Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TDATA - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Academic year: 2003/2004
 
Admitted 2004 or earlier

 
 

Datateknikprogrammet består av två block: de första tre åren och de avslutande 1,5 åren. De tre första åren omfattar en baskursdel och en projektdel, de avslutande åren omfattar en fördjupning inom det datatekniska området och matematik, valfria kurser samt ett examensarbete.

 • Baskursdelen ger de ämnesmässiga kunskaper som är en nödvändig grund för varje civilingenjör inom det datatekniska området, och består av obligatoriska kurser. Vidare innehåller denna del kurser som syftar till att förklara datacivilingenjörens roll i samhället samt introducerar ett aktivt arbetssätt hos teknologerna.
 • Projektdelen, som löper över tredje året, består av ett stort projektarbete samt ett antal valfria projektanknutna kurser. De avslutande ett och ett halvt åren, fördjupningsdelen, innebär en fördjupning och specialisering, och omfattar ett antal fördjupningsinriktningar, en valfri del, samt examensarbete.
 • Datateknikprogrammet erbjuder läsåret 2003/04 sju fördjupningsinriktningar.
 • De valfria kurserna skall väljas så att minst 10 poäng utgörs av allmänbildande kurser.

Fem delvis valfria kurser
Fem valfria datatekniska kurser är av sådan vikt för yrkesverksamma civilingenjörer att godkänt slutbetyg i minst tre av dessa krävs för examen. Kurserna ges i årskurs 3 och är:

 • TDA380 Parallell programmering
 • TIN090 Algoritmer
 • EDA341 Datakommunikation D
 • EDA350 Kretselektronik
 • TDA180 Grundläggande datalogi
Några av dessa kurser är förkunskapsgrundande för, och skall läsas innan man kan följa, vissa av fördjupningsinriktningarna. Se även programplanen och D-programmets webbplats för ytterligare information.

Fördjupningsdelen
Fördjupningsdelen består av fyra delar:

Fördjupningsinriktningar
Det finns sju fördjupningsinriktningar och teknologen skall följa minst en;

 • Inbyggda datorsystem (DAT)
 • Konstruktion av digitala system (DIG)
 • Systemutveckling (SYS)
 • Datorspråk (SPR)
 • Kommunikationssystem (KOM)
 • Algoritmer (ALG)
 • Kognitionsteknologi och multimedia (KOG)

Varje inriktning består av ett antal kurser och teknologen läser minst 20 poäng av dessa, varav minst 8 poäng kurser av karaktären forskningsnära fördjupningskurser, så kallade ff-kurser, samt utöver dessa 20 poäng kurser, 7 poäng fortsättningskurser i matematik. Varje inriktning har ett antal för inriktningen obligatoriska kurser, varav en sammanbindande kurs, ofta i seminarieform, en så kallad s-kurs. Denna ges utsträckt under en till två terminer. I programplanen framgår vilka kurser som ingår i respektive fördjupningsinriktning och om de är obligatoriska eller valfria i inriktningen.

Kurserna i fördjupningsinriktningarna inkluderar i vissa fall även de valfria kurser som teknologen kan välja att läsa redan i årskurs 3, av vilka en del läses i anknytning till projektkursen. Inför valet av fördjupningsinriktning skall teknologen upprätta en studieplan för examen tillsammans med ansvarig för fördjupningsinriktningen. I slutet av årskurs 3, i samband med val till valfria kurser, väljer teknologen sin fördjupningsinriktning. På D-programmets webbplats finns mer information om studieinriktningarna.

Matematiska fortsättningskurser
Förteckning över vilka kurser som kan räknas som matematiska fortsättningskurser finns på D-programmets webbplats. Kurser inom studieinriktningen Teknisk matematik (TM) räknas som matematiska fortsättningskurser. Studerande som har för avsikt att läsa eller redan har läst någon kurs - inom eller utanför Chalmers på någon högskola/universitet - som kan definieras som en matematisk fortsättningskurs, ta kontakt med utbildningsledare D.

Valfria kurser
Vid sidan av vald fördjupningsinriktning kan teknologen läsa ytterligare valfria kurser. De kan användas för att ytterligare fördjupa/komplettera den valda fördjupningsinriktningen, för att bredda utbildningen generellt, för att uppfylla utbildningens krav på till exempel allmänbildande kurser eller för att fullgöra kraven i en annan fördjupningsinriktning. Valfria kurser defineras av programplanen.

