Hur påverkar nya institutionsstrukturen utbildningarna?

​Från 1 maj 2017 får Chalmers tolv större institutioner som ersätter dagens 17. I några fall slås institutioner ihop. Vid ett stormöte med Chalmers ledning den 16 januari fick studenter från utbildningsprogrammen Arkitektur och Arkitektur och teknik veta mer om hur det påverkar utbildningarna.

Bakgrunden till mötet var den oro som uppstått i samband med att institutionerna Arkitektur och Bygg- och miljöteknik går samman. Rektor Stefan Bengtsson, vicerektor för utbildning Maria Knutsson Wedel och prorektor Mats Viberg redde ut begreppen och svarade på frågor.
 
Ledningens budskap var tydligt: Utbildningarna påverkas inte av att Chalmers minskar antalet institutioner till 12 från 17. Det handlar om en organisatorisk förändring där Chalmers anställda sorteras på ett annat sätt – inte om att prioritera upp eller ned några ämnen eller områden.
 
Anledningen till att utbildningarna inte påverkas är att utbildningsprogrammen hanteras i en separat och gemensam beställarorganisation, skild från institutionerna. Samma modell gäller även för masterutbildningarna. Alla lärare och forskare är anställda på institutionerna som levererar kurser till utbildningarna utifrån de beställningar de får från beställarorganisationen. I praktiken sker detta i en dialog och ett nära samarbete mellan programansvarig (PA) och prefekter och lärare på de institutioner som levererar kurser.
 
– Detta kommer att skötas på samma sätt efter 1 maj 2017 men då från 12 institutioner i stället för 17. Antalet lärare och forskare minskar inte och innehållet i era program påverkas inte av det här, betonade rektor Stefan Bengtsson.
 

Stärker verksamheterna på sikt

Skälet till förändringen, som är en av flera förändringar Chalmers gör när det gäller intern organisation, är att få ett Chalmers som fungerar ännu bättre i framtiden. På sikt leder färre och större institutioner till effektivare lednings- och stödfunktioner. De pengar och den tid som då frigörs kan användas för att öka kvaliteten ytterligare på utbildning och forskning.
 
I samband med beslutet om ny institutionsorganisation togs också beslut om en extra tilldelning av forskningsresurser till arkitektur – 5 miljoner kronor per år i fem år. Eftersom det finns en tydlig koppling mellan forskning och utbildning på Chalmers, liksom på andra universitet, kommer, detta i sin tur att höja kvaliteten på utbildningarna.
 
Ledningstrion på plats underströk att de har förståelse för den oro för synligheten och profilen för arkitektur som finns bland både personal och studenter – och tar den på allvar.
 
– Sjöfartsutbildningarna är i motsvarande situation genom samgåendet mellan Tillämpad mekanik och Sjöfart och marin teknik. Både sjöfartsområdet och arkitektur är viktiga profilområden för Chalmers och vi vill absolut inte att synligheten minskar för vare sig Arkitektur- eller Sjöfartsutbildningar, sa Stefan Bengtsson.
 
En stor del av mötet ägnades åt studenternas många frågor.
 

En sammanfattning av frågor och svar följer här:

 
Är det någon skillnad på grund-/masternivå?
Nej, det är samma modell med beställarorganisation även för masterutbildningarna.
 
Hur rimmar namnet Samhällsbyggnad på nya byggnaden med en ambition om god synlighet för A?
Det är ett projektnamn på byggprojektet, men bra synpunkt och i nuläget kan man, som du säger, fundera på lämpligheten. Byggprojektet och samlokaliseringen startade mycket tidigare och har inget att göra med samgåendet mellan institutionerna.
 
Även om det handlar om att slimma organisationen och bli effektivare kan det tyckas märkligt att ni först nu, en månad efter att beslutet är taget, informerar oss studenter.
Att vi inte gjorde det har förstås att göra med att utbildningarna inte påverkas av denna omsortering av personal. Men er oro gör det viktigt med information. Vi fick signaler om det i mitten av december och sedan kom helger och ledigheter emellan. Men det finns anledning till viss självkritik – med facit i hand borde vi informerat tidigare.
Vi vill betona att vi är fullt medvetna om utbildningarnas olika profil inom Arkitektur respektive Samhällsbyggnadsteknik.
 
