Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TELTA - ELECTRICAL ENGINEERING Academic year: 2003/2004
 
Admitted 2004 or earlier

 
  Namnlöst dokument

Kursplaner för de olika kurserna finns på Studieportalen.

Studieinriktningar

För studenter med antagningsår 1995 eller tidigare

Se Kurskatalog 1999-2000.

För studenter med antagningsår 1996 eller senare

För att uppfylla examensfordringarna skall alla i E3
· läsa minst två av de sex valfria matematik- och datakurserna (se E3). Datakursen TDA455 programmeringsteknik fk ingår dock bara om man läst TDA221 Programmeringsteknik E (dvs från antagningsår 2000)
· läsa minst tre av breddkurserna (se E3).

Den totala mängden valfria kurser i E3 och E4 skall uppgå till minst 65,5 poäng för inskrivningsåren 1996-1999 men till 64,5 poäng från inskrivningsåret 2000 (inkl matematik- och breddkurser i E3). Bland kurserna från E4 skall ingå
· minst 30 poäng kurser uppräknade som valfria kurser för E4 (inkl TDA185 och IEK415 i E3)
· ett konstruktionsprojekt (ingår bland de 30 poängen valfria i E4)
· minst 3 poäng allmänorienterande, icke-tekniska kurser
· de ytterligare krav som finns för de olika studieinriktningarna (se nedan).

Bland allmänorienterande, icketekniska kurser räknas alla MTS-kurser, alla språkkurser, en internationell BEST-kurs, samt XFU030 MTS-dagar och ESS080 Medicin för tekniker om den inte använts som A-kurs.

För studenter med antagningsår 2003 eller senare

Från 2003 startar en ny studieinriktning, E/Miljö, som redan från första årskursen har ett antal kurser med miljöteknisk inriktning inlagda i utbildningen. Den väljer man alltså redan i första årskursen och den kan kombineras med de elektrotekniska inriktningarna som finns i fjärde året (eller allmän studieinriktning i E4). Vilka de speciella kurserna är för denna inriktning framgår av kurslistningen för resp årskurs, år 2003/04 finns dock sådana kurser bara i E1.

Allmän studieinriktning

Välj från någon av studieinriktningarna
· minst en B-kurs om minst 3,5 poäng med tillhörande A-kurs
· valfritt konstruktionsprojekt
· minst 30 poäng av i E4 uppräknade valfria kurser, inkl IEK415 Industriell ekonomi och TDA185 Datastrukturer och algoritmer. Bland dessa 30 poäng räknas också de ovan angivna A- och B-kurserna och projektet in
· examensarbete.

För att uppfylla fordringarna inom de följande studieinriktningarna gäller allmänt att det inom studieinriktningen skall ingå
· inriktningens breddkurs i E3 (om sådan finns)
· minst två B-kurser eller minst 7,0 poäng B-kurs med tillhörande A-kurser. Antalet A-kurser måste vara minst två, alternativt A- och B-kurser som omfattar minst 14 poäng. Detta är oftast automatiskt uppfyllt, annars finns många A-kurser inom inriktningens område som går att använda.
· ett konstruktionsprojekt
· examensarbete i ett av studieinriktningens ämnen.

I tabellerna nedan står för varje B-kurs vilken A-kurs som skall ingå inom parentes efter kursnamnet.

Studieinriktning dator- och programsystem

· EDA370 Datorsystemteknik eller TDA185 Datastrukturer och algoritmer
B-kurser
· EDA120 Tillförlitliga och feltoleranta datorsystem (EDA091)
· EDA191 Datorarkitekturimplementering (EDA111)
· EDA261 Tillämpad datasäkerhet (EDA091)
· EDA280 Parallella datorsystem (EDA111)
· EDA202 UNIX internt (EDA091)
· EDA395 Individuell programvaruutveckling och processförbättring (EDA380 och TDA266)
· TDA270 Kognitionsteknologiska seminarier (TDA286)
· TDA291 Software engineering using formal methods (EDA380)
· TDA955 Hardware description and verification (EDA320)
· TIN170 Artificiell Intelligens (TDA450)
Konstruktionsprojekt
· EDA380 Systemutveckling i team (får inte samtidigt räknas som A-kurs)
· TDA285 Människa - datorinteraktion (får inte samtidigt räknas som A-kurs)
Examensarbete
· EDAXxx eller TINXxx

Studieinriktning elteknik

· EEK140 Elteknik
B-kurser
· EEK180 Power Electronics-2 (EEK175)
· EEK195 High Voltage Technology (EEK190)
· EEK205 High Performance Electric Drives (EEK610 eller EEK175)
· EEK615 Electric Drives-2 (EEK610)
· EEK210 Power System Analysis (EEK185)
Konstruktionsprojekt
· EEK150 Elteknik, konstruktion
Examensarbete
· EEKXxx, EHOX01 eller ELKX01.

