Positiva omdömen om distanstentamen trots kort varsel

​​Med mycket kort varsel ställde Chalmers om till distanstentamen. Trots omständigheterna visar den genomförda studentenkäten att många studenter överlag är nöjda, inte minst med att få genomföra sina tentor. Bättre framförhållning, alltför svåra tentor och ökad risk för fusk är några andra åsikter som kommit fram.

– Att med kort varsel ställa om tentorna i LP3 till distans var en stor utmaning såväl för lärare och examinatorer som för våra studenter, säger Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor för utbildning och livslångt lärande. Enkätsvaren speglar verkligen det. Här finns nyttiga lärdomar för oss att dra inför kommande tentaperioder, samtidigt är det glädjande att studenterna i grunden är positiva till hur vi tillsammans hanterat en extraordinär situation.

Enkätsvaren visar att många studenter är nöjda med hanteringen av distanstentorna. Lärare, examinatorer och administrationen får beröm för att på kort tid ställt om så att tentorna kunnat genomföras. På frågan ”Utifrån givna förutsättningar (coronavirusspridning) – hur värderar du din totala upplevelse av tentamen på distans?” ger cirka hälften av de svarande höga betyg. Likaså värderas möjligheten att få genomföra sin tenta som planerat, högre än behovet av att vara anonym.

I och med att Chalmers genomfört tentor på LP3-kurserna har studenterna examinerats vilket uppskattats.

Bland svaren märks också en del oro kring situationen i samhället i stort och kring tentasituationen, exempelvis inlämningsmomentet och risken för teknikproblem.  Flera tycker att det varit alldeles för enkelt att fuska, att det blir orättvist när de själva arbetar med sin tenta individuellt men samtidigt vet att andra sitter i grupp. Några menar att det är omöjligt att förhindra fusk helt och tycker därför att det enda sättet att hantera saken vore att tillåta samarbete alternativt ställa in tentorna. Någon har föreslagit att slumpa tentor för att göra dem mer individuella. Flest kommentarer har det kommit på frågor om tid för genomförande och om hur tentan ska gå till.

För lite tid att genomföra

I fritextsvaren vittnar många om att genomförandetiden inte varit tillräckligt anpassad för svårighetsgraden på tentan. En del tentor upplevs ha blivit svårare med både fler frågor och frågor som krävt mer text och analys. Flera studenter har upplevt att de inte hunnit med att svara på alla frågor eller inte hunnit med att ge tillräckligt utförliga svar.

Oklart hur tentan skulle gå till

Ett antal önskar mer och tydligare information i förväg hur tentorna ska gå till och vad som förväntas. Det kan handla om vilken typ av frågor (quiz, essäfrågor, uträkningar eller liknande) och vilket format som kommer att förekomma. Likaså efterfrågas exempel, information om hur det nya formatet skiljer sig från det gamla och om vilken svårighetsgrad som kan förväntas. Många studenter har ofta två tentor och har behövt lägga mycket tid på att förstå de olika kraven på inlämningar av olika tentor. 

Information om kommande tentor

Det är nu beslutat att tentorna i läsperiod 4 och omtentorna i juni kommer att gå på distans. Läs mer om vad som gäller för dessa tentor på chalmers.se/info

Chalmers har under perioden med distansundervisning och distanstentor kontinuerligt samlat in erfarenheter från studenter, lärare och examinatorer för att ta kunna utvärdera och förbättra för alla. Bland annat genom att skapa gemensamma instruktioner och arbetssätt där så är möjligt.

Instruktioner om hur just din tenta kommer utformas och vad som gäller för den kommer att finnas i kursrummet i Canvas.  Kontakta examinator för mer information eller frågor.

För studenter som vill diskutera och ge tips och råd till varandra om att studera på distans finns nu ett särskilt canvas-rum uppsatt, Studying online:Publicerad: ti 12 maj 2020.