Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TDATA - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Academic year: 2002/2003
 
Admitted 2004 or earlier

 
 

Namnlöst dokument

Datateknikprogrammets utbildningsplan består av två block: de första tre åren och de avslutande 1,5 åren. De tre första åren omfattar en introduktionsdel, en baskursdel och en projektdel. Introduktionsdelen består av kursen "Helhetsbild av datatekniken" och avser att ge en så god helhetsbild som möjligt av datateknikutbildningen och datacivilingenjörens roll i samhället samt introducera ett aktivt arbetssätt hos teknologerna. Baskursdelen skall i stort sett ge de ämnesmässiga kunskaper som är en nödvändig grund för varje civilingenjör inom det datatekniska området, och består av obligatoriska kurser. Projektdelen, som löper över tredje året, består av ett stort projektarbete samt ett antal valfria projektanknutna kurser. De avslutande ett och ett halvt åren, fördjupningsdelen, innebär en fördjupning och specialisering, och omfattar ett antal fördjupningsinriktningar, en valfri del, samt examensarbete.

Bestämmelser för teknologer inskrivna 1995 och senare

För examen gäller följande:

  • Godkänt slutbetyg i alla obligatoriska kurser i baskursdelen.
  • Godkänt slutbetyg i projektkurs D.
  • Uppfyllande av kraven i minst en av de tillhandahållna fördjupningsinriktningarna. Kraven är godkänt betyg i 20 poäng kurser ur kursutbudet för minst en av fördjupningsinriktningarna samt 7 poäng fortsättningskurser i matematik utöver den obligatoriska matematiken i baskursdelen. I dessa 27 poäng ingår ett krav om godkänt betyg i de obligatoriska kurserna i fördjupningen samt godkänt betyg i 8 poäng ff-kurser.
  • Godkänt examensarbete.
  • Resterande poäng för examen utgörs av godkänt slutbetyg i valfria kurser.
  • Uppfyllt MTS-krav. En MTS-klassad kurs, Chefskap - Ledarskap D (EKA040), ges som valfri på D-programmet.
  • Begäran om dispens från ovannämnda krav, med undantag av MTS-kravet, ställs till vicedekanus D.

Bestämmelser för teknologer inskrivna 1986 t o m 1994

För examen gäller följande:

  • Godkänt slutbetyg i alla obligatoriska kurser ingående i D-programmet t o m 1994.
  • Godkänt slutbetyg i valfria kurser från D3, D4 och D5 omfattande minst 43 poäng inkluderat examensarbete.

Allmänbildande kurser

För examen krävs godkänt betyg i minst 10 poäng av allmänbildande (icke tekniska) kurser hämtade i listan över HUB/MTS-kurser, i nedanstående lista eller bland andra kurser som vicedekanus D godkänner efter särskild ansökan. För studerande inskrivna 1995 och senare gäller 3 poäng genom del av kursen Helhetsbild av datatekniken (EKA080) och 3 poäng genom miljökursen Bärkraftig resursanvändning (FFR100) som allmänbildande kurser. I period 3 i årskurs 1 finns utrymme för att läsa en allmänbildande kurs.

För studerande inskrivna t o m 1994 gäller de obligatoriska kurserna Presentationsteknik (EKA050) och Datorer och samhälle (FFR030) som allmänbildande kurser.

 ITS030  Datorer, kommunikation och sociala nätverk 4,0
 CTE055  Technology and society 5,0
 EKA040  Chefskap - Ledarskap D 3,0
 ESS080  Medicin för tekniker 4,5
 ETI130  Elhistoria, föreläsningar 0,5
 FFR100  Bärkraftig resursanvändning 3,0
 FFY471  Miljövetenskap 5,0 
 IAR075  Industriell organisation E 5,0
 IEK370  Industri- och teknikanalys 3,5
 IEK415  Industriell ekonomi E 5,0 
 IIN010  Affärsplanering för tillväxtföretag (Venture Cup) 3,0
 IIN016  Innovationsekonomi 5,0
 IIN020  Affärsjuridik 5,0
 IMA041  Industriell marknadsföring 5,0
 IPE030  Människa - maskinsystem 4,0
 IPE040  Människa - maskinsystem fk 3,3
 LSP515  Engelska D 3,0
 UNA010  Nationalekonomi 3,5
 MEN125  Miljöteknik M 3,0

Gruppen om fem valfria kurser

För examen gäller att man fått godkänt slutbetyg i minst tre kurser ur följande grupp av fem valfria kurser som återfinns i årskurs 3:

TDA211 Parallell programmering (3 p), ges i period 1 och 3
TIN090 Algoritmer (4 p), ges i period 1 och 4
EDA340 Datakommunikation D (4 p), ges i period 2
EDA350 Kretselektronik (3 p), ges i period 2
TDA180 Grundläggande datalogi (3 p), ges i period 3

Observera att vissa av dessa kurser är förkunskapsgrundande för, och måste läsas innan man kan följa, några av fördjupningsinriktningarna. Redan i årskurs 2, i period 3, finns utrymme för att läsa någon av kurserna.

