Färre och mer jämnstora institutioner i Chalmers nya organisation

​Från den 1 maj har Chalmers 13 institutioner. Justeringen är en del i ett större förändringsarbete som pågår för att ytterligare utveckla kvaliteten i alla delar av verksamheten.
Fyra nya institutioner bildas genom att åtta går samman parvis, några förstärks med en eller flera avdelningar medan många till största delen är oförändrade. En ny institution bildas och innehåller biblioteket plus två avdelningar. Tillämpad IT upphör att vara institution vid Chalmers.
 
– Nu skapar vi mer jämnstora och ekonomiskt robusta institutioner, som därigenom har större möjligheter att utveckla olika ämnesområden och som är bättre rustade för framtida utmaningar. Genom likvärdiga förutsättningar och gemensamma arbetssätt kommer vi att kunna använda Chalmers resurser mer effektivt. Målet är att lägga en långsiktigt stabil grund för att Chalmers ska kunna ta nationellt och internationellt ledarskap i våra vetenskapliga områden, säger rektor Stefan Bengtsson.
 

Studenterna berörs inte

I det korta perspektivet påverkas inte studenterna av den förändrade organisationen eftersom Chalmers utbildningar bedrivs i en separat och gemensam beställarorganisation, skild från institutionerna. Det kommer att skötas på samma sätt efter 1 maj 2017. På sikt ges förutsättningar för att öka kvaliteten ytterligare inom både utbildning och forskning tack vare att resurser frigörs genom färre och större institutioner som ger en effektivisering av lednings- och stödfunktioner.
 
– Antalet lärare och forskare minskar inte och innehållet i utbildningarna program påverkas inte, däremot var läraren har sin hemvist. Förändringen handlar om att använda den tid och de resurser vi förfogar över på bästa sätt, säger Stefan Bengtsson.
 
På chalmers.se finns information om vad institutionerna heter, vem som är prefekt mm.
Ny organisation från 1 maj

Publicerad: ti 02 maj 2017. Ändrad: to 11 maj 2017