​Studenters motivation har försämrats under pandemin

​Hur var det att studera på Chalmers under 2020? Ett år som till stor del präglats av pandemi, distansundervisning och uppmaningar om att hålla social distans. Enkätundersökningen Studentbarometern skickades ut till alla Chalmers studenter i början av året. Utöver särskilda frågor om pandemin och distansundervisning behandlade enkäten också frågor om studiemiljö, undervisning, studentliv, likabehandling och fysisk arbetsmiljö.


Svaren från enkäten är en viktig del i Chalmers kvalitetsarbete. Totalt svarade 4500 studenter på enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 40 %. Den högsta sedan enkäten infördes. Studentkåren genomförde en tävling bland sektionerna, och bäst av alla var Affärs och entreprenörskap som hade 79 % svarande på sitt program.​

Studenternas upplevelse av 2020 

Det är tydligt att 2020 varit ett tufft år för många och nöjdheten har gått ned på majoriteten av de återkommande frågorna. I synnerhet har det sociala sammanhanget försämrats. Frågor om ”att ha god kontakt med studiekamrater” och ”att utveckla sociala relationer utanför studierna” har sjunkit i nöjdhet med 13 respektive 9 steg sedan från förra året. 

I år ställdes nya frågor som var kopplade till pandemin och distansstudier. 78 % tycker att den digitala arbetsmiljön, dvs de digitala verktyg och plattformar som används i utbildning fungerar bra, och 71 % är överlag nöjd med distansundervisning. Högst betyg ges till examinationer och föreläsningar. 42 % säger också att deras möjlighet att planera sina studier har förbättrats. 62 % av studenterna säger att deras motivation har påverkats negativt av restriktioner pga pandemin och 58 % att deras mentala hälsa har försämrats. Många fritextsvar visar på att studenterna har kämpat med isolering och är trötta på zoom. 

Analys och åtgärder på arbetsmiljöronder 

Nu startar programmens analysarbete av svaren, och resultatet kommer bland annat att diskuteras på organisatoriska och sociala arbetsmiljöronder som genomförs under våren. Programledning och studentrepresentanter tittar tillsammans igenom situationen på programmet och genomför bedömningar av studiemiljön och risker för diskriminering. De planerar åtgärder för de områden som behöver förbättras. Till hösten tar grundutbildningens ledningsgrupp fram en handlingsplan för hela Chalmers. Det övergripande resultatet analyseras även utifrån bakgrundsvariabler och diskrimineringsgrunderna i syften för att hitta risker för diskriminering. 

Sidansvarig Publicerad: to 04 mar 2021.