Studieinriktning elektronikkonstruktion

· EDA370 Datorsystemteknik eller ESS015 Reglerteknik
B-kurser
· EDA191 Datorarkitekturimplementering (EDA111)
· EDA915 Industriell digital konstruktion (A+B-kurs)
· ESS065 Analog VLSI-teknik (EME010)
· MPR231 Konstruktion och tillverkning för elektronikprodukter (MPR221)
Konstruktionsprojekt
· EDA445 VLSI-konstruktion, projektkurs eller
· EDA232 Digital konstruktion
Examensarbete
· EDAX01, EFTX01 eller ESSX05.

Studieinriktning kommunikationssystem

· ESS165 Kommunikationssystem
B-kurser
· ESS036 Wireless Communications (ESS140)
· ESS150 Statistical Digital Signal Processing (ESS145)
· EDA435 Advanced Internet Technology (EDA385)
· TDA296 Distribuerade system fk (TIN160)
Konstruktionsprojekt
· EEM045 Projektkurs i kommunikation
Examensarbete
· EDAX05 eller ESSX02.

Studieinriktning mikroelektronik

· EEM020 Högfrekvensteknik
B-kurser
· EME100 Active Microwave Circuits (EME105)
· EME110 Design of microwave monolithic integrated circuits (EME105)
Konstruktionsprojekt
· EDA445 VLSI-konstruktion, projektkurs
· EME055 Projektkurs i mikrovågssystem
· EME075 Projektkurs i mikroelektronik
Examensarbete
· EFTX01, EMEX01 eller EMIX01.

Studieinriktning signaler och system

· ESS015 Reglerteknik
B-kurser
· ESS075 Olinjär och adaptiv reglering (ERE180)
· ESS150 Statistical Digital Signal Processing (ESS145)
· ESS085 Medicinsk teknik (ESS080)
Konstruktionsprojekt
· ESS072 Signaler och system - konstruktionsprojekt
Examensarbete
· EREX01, ESSX01 eller ETIXxx.

Studieinriktning radio- och rymdvetenskap

· EEM020 Högfrekvensteknik
B-kurser
· FAS075 Space environment (ERR050 Space techniques)
· ERR180 Remote sensing in environmental science (ERR050 Space techniques)
· ERR011 Radar and remote sensing (ERR050 Space techniques)
· ERR170 Interferometry for astronomy and geodesy (ERR125 Radio astrophysics)
Konstruktionsprojekt
· ERR165 Projektkurs i radio- och rymdvetenskap
Examensarbete
· ERRX01 Radio- och rymdvetenskap.

Övriga studieinriktningar

För dessa studieinriktningar skall, om inte annat anges, kravet i E3 på matematik- och breddkurser uppfyllas. Tillträde till inriktningarna är inte garanterat, utan man måste bli antagen i enlighet med de olika programmens villkor.

Industriell ekonomi och organisation

Kurserna IEK415 Industriell ekonomi och IAR075 Industriell organisation skall ingå. Därutöver skall kraven för något av M:s teknikområden Teknikbaserad affärsutveckling, Industri- och marknadsanalys eller Ledning och organisation av industri och service uppfyllas. Minst en B-kurs ur elektroutbudet (med tillhörande A-kurs) skall ingå.

Digital Communication Systems and Technology
Electric Power Engineering
Hardware for Wireless Communication
Radio Astronomy and Space Science
Applied Environmental Measurement Techniques
Sound and Vibration
Dependable Computer Systems
Automotive Engineering

Alla dessa är internationella Mastersprogram och ersätter samtliga krav på kurser från E4 (40 poäng) och examensarbete.

Teknisk matematik

Se TM. Baskurserna inkl tre breddkurser utgör 110 poäng, TM-kurser minst 30 poäng och därutöver skall minst en B-kurs ur elektroutbudet (med tillhörande A-kurs) ingå.

