Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TIEKA - INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT Academic year: 2002/2003
 
Admitted 2004 or earlier

 
 

Namnlöst dokument

Kursplaner för de olika kurserna finns i Studieportalen. Mindre ändringar av kursplanerna finns dokumenterade hos utbildningssekreteraren. Mer information finns på vår hemsidan http://www.mot.chalmers.se/educ

För studerande inskrivna 1992 - 1995 gäller att ingen av de studieinriktningsspecifika kurserna eller någon av de valfria kurserna får läsas innan kurserna Matematik I samt Mekanik I är slutrapporterade.
För studerande inskrivna 1996 - 1997 gäller motsvarande för Matematisk analys, Differentialekvationer och linjär algebra, Statik och hållfasthetslära samt Fysik och dynamik.
För studerande inskrivna 1998 och senare gäller motsvarande för Matematisk analys, Differentialekvationer och linjär algebra, Statik och hållfasthetslära, Fysik samt Dynamik (1999/00).
För studerande inskrivna 2001 och senare gäller motsvarande för Envariabelanalys, linjäralgebra och fler variabelanalys, fysik för ingenjörer samt ekonomisk analys.

Teknikbaser

Senast den 2 maj i årskurs 2 skall den studerande välja teknikbas. For studerande inskrivna 2001 och senare finns fyra teknikbaser: mekanisk produktion (Im), bioteknik (Ib), informationsteknik (Iit) samt system (Is).
För studerande inskrivna före 2001 gäller tre teknikbaser; elektronikproduktion (Ie), mekanisk produktion (Im) samt informationsteknik (Iit).
Inom varje teknikbas är 16-20 poäng obligatoriska under årskurs 2 och 3.

Fördjupningsområden

Senast den 2 maj under tredje studieåret skall den studerande välja fördjupningsområde för de fortsatta studierna.
Fördjupningsområdena är på vardera 15 poäng. Dessutom kan vicedekanus för grundutbildningen medge att examen får avläggas på speciellt valt fördjupningsområde (SPEC).

APRU Affärsdriven produktutveckling I (16 poäng)
IMA045 Marknadsanalys
IAR065 Integrerad produktutveckling
IEK365 Projekt - PU

ALOG Affärslogistik I
ITR405 Teknisk logistik I
ITR201 Distribution
ITR390 Logistik utveckling i företag

INMA Industri- och marknadsanalys I
IMA045 Marknadsanalys
IEK370 Industri- och teknikanalys
IEK375 Strategisk företagsutveckling
IEK380 Projekt i industri- och marknadsanalys

INTI Industriell tillverkningsorganisation
IAR050 Integrerad produktionsorganisation
IAR060 Integrerad produktutveckling och projektledning
IAR055 Förändringsmetodik

TBAU Teknikbaserad affärsutveckling
IEK385 Nyföretagande och affärsutveckling
IDY010 Ledning av forskning och utveckling
IEK375 Strategisk företagsutveckling
IEK390 Projekt i teknikbaserad affärsutveckling

Valfria kurser

I För studerande inskrivna 1992 - 1995 skall ha godkända betyg i samtliga obligatoriska ämnen. Dessutom fordras godkända slutbetyg i valfria kurser omfattande minst 18,8 poäng (för studerande vars krav på MTS-dagar är mindre än sex; 19,8 poäng) för studerande inskrivna ht 1993 eller senare. Dessa valfria kurser finns förtecknade i kurskatalogen under (V). Fr o m inskrivna H96 uppgår valfria kurser till 25 poäng.
II Högst 6,0 poäng får medräknas av de valfria språkkurserna. Om språk väljs måste två perioder av samma språk ingå.
III Samtliga MTS-kurser (se HUB) är valfria på I-programmet. Dock får maximalt 6,0 poäng tillgodoräknas totalt i examen av MTS- och eventuella GU-kurser.
IV Ansökan om att få läsa valda kurser lämnas till sektionskansliet senast den 2 maj. Efter motiverad ansökan från den studerande kan vicedekanus för grundutbildningen besluta att annan kurs - inom eller utom Chalmers - får räknas som valfri.

Studieinriktning Teknisk matematik

En individuell studieplan upprättas för den som väljer TM. Gemensamma regler för TM presenteras på Chalmers hemsidan under utbildning. http://www.chalmers.se/HyperText/For-Aktiva-Stud.html

Examensarbete

Examensarbete utförs normalt inom något av de ämnesområden som är upptagna under I5. För examensarbetet, som kan förläggas antingen vid högskolan eller till industrin, tillämpas följande regler:

  • För att få påbörja examensarbetet fordras 140 poäng samt tillräckliga kunskaper i det ämne examensarbetet tillhör. Vad som är tillräckliga kunskaper bestäms av examinator.
  • Uppläggningen av examensarbetet samt problemdefinitioner skall före igångsättande godkännas av examinator eller annan behörig handledare på institutionen oberoende av var examensarbetet initieras, planläggs och utföres.
  • Examensarbetaren skall närvara som åhörare vid minst tre examensarbetesredovisningar. Dessutom skall denne opponera på ett examensarbete.
  • Examensarbetet redovisas skriftligt och muntligt. Den skriftliga rapporten skall innehållsmässigt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt väl motsvarar i industrin utarbetade rapporter. Rapporten skall redovisas muntligt i seminarieform.
  • Examensarbetet tillordnas 700 timmar eller 20,0 poäng för studerande som är inskrivna höstterminen 1993 eller senare.

Praktik

Syftet med praktiken är i första hand att göra den studerande förtrogen med industriell arbetsmiljö och med samspelet mellan individer och grupper av individer på en arbetsplats. 17 veckors obligatorisk praktik erfordras. All praktik skall vara fullgjord efter 18 års ålder. Varje praktikanställning skall omfatta minst 4 veckor. Endast i undantagsfall godkännes att all praktik förlägges till en och samma arbetsplats.
Det är lämpligt att större delen av den föreskrivna praktiken fullgöres i form av arbetarpraktik inom tillverkande industri.
Av praktikintyget skall klart framgå arbetets art och tjänstgöringens längd exklusive ledighet och semester.

Studier utomlands

Ett antal studerande får byta ut 4:e årets studier vid Chalmers mot ett årsstudier vid en utländsk högskola. (se information om internationellt utbyte på http://www.chalmers.se/HyperText/GrundUtb/Int-utb.html ).
Varannan sommar (nästa gång 2003) anordnas valfria kurser på University of California, Berkeley, omfattande 10 poäng. Antalet platser är begränsat till ca 30.

Handbok

För I-programmet rekommenderas följande handbok:
L Råde, B Westergren: BETA; Mathematics Handbook, Studentlitteratur, Lund

Hänvisning till gemensamma bestämmelser för Chalmers

I Studieportalen finns bestämmelser som gäller för samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.

Utbildningsplatser

I första årskursen antas 90 studerande.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.