornadtsson Chavarria.</div> <div><br /></div> <div>Att gemensamt ansvar är viktigt när det gäller frågor om studie- och arbetsmiljö märks även i högskolans samarbete med kåren, berättar Emilia Sandolf, ordförande för sociala utskottet på Chalmers studentkår:</div> <div>– De vittnesmål som inkommer via plattformen hanteras av ett utredningsteam bestående av representanter från både högskolan och studentkåren. Ibland hanterar vi ärenden separat, ibland tillsammans. Känner vi att vi gör det bättre ihop så gör vi det. Det goda samarbetet mellan anställda och studenterna är vår styrka, vi utgör ju varandras studie- och arbetsmiljö! säger Emilia Sandolf.</div> <div>Länkar</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/s%C3%A4ker/Sidor/Trygg.aspx" title="Länk till Chalmers,se Trygg på Chalmers, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Trygg på Chalmers</a> </div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/s%C3%A4ker/Sidor/rapportera.aspx" title="Länk till Chalmers.se Hur fungerar det att raportera? Öpnnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Hur fungerar det att rapportera?</a> </div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/s%C3%A4ker/Sidor/Verktyg-och-tips.aspx" title="Tips: Att ingripa och stötta, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Tips: att ingripa och stötta</a> </div> <div><br /></div> <div>Text: Julia Jansson</div> <div><br /></div>Thu, 18 Jun 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-varslar-om-uppsägning.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-varslar-om-upps%C3%A4gning.aspxChalmers varslar om uppsägning av 180 anställda<p><b>Tio år av personaltillväxt i kombination med långvarigt lågt ränteläge har lett till att Chalmers pensionsrelaterade kostnader just nu ökar på ett obalanserat sätt. För att undvika växande underskott framåt har ett antal åtgärdspaket tagits fram under våren 2020. Chalmers tvingas idag varsla 180 anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. ​​</b></p>​<div><span style="background-color:initial">Samtliga delar av verksamheten berörs av åtgärdspaketen, och alla Chalmers 13 institutioner omfattas av neddragningen av personal. Huvuddelen av personalneddragningen kommer att beröra verksamhetsstödet. </span><div>– Det är mycket smärtsamt för oss att behöva varsla om uppsägning, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd. </div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-varslar-om-uppsagning-av-180-anstallda.aspx" title="Länk till Chalmers.se, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs hela nyheten på Chalmers.se​</a></div> <div>​<br /></div> </div>Wed, 03 Jun 2020 00:00:00 +0200