Alla salstentamina ska göras hemifrån

Med anledning av den extraordinära situation som framkallats av den mycket höga risken för samhällsspridning av covid-19 har rektor beslutat att samtliga salstentamina för läsperiod 3 kommer att genomföras på distans. ​
Studenter genomför alltså tentamina i hemmet*. Om examinator inte meddelar något annat, kommer tentamenstesen att göras tillgänglig i kursrummet i Canvas i samband med att ordinarie tentamenstid börjar. Tentamenssvaren lämnas in som inlämningsuppgift i Canvas senast 10 minuter efter tentamenstidens slut. Studenter som har förlängd tentamenstid ska kontakta examinator i förväg. Om oförutsedda händelser innebär att tentamenssvaren inte kan lämnas in genom Canvas ska de omgående skickas till examinator per e-post.

  • Tentamen ska genomföras enskilt, dvs. samarbete är inte tillåtet. På grund av de förändrade omständigheterna är alla hjälpmedel tillåtna oavsett vad som står på tentamenstesen. Plagiatkontroll kommer att genomföras. Tentamen kan inte genomföras anonymt.
  • Studenter som inte har tillgång till innevarande läsårs kursrum i Canvas för den aktuella kursen ska omedelbart kontakta examinator och meddela sin studentmailadress och att man vill bli tillagd till kursrummet. 
  • Textsvar på tentamen skrivs i textdokument. Beräkningar etc. redovisas på papper och fotograferas eller scannas. Examinator beslutar och meddelar studenterna om hur och i vilket format svar ska skrivas och lämnas in för respektive fråga/problem. Detta kommer att anges på tentamenstesen eller separat i Canvas.
  • Examinator, eller av examinator utsedd lärare, ska vara tillgänglig via telefon under hela tentamenstiden.

Andra examinerande aktiviteter eller undervisning under tentamensperioden genomförs som planerat om inte annat meddelas. Information om läsperiod 4 kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

Vi har full förståelse för att sådana här förändringar kan skapa oro, tveksamheter och frågor. Det är mycket möjligt att det kommer att uppstå problem med en sådan här omfattande förändring så det behövs gemensamma ansträngningar för att genomföra detta på bästa sätt.

Vid frågor:
  • Studenter vänder sig till kursens examinator
  • Examinator vänder sig till viceprefekt
  • Viceprefekt vänder sig till en utbildningsområdesledare
  • Programansvariga vänder sig till sin utbildningsområdesledare
*Studenter som saknar egen dator har möjlighet att genomföra tentamen i någon av Chalmers datorsalar 

Med bästa hälsningar
Vicerektor Anna Karlsson-Bengtsson och grundutbildningens ledningsgrupp

Publicerad: fr 13 mar 2020.