​Möjligheten till återhämtning viktigaste frågan kring studenters arbetsmiljö

I februari 2020 fick alla dåvarande studenter möjligheten att berätta om sin upplevelse av studiemiljön på Chalmers. 3242 studenter besvarade enkäten och det var det högst antalet svarande sedan dess start 2017.​​

Studentkåren hade en tävling bland sina sektioner, flera PA gick ut i sina klasser och informerade, flera funktioner skickade påminnelser via mail. Resultatet av arbetet syns i och med att en större andel av programmen 2020 fick en svarsfrekvens över 50%. Bäst av alla och vinnare av studentkårens tävling var Bioteknik där 80% av studenterna svarade på enkäten. 

Resultat

De cirka 50 frågorna handlade om studiemiljö, undervisning, studentliv, likabehandling och fysisk arbetsmiljö. 24 av dessa frågor visar på ett bättre resultat i 2020 års enkät jämfört med förra året. Den fråga som hade förbättrats mest är: ”Jag vet hur jag kan påverka min studiemiljö”. De påståenden som fick högst medhåll var: ”Jag är stolt över att studera på Chalmers” och ”Jag känner mig trygg på Chalmers”. 

Tre frågor visar på ett sämre resultat än året innan: “Som student på Chalmers ges jag möjlighet till att utveckla goda sociala relationer utanför studierna”, “Jag har möjlighet att återhämta mig efter hög arbetsbelastning i mina studier” och “Jag är nöjd med den fysiska arbetsmiljön”. De två frågor som fick lägst medhåll är: ”Jag upplever att det finns tid för eftertanke och reflektion i mina studier” och ”Jag har möjlighet att återhämta mig efter hög arbetsbelastning i mina studier”.

Organisatorisk och socialarbetsmiljöronder

Under våren när resultatet av enkäten var klart genomförde alla grundprogram en årlig organisatorisk och social arbetsmiljörond (OSA-rond) där studenternas studiemiljö och utbildningarnas organisering diskuterades. Förutom programteam och stödfunktioner på högskolan representerades programmen av sektionens studerandearbetsmiljöombud (SAMO), årskursrepresentanter och eventuellt andra inbjudna studenter. På dessa ronder går deltagarna igenom studentbarometerns resultat och annat underlag som kursvärderingar och statistik. De diskuterar hur programmet upplevs och gör tolv riskbedömningar som är samma för alla program. De områden som bedöms ha högst risk kräver en åtgärd.

2020 sattes 24 högrisknivåer spridda på de 28 olika ronderna. Det område som flest program, totalt tio stycken, bedömde som högrisk var: ”Risk för att utbildningens organisering skapar för hög arbetsbelastning och otillräcklig återhämtning hos studenterna”. Varje enskilt program skapar egna åtgärder inom de områden som ses som risker. 

Grundutbildningens ledningsgrupps handlingsplan 

I september gick vicerektor tillsammans med sin ledningsgrupp igenom resultatet av vårens arbete och lyfte upp ett antal frågor som bäst hanteras på Chalmersgemensam nivå och inte bara på program- eller utbildningsområdesnivå. 

Några av de frågor som lyftes upp var studenternas upplevelse av arbetsbelastning och stress, arbetsmiljöansvar för studenter som inte går på något program, rutiner för studenter med tillfälliga skador och inomhusklimat. Man beslutade också att stärka systematiken i programmens organisatoriska och sociala arbetsmiljöronder så att varje program tar fram en handlingsplan som följs upp årligen.

Man beslutade också att tillsammans med kåren titta närmare på studenters riskbeteenden i samband med alkoholkonsumtion och att utreda möjligheten att ge sektionernas studerandearbetsmiljöombud en mer djupgående utbildning i arbetsmiljö än den de får idag.

Studentbarometern 2021 

I januari/februari 2021 kommer nästa studentbarometer att skickas ut. Håller du med om högskolans prioriteringar? Ta chansen att göra din röst hörd och påverka din studiemiljö. 

Sidansvarig Publicerad: on 21 okt 2020.