Efter motiverad ansökan från den studerande kan vicedekanus D besluta att annan kurs - inom eller utom Chalmers - få räknas som valfri.

Examensarbete
I fördjupningsdelen ingår ett examensarbete om 20 poäng.

Utbildningsplatser
I första årskursen antas 150 studerande.

Obligatorisk registrering
I början av varje termin anordnas en obligatorisk anmälan till den kommande terminens kurser (registrering). Närmare information om detta ges på D-programmets webbplats.

Regler för examensarbeten vid Datateknik
Examensarbetet utförs i något av de ämnen som upptas i kurskatalogen.

Examensarbetet skall registreras vid en institution på Chalmers där det finns en examinator. Kontakta studierektorn vid berörd institution. För att ett examensarbete skall få påbörjas krävs att minst 130 poäng av utbildningens kurser är avklarade eller att examinatorn bedömer att tillräckliga förkunskaper finns. Examinatorn bedömer också att arbetet är lämpligt beträffande dess svårighetsgrad och relevans.
Examensarbetet kan utförs vid en en institution på Chalmers eller vid ett företag utanför Chalmers. Görs examensarbete utanför Chalmers skall det finnas en handledare på företaget.

Syfte
Examensarbetet är avsett att vara ett avslutande utbildningsmoment. Det skall vara en tillämpning och fördjupning av förvärvade kunskaper. Examensarbetet skall ge träning i självständig problemlösning och tidsplanering och skall vila på vetenskaplig grund. Normalt består examensarbetet av ett genomfört arbete av teknisk natur (t ex en implementering av ett tekniskt system eller ett genomfört experiment) samt en rapport.

Examensarbetsredovisning
I riktlinjerna för presentation och redovisning av examensarbeten på datatekniklinjen ingår bland annat att det skall finnas en opponent till varje examensarbete, samt att examensarbeten skall redovisas vid speciella redovisningsdagar.

Redovisning och examination
Examensarbetet skall försvaras offentligt på högskolan vid någon av de redovisningsdagar, samt i den lokal, som framgår nedan och på webben. När teknologen, i samråd med sin examinator, bestämt vid vilken redovisningsdag som arbetet skall presenteras skall teknologen meddela detta till studieexpedition D, så att redovisningen kan placeras in på en ledig tidpunkt. Denna tidsbokning skall göras minst tio dagar i förväg så att presentationen av examensarbetet kan annonseras.

För att redovisningarna inte skall tappa struktur bör examinatorn hålla i redovisningen och ta på sig ordförandeskapet. Som ordförande presenterar han examensarbetaren och opponenten samt titeln på examensarbetsrapporten, och sköter gången i redovisningen. Redovisningen, som skall ta max 45 minuter i anspråk, inleds med att examensarbetaren ger en kort presentation av sitt arbete (max 30 minuter), därefter ställer opponenten frågor till examensarbetaren och diskuterar kritiskt det arbete som lagts fram, slutligen får auditoriet ställa frågor på arbetet.

Examinatorn ansvarar för examensarbetsredovisningen och avgör om ett examensarbete skall godkännas eller ej, (eventuellt kan komplettering krävas efter redovisningen innan ett examensarbete blir slutgiltigt godkänt). Examinatorn skall också bedöma och godkänna opponentens arbetsinsats.

För att bli godkänd på momentet examensarbete krävs, utöver att det egna arbetet är godkänt, att teknologen medverkat aktivt som opponent vid redovisningen av ett annat examensarbete, samt att teknologen bevistat redovisningen av ytterligare minst tre examensarbeten i god tid före start av eget examensarbete. En examensarbetspresentation kan med fördel bytas ut mot ett licenciatseminarium eller en doktorsdisputation. Närvaro vid examensarbetsredovisningar m m skall dokumenteras på ett speciellt examensarbetskort som finns på studieexpeditionen.

Opponentskap
Till varje examensarbete skall en opponent utses. Teknologen ansvarar själv för att skaffa opponent och att själv opponera på ett annat examensarbete. Teknologen skall ha klarat av minst 100 poäng av sin utbildning innan han/hon kommer i fråga som opponent. Opponenten skall ha tillgång till en preliminär version av examensarbetet minst tre veckor innan redovisningsdagen. Slutrapporten skall vara färdig en vecka innan aktuell redovisningsdag.

Eventuella undantag från ovanstående regler för examensarbeten vid Datateknik ges av vicedekanus. Ett sådant undantag skall vara tillstyrkt av examinator, inlämnad till studieexpeditionen D och godkänd innan arbetet påbörjas.