Vilken roll har de nya institutionerna i utbildningsprogrammen?
Övergripande mål för utbildningsprogrammen sätts av utbildningsdepartementet. I samråd med ett programråd, där även externa representanter ingår, bryter programansvariga ner dessa mål för att avgöra vilka kurser som bör ingå för att nå målen.
Institutionens roll är att:
- leverera de kurser som beställs
- föreslå nya kurser som svarar mot den utveckling som sker inom området med nya forsksningsresultat, nya forskningsfält m.m. (en sådan forskningskoppling kännetecknar utbildningar på universitet).
- långsiktigt se till att det finns rätt kompetens inom institutionen.
 
Ni säger att det tack vare detta blir mer resurser till forskning inom arkitektur. Hur då?
Inte tack vare men i och med ett beslut i samband med detta får arkitektur extra forskningsresurser med 5 miljoner kr/år under 5 år. Hur de resurserna används beslutas av engagerade lärare/forskare i samråd med prefekt.
Prorektor Mats Viberg som är tf prefekt för den gemensamma institutionen under processen för samgåendet: Jag har två delar jag ser som viktiga att stärka. Dels den akademiska kvaliteten på arkitekturforskningen, dels kopplingen mellan utbildningen och den akademiska forskningen.
 
Forskningsmässigt: Finns det inte en risk att A som en liten institution försvinner vid samgåendet?
En risk finns alltid för alla forskningsfält. Mycket av dagens forskning bygger på externa medel och man måste vara bra på att attrahera externa medel. I det här fallet erbjuder regeringens forskningsproposition en enorm möjlighet eftersom särskilda medel är avsatta till forskning kopplad till globala och nationella samhällsutmaningar där en av de prioriterade utmaningarna är ett hållbart samhälle.
 
Hur blir det med ekonomin vid en sammanslagning – kommer arkitektur att ha samma pott?
Pengarna till utbildning ligger i en separat pott och detta ändras inte. Det kommer inte att bli mindre pengar! Dessa får Chalmers från utbildningsdepartementet beroende på antalet studenter och hur de presterar.
 
Arkitektur är ingen ingenjörsutbildning (medan alla andra chalmersutbildningar, bland annat inom samhällsbyggnadsteknik, är det) – hur har ni tänkt där?
Vi är väl medveten om de olika kriterier som gäller för de olika typerna av utbildning då vi har fler examina förutom ingenjörsexamen, till exempel sjöbefäl och lärare. De har alla sina egna nationella examensmål att uppnå. Det kommer inte att bli samma utbildningsprogram. Däremot har arkitekter, samhällsbyggnadsingenjörer eller de som gått kandidatprogrammet i affärsutveckling och entreprenörskap ofta samma avnämare och är delar av samma process, att bygga samhället, om än med olika roller.
 
Det finns en önskan i samhället om en större samverkan mellan arkitekter och byggare. Finns det inte en risk att A och BoM kommer att få olika gehör beroende på om den kommande prefekten kommer från A eller BoM?
Det är en bra synpunkt och det är något vi absolut ska vara vaksamma på. Men vi hoppas i stället att de båda områdena ska berika varandra.
Visst kan olika bakgrund skapa trassel, men samtidigt är det längesedan byggprocessen bestod i att en arkitekt lämnade över en ritning till en byggare och sedan lämnade det för att börja rita på något nytt projekt.
 
Det finns nu ett nära samarbete mellan PA och viceprefekt på A när det gäller att forma utbudet av kurser på programmen. Det är viktigt att det får fortsätta.
Självklart! Vi pratar visserligen om en beställarorganisation men arbetet sker i dialog och nära samverkan med dem som ska ge kurserna.
Modellen med en programansvarig (PA) som inte är avlönad av institutionen för detta uppdrag är just att PA ska kunna ta studenternas perspektiv. Det är ett mycket medvetet beslut för att PA ska kunna ta svåra beslut och frågor. Det blir mycket besvärligare om man ska ha den typen av diskussioner med den som ger en uppdraget.
 
Kommer antalet tjänster att påverkas när man slår ihop så att det inte blir summan av de två separata institutionernas tjänster?
Lärartjänster påverkas inte. Antalet lärartjänster i den nya organisationen blir summan av antalet tjänster i de två institutionerna som går samman.
 
Text: Magnus Myrén

Publicerad: to 26 jan 2017.