Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TITEA - INFORMATION ENGINEERING Academic year: 2003/2004
 
Admitted 2004 or earlier

 
 

Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknik (IT-programmet) startade läsåret 2001/2002. Kursplaner för årskurs 1, 2 och 3 finns i KA-systemet. Kursplaner för övriga årskurser håller på att färdigställas. Smärre ändringar kan ske under löpande år och finns då dokumenterade hos kansli IT.

Utbildningsplan

Utbildningen består av en treårig basdel och en 1,5-årig påbyggnad. Basdelen består av baskursdel, projektdel, ingenjörskompetensdel och valfria kurser. Påbyggnaden består av en inriktning, valfria kurser och ett examensarbete.

 • Ingenjörskompetensdelen består av tre kurser som löper parallellt med kurserna i basdelen. Kurserna syftar till att göra teknologen medveten om och ge en översikt över, de kompetenser som behövs för framtida studier och yrkesliv och hur dessa kompetenser kan byggas upp. I kurserna lär sig studenten också att, på ett systematiskt sätt, bygga upp och dokumentera sin kompetens.
 • Baskursdelen ger den grund som en informationstekniker bör ha. Delen består av kurser i informationsteknik, d.v.s. kurser inom främst datavetenskap och datorteknik, samt matematik och breddkurser.
 • Projektdelen består av projektkurser som avslutar varje läsår i basdelen.
För examen gäller:
 • Sammanlagt skall de obligatoriska och valfria kurserna summera upp till
  • 60 poäng informationsteknik,
  • 14 poäng projekt,
  • 30 poäng matematik,
  • 15 poäng teknisk och naturvetenskaplig bredd och
  • 16 poäng humanvetenskaplig bredd.
  Information om vilken kategori som kurser tillhör ges av kansli IT.
 • Uppfyllande av kraven i minst en inriktning. Inriktningarna håller på att utarbetas och kommer att meddelas så snart arbetet är klart. Inriktningarna kommer att behandla ett aktuellt forskningsområde där integration med informationsteknik är lämplig.
 • Godkänt slutbetyg i alla obligatoriska kurser. De obligatoriska kurserna för år 3 och 4 håller på att utarbetas.
 • Godkänt examensarbete.
 • Resterande poäng för examen utgörs av godkänt slutbetyg i valfria kurser. Valfria kurser för år 3 och 4 håller på att utarbetas.
 • Kurser som överlappar varandra får inte tillgodoräknas i examen.
Andra inriktningar

Förutom den allmänna studieplanen på Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknik finns också möjlighet att följa andra studieinriktningar på Chalmers i mån av plats. Kravet på att läsa minst en inriktning inom programmet utgår då.

Examensarbete

Examensarbete utförs inom ett av de ämnesområden som senare kommer att specificeras. Eventuella övriga regler för examensarbetet kommer också att specificeras senare. Examensarbetet skall omfatta 20 poäng.

Praktikbestämmelser IT-programmet

Kravet på 17 veckors praktik utgår i examensfordringarna för arkitekt- och civilingenjörsexamen från och med 2003-03-20.
För antagna senast 2003-06-30 kommer praktik att examineras och meddelas i examensbeviset. Detta gäller vid examen från den utbildning, som vederbörande var antagen till och registrerad vid vårterminen 2003. Registrerat studieuppehåll räknas härvid som registrering.
För antagna till arkitekt- och civilingenjörsutbildning 2003-07-01 utgår ej poängsatt praktik ur såväl examensfordringar som examensbevis.

Syfte

Syftet med praktiken är att ge studenten erfarenheter från yrkeslivet, en möjlighet till att få delta i lagarbete samt att få förståelse för interaktionen mellan människor och kulturer på en arbetsplats. Vidare skall den sätta in utbildningen i sitt sammanhang och ge referensramar för civilingenjörsrollen. Praktiken skall bidra till att utbildningsmålen nås liksom ses som en förberedelse för en framtida samhällsgärning.

Riktlinjer
 • 8 veckors obligatorisk praktik erfordras.
 • Praktiken skall vara utförd under studietiden och hos två olika arbetsgivare under minst fyra veckor hos vardera. De två praktiktillfällena bör vara av olika karaktär.
 • Praktikplatser godkänns inom näringsliv, universitet och högskolor där en relevant koppling kan göras till syftet med praktiken. Att arbeta i "samhällets" tjänst genom att t.ex. vara verksam ute i grund- och gymnasieskolan kommer också att godtas. Praktiken kan även förläggas utomlands.
 • Praktiken rapporteras skriftligt i kursen Ingenjörskompetens, rapporten skall också sändas till arbetsgivaren.
 • En kopia på rapporten samt ett praktikintyg, där arbetets art och tjänstgöringens längd exklusive semester klart framgår, skall lämnas till Kansli IT.
Rapportriktlinjer

Rapporten skall ge studenten tillfälle att reflektera över på vilket sätt praktiktiden bidragit till den personliga utvecklingen, hur den medverkat till att uppnå utbildningsmålen liksom på vilket sätt praktiktiden förberett för den framtida yrkesrollen. Förutom detta skall det i rapporten framgå på vilket sätt praktiken medverkat till kulturmöten samt i vad mån nätverk har utvecklats.

I tveksamma fall, fråga programmets utbildningssekreterare eller studievägledare innan du bestämmer dig för att ta ett praktikarbete.

Betygssättning

På några kurser ges enbart betygen godkänd och underkänd. Detta är då angivet i kursplanen.

Studier utomlands

Studerande får efter ansökan till kansli IT studera vid en utländsk teknisk högskola i högst ett år. (SE NÅGON ANNANSTANS I SYSTEMET)

Hänvisning till gemensamma bestämmelser

NÅGONSTANS I SYSTEMET finns bestämmelser som gäller samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.

Obligatorisk registrering

I början av varje termin anordnas en obligatorisk anmälan till den kommande terminens kurser (registrering). Information kommer att anslås på utbildningens hemsida.

Utbildningsplatser

Till årskurs ett antas 80 studerande år 2002.

HUB-kurser

Även om inte HUB-kurserna finns listade i programplanen får dessa givetvis väljas där det finns utrymme för valfri kurs.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.