Fortsättningskurser i matematik

För förteckning över vilka kurser som kan räknas som matematiska fortsättningskurser, se separat valmaterial. Kurser inom studieinriktningen Teknisk matematik (kurser märkta med TM) räknas som matematiska fortsättningskurser. Studerande som har för avsikt att läsa eller redan har läst någon kurs - inom eller utanför Chalmers på någon högskola/universitet - som kan definieras som en matematisk fortsättningskurs, ta kontakt med utbildningsledare D. Vid studier utomlands minskas kravet om matematiska fortsättningskurser med 4 poäng.

Samtliga

Anmälan till valfria kurser sker senast den 2 maj för det följande läsårets kurser. Före anmälningstillfället ges såväl skriftlig som muntlig information. Den skriftliga informationen är ett nödvändigt komplement till informationen som ges här. Observera att vissa valfria kurser kunskapsmässigt bygger på varandra. Information om vilka kurser som ger lämpliga förkunskaper finns i kursplanerna.

Studieinriktningar

Förutom den allmänna studieplanen på D-programmet, finns också möjlighet att följa andra studieinriktningar. För teknologer som följer studieinriktningarna Teknisk matematik, Entreprenörskolan och Teknisk kommunikation, gäller att kravet om minst en fördjupningsinriktning utgår. För ytterligare krav gällande nämnda inriktningar, kontakta utbildningsledare D eller studievägledare D. Kravet på vald fördjupningsinriktning utgår vid studier utomlands.

Efter motiverad ansökan från den studerande kan vicedekanus D besluta att annan kurs - inom eller utom Chalmers - får räknas som valfri.

Fördjupningsdelen

Fördjupningsdelen består av tre delar:

I. Fördjupningsinriktning

Det finns sju olika fördjupningsinriktningar och teknologen följer minst en av dessa inriktningar:

1) Datorsystem (Dat)
2) Konstruktion av digitala system (Dig)
3) Systemutveckling (Sys)
4) Datorspråk (Spr)
5) Kommunikationssystem (Kom)
6) Algoritmer (Alg)
7) Kognitionsteknologi och multimedia (Kog)

Varje inriktning består av ett antal kurser och teknologen läser minst 20 poäng av dessa, varav minst 8 poäng kurser av karaktären forskningsnära fördjupningskurser, så kallade ff-kurser, samt utöver dessa 20 poäng kurser, 7 poäng fortsättningskurser i matematik. Varje inriktning har ett antal för inriktningen obligatoriska kurser, varav en sammanbindande kurs, ofta i seminarieform, en så kallad s-kurs. Denna ges utsträckt under lång tid, en till två terminer. I programplanen framgår vilka kurser som ingår i respektive fördjupningsinriktning och om de är obligatoriska eller valfria i inriktningen; däremot framgår det inte huruvida kurserna betecknas som ff-kurser eller s-kurser; för att få reda på detta måste man ha tillgång till skriftlig information (valmaterialet) som delas ut innan anmälningstillfället till de valfria kurserna.

Kurserna i fördjupningsinriktningarna inkluderar i vissa fall även de valfria kurser som teknologen kan välja att läsa redan i årskurs 3, av vilka en del läses i anknytning till projektkursen. Inför valet av fördjupningsinriktning skall teknologen upprätta en studieplan för examen tillsammans med ansvarig för fördjupningsinriktningen. I slutet av årskurs 3, i samband med val till valfria kurser, väljer teknologen sin fördjupningsinriktning.

II. Valfria kurser

Vid sidan av vald fördjupningsinriktning kan teknologen läsa 20 poäng helt valfria kurser. De kan användas för att ytterligare fördjupa/komplettera den valda fördjupningsinriktningen, för att bredda utbildningen generellt, för att uppfylla utbildningens krav på till exempel allmänbildande kurser eller för att fullgöra kraven i en annan fördjupningsinriktning.

