Jämställdhet, likabehandling och mångfald tydligare in i utbildningen

Studenter  som sitter i en föreläsningssal​​

Nu ska jämställdhet, likabehandling och mångfald finnas med som inslag i alla utbildningsprogram genom att dessa perspektiv integreras i innehållet i minst en av programmets obligatoriska kurser. Inslagen ska anpassas för att vara relevanta och tydligt kopplade till olika ämnesområden och yrkesroller och kursinslagen kan därmed variera mellan olika program.​

​Syftet med satsningen är att höja kvaliteten i utbildningen, öka studenternas kunskaper inom området och inte minst att bidra till att skapa ett bra studieklimat för alla, studenter som medarbetare. Beslutet innebär att alla lärare uppmuntras till översyn och eventuella förändringar av kursmaterial och undervisningssituationer som saknar perspektiven jämställdhet, likabehandling och mångfald.
Bild på Anna Karlsson-Bengtsson

 Att ha en medvetenhet kring stereotyper, normer och inkludering är en nödvändighet för våra studenter och viktigt att ha med sig såväl i arbetslivet som under studietiden. Våra studiemiljöer ska vara fria från diskriminering och alla ska känna att de är välkomna och blir sedda, säger vicerektor för utbildning och livslångt lärande Anna Karlsson-Bengtsson.


De första kurserna med integrerat innehåll ges under hösten 2022. Översynen av undervisningssituationer och kursmaterial är redan påbörjad. Det ska på sikt även finnas möjlighet att läsa valbara kurser som ger fördjupad kunskap om jämställdhet, likabehandling och mångfald. 

Det blir en stor kvalitetshöjning i och med att vi utvecklar innehållet i utbildningarna. Det finns många exempel på företeelser och teknik som behöver diskuteras och lyftas fram ur ett likabehandlingsperspektiv. Det är frågor som
är relevanta för chalmerister att ha med sig i sitt framtida yrkesliv, säger Ulrika Lundqvist från grundutbildningens ledningsgrupp och är den som ansvarar för integreringsarbetet.


Bild på Anna Grzelec 
Anna Grzelec forskar inom genus och teknik och har en ledande roll i att ta fram utbildningsmaterial och hjälpa lärarna att göra genomgången av kurserna. Det kan handla om allt från diskriminerande algoritmer, till vilka perspektiv som finns med när städer planeras, till att krockdockor inte är anpassade till att avspegla hela befolkningen utan är konstruerade utifrån en stereotyp manskropp, säger Anna Grzelec.

Grundligare utvärdering

För att systematiskt följa studenternas upplevelser kopplade till jämställdhet, likabehandling och mångfald i våra kurser kommer kursenkäten framöver innehålla frågor om detta. Genom olika former av stöd ska lärare sedan kunna göra en översyn av och förändra sina kurser både vad gäller innehåll och utformning. Den stora betydelsen av det här kompetenslyftet och den utökade uppföljningen i de här frågorna understryks av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). I UKÄs lärosätesgranskning 2019 – 2020 fick Chalmers kritik gällande just systematiken i arbetet med jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och uppföljning.

Integreringsarbetet kommer nu ske i etapper och anpassas efter respektive program.
Programansvarig kan svara på frågor om hur planerna ser ut för sitt program. 

Sidansvarig Publicerad: on 20 okt 2021.