Entreprenörsskolan

Behandlas som om det vore ett Masterprogram, dvs ersätter alla kraven i E4.

Teknisk kommunikation

Studieinriktningen omfattar 30 poäng kurser fördelade på tre terminer. Antalet breddkurser skall vara minst två och minst en B-kurs ur elektroutbudet (med tillhörande A-kurs) skall ingå.

Examensarbete

Examensarbete utförs i något av de ämnen som upptas under E5.
Efter framställning från den studerande kan Sektionsstyrelsen E godkänna att examensarbete utförs i annat ämne. Sådan ansökan skall vara tillstyrkt av examinator och inlämnas till studentservice E innan examensarbetet påbörjas.
Examensarbetet kan förläggas till industrin om examinator medger detta.
Examensarbete utförs under fjärde eller femte läsåret. Examinator skall därför ställa rimliga krav på förkunskaper för att examensarbete skall få påbörjas.
Rapporten om examensarbetet skall vara saklig samt språkligt och stilistiskt väl utformad. Examensarbetet skall också redovisas muntligt.
Examensarbetet omfattar 20,0 poäng.

Praktik

För inskrivna höstterminen 2003 och senare finns inga krav på praktik under utbildningen. För tidigare inskrivna är det fortfarande möjligt att få praktiken bedömd och inskriven i examensbeviset. Då gäller följande riktlinjer:

Syftet med praktiken är i första hand att göra den studerande förtrogen med arbetsmiljön och med samspelet mellan individer och grupper av individer på en arbetsplats. Praktiken skall utföras så att praktikanten kommer i kontakt med en grupp arbetskamrater och inriktas så att den främst ger inblick i arbetsplatsens miljö och industriella arbetsmetoder. Ensamjobb, t ex nattvakt, chaufför godkänns därför inte. 17 veckors praktik erfordras. Varje delanställning skall omfatta minst 2 veckor. All praktik skall vara fullgjord efter fyllda 16 år och minst 8 veckor skall vara fullgjorda efter högskolestudiernas påbörjande, såvida inte minst ett års elektroteknisk praktik fullgjorts före högskolestudiernas början.

Minst 8 veckor av praktiken skall ha elektroteknisk anknytning, t ex arbete i verkstad hos industrier inom det kraft- eller teletekniska området eller arbete med montage eller drift av elektriska anläggningar. Programmeringsarbete, rit-, kontors- och laboratoriearbete med elektroteknisk anknytning är också tillåtet om det sker i nära samarbete med en grupp arbetskamrater, men sådan praktik måste kombineras med minst 8 veckors miljöpraktik i industri. En dokument som mera i detalj beskriver kraven på praktiken finns hos studievägledarna.

Av praktikintyget (vidimerad kopia som ej återfås), som skall lämnas till studentservice E, skall klart framgå arbetets art och tjänstgöringens längd exklusive semester.

Betygssättning

I ett fåtal valfria kurser utdelas enbart betygen godkänd och underkänd. Detta är då angivet i kursplanen.

Studier utomlands

Det är möjligt att byta ut 4:e årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid en utländsk högskola (se sid 31).
Det finns också engelskspråkiga Mastersprogram som ges av Chalmers för internationella studenter. Det är möjligt att läsa vissa av dessa program och räkna in dem i elektroteknikprogrammet på samma sätt som fjärde året utomlands.

Handböcker

Följande handböcker rekommenderas:
L Råde, B Westergren: BETA; Mathematics Handbook, Student-litteratur, Lund.
C Nordling, J Österman: Physics Handbook, Studentlitteratur, Lund.

Närvaro vid laborationer

Närvaron vid laborationer är obligatorisk. Om en studerande på grund av sjukdom eller annat laga förfall är förhindrad att fullgöra en laboration på utsatt tid, skall vederbörande institution snarast meddelas.

Hänvisningar till gemensamma bestämmelser för Chalmers

I början av Kurskatalogen finns bestämmelser som gäller för samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.

Obligatorisk registrering

I början av varje termin anordnas en obligatorisk anmälan till den kommande terminens kurser (registrering). Närmare information om detta ges på E-programmets anslagstavlor och informationssystemet Notis.

Utbildningsplatser

Till första årskursen antas normalt 200 studerande.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.