Redovisningsdagar för examensarbeten 2003/04
Under läsåret 2003/04 gäller följande redovisningsdagar för examensarbeten:
Torsdagen den 21 augusti 2003
Onsdagen den 17 september 2003
Fredagen den 17 oktober 2003
Torsdagen den 4 december 2003
Fredagen den 9 januari 2004
Tisdagen den 10 februari 2004
Fredagen den 5 mars 2004
Torsdagen den 15 april 2004
Onsdagen den 12 maj 2004

För information om lokal och inbokade redovisningar, se Datatekniks webbplats.

Allmänbildande kurser (ABK)
För examen krävs godkänt betyg i minst 10 poäng av allmänbildande (icke tekniska) kurser hämtade i listan över HUB/MTS-kurser, i nedanstående lista eller bland andra kurser som vicedekanus D godkänner efter särskild ansökan. För studerande inskrivna 1995 och senare gäller 3 poäng genom del av kursen Helhetsbild av datatekniken (EKA080) och 3 poäng genom miljökursen Bärkraftig resursanvändning (FFR100) som allmänbildande kurser. Allmänbildande kurser är märkta med ABK i programplanen.

För studerande inskrivna t o m 1994 gäller de obligatoriska kurserna Presentationsteknik (EKA050) och Datorer och samhälle (FFR030) som allmänbildande kurser.

CTE055 Technology and society
EKA040 Chefskap - Ledarskap D
ESS080 Medicin för tekniker
ETI130 Elhistoria, föreläsningar
FFR100 Bärkraftig resursanvändning
FFY471 Miljövetenskap
IAR075 Industriell organisation E
IEK370 Industri- och teknikanalys
IEK415 Industriell ekonomi E
IIN010 Affärsplanering för tillväxtföretag (Venture Cup)
IIN016 Innovationsekonomi
IIN020 Affärsjuridik
IMA041 Industriell marknadsföring
IPE030 Människa - maskinsystem
IPE040 Människa - maskinsystem fk
ITS030 Datorer, kommunikation och sociala nätverk
MEN125 Miljöteknik M
UNA010 Nationalekonomi

Studieinriktningar
Förutom den allmänna studieplanen på D-programmet, finns också möjlighet att följa andra studieinriktningar. För teknologer som följer studieinriktningarna Teknisk matematik, Entreprenörskolan och Teknisk kommunikation, gäller att kravet om minst en fördjupningsinriktning utgår. För ytterligare krav gällande nämnda inriktningar, kontakta utbildningsledare D eller studievägledare D.

Studier utomlands
För intresserade studenter finns möjligheten att byta ut sista årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid en utländsk högskola. Vid studier utomlands minskas kravet om matematiska fortsättningskurser med 4 poäng. Kravet på vald fördjupningsinriktning utgår vid studier utomlands.

Examensbestämmelser
För teknologer inskrivna 1995 och senare:

 • Godkänt slutbetyg i alla obligatoriska kurser i baskursdelen.
 • Godkänt slutbetyg i projektkurs D.
 • Uppfyllande av kraven i minst en av de tillhandahållna fördjupningsinriktningarna.
 • Godkänt examensarbete.
 • Resterande poäng för examen utgörs av godkänt slutbetyg i valfria kurser.
 • Uppfyllt MTS-krav. En MTS-klassad kurs, Chefskap - Ledarskap D (EKA040), ges som valfri på D-programmet.
 • Begäran om dispens från ovannämnda krav, med undantag av MTS-kravet, ställs till vicedekanus D.

För teknologer inskrivna 1986 t o m 1994:

 • Godkänt slutbetyg i alla obligatoriska kurser ingående i D-programmet t o m 1994.
 • Godkänt slutbetyg i valfria kurser från D3, D4 och D5 omfattande minst 43 poäng inkluderat examensarbete.

Handbok
Följande handböcker rekommenderas:
L Råde, B Westergren: BETA; Mathematics Handbook, Studentlitteratur, Lund.
C Nordling, J Österman: Physics Handbook, Studentlitteratur, Lund.

Praktik
Praktikkravet har utgått ur examensfordringarna. För antagna senast 2003-06-30 kommer praktik att examineras och meddelas i examensbeviset. Detta gäller vid examen från den utbildning, som vederbörande var antagen till och registrerad vid vårterminen 2003. Registrerat studieuppehåll räknas härvid som registrering.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.