III. Examensarbete

I fördjupningsdelen ingår ett examensarbete om 20 poäng.

Examensarbetet skall registreras vid en institution på Chalmers där det finns en examinator. Kontakta studierektorn vid berörd institution. Examensarbetet utförs i något av de ämnen som upptas i kurskatalogen. Efter ansökan kan vicedekanus D dock godkänna att examensarbetet utförs i annat ämne. En sådan ansökan skall vara tillstyrkt av examinator, inlämnad till studieexpeditionen D och godkänd innan arbetet påbörjas. För att ett examensarbete skall få påbörjas krävs att minst 130 poäng av utbildningens kurser är avklarade eller att examinatorn bedömer att tillräckliga förkunskaper finns. Examinatorn bedömer också att arbetet är lämpligt beträffande dess svårighetsgrad och relevans.

Examensarbetet kan förläggas till någon institution vid Chalmers, men även till företag utanför Chalmers. Det måste då finnas en examinator vid en institution på Chalmers som godkänner examensarbetet. Görs examensarbete utanför Chalmers skall det finnas en handledare på företaget och en examinator på någon institution vid Chalmers.

Syfte

Examensarbetet är avsett att vara ett avslutande utbildningsmoment. Det skall vara en tillämpning och fördjupning av förvärvade kunskaper. Examensarbetet skall ge träning i självständig problemlösning och tidsplanering och skall vila på vetenskaplig grund. Normalt består examensarbetet av ett genomfört arbete av teknisk natur (t ex en implementering av ett tekniskt system eller ett genomfört experiment) samt en rapport.

Examensarbetsredovisning

I riktlinjerna för presentation och redovisning av examensarbeten på datatekniklinjen ingår bland annat att det skall finnas en opponent till varje examensarbete, samt att examensarbeten skall redovisas vid speciella redovisningsdagar.

Redovisning och examination

Examensarbetet skall försvaras offentligt på högskolan vid någon av de redovisningsdagar, samt i den lokal, som framgår nedan och på webben. När teknologen, i samråd med sin examinator, bestämt vid vilken redovisningsdag som arbetet skall presenteras skall han/hon eller aktuell examinator meddela detta till studieexpeditionen D, så att redovisningen kan placeras in på en ledig tidpunkt. Denna tidsbokning skall göras minst tio dagar i förväg så att presentationen av examensarbetet kan annonseras.

För att redovisningarna inte skall tappa struktur bör examinatorn hålla i redovisningen och ta på sig ordförandeskapet. Som ordförande presenterar han examensarbetaren och opponenten samt titeln på examensarbetsrapporten, och sköter gången i redovisningen. Redovisningen, som skall ta max 45 minuter i anspråk, inleds med att examensarbetaren ger en kort presentation av sitt arbete (max 30 minuter), därefter ställer opponenten frågor till examensarbetaren och diskuterar kritiskt det arbete som lagts fram, slutligen får auditoriet ställa frågor på arbetet.

Examinatorn ansvarar för examensarbetsredovisningen och avgör om ett examensarbete skall godkännas eller ej, (eventuellt kan komplettering krävas efter redovisningen innan ett examensarbete blir slutgiltigt godkänt). Examinatorn skall också bedöma och godkänna opponentens arbetsinsats.

För att bli godkänd på momentet examensarbete krävs, utöver att det egna arbetet är godkänt, att teknologen medverkat som opponent vid redovisningen av ett annat examensarbete, samt att teknologen deltagit vid redovisningen av ytterligare minst tre examensarbeten i god tid före start av eget examensarbete. Teknologen rekommenderas också att bevista licentiat- eller doktorsdisputationer vilka motsvarar deltagandet vid två examensarbetsredovisningar. Medverkan vid examensarbetsredovisningar eller disputationer skall dokumenteras på ett speciellt examensarbetskort som finns att hämta på studieexpeditionen.

Opponentskap

Till varje examensarbete skall en opponent utses. Teknologen ansvarar själv för att skaffa opponent och att själv opponera på ett annat examensarbete. Teknologen skall ha klarat av minst 100 poäng av sin utbildning innan han/hon kommer i fråga som opponent. Opponenten skall ha tillgång till en preliminär version av examensarbetet minst tre veckor innan redovisningsdagen. Slutrapporten skall vara färdig en vecka innan aktuell redovisningsdag.

Eventuella dispenser från ovanstående riktlinjer ges av D-linjens vicedekanus.

Redovisningsdagar för examensarbeten 2002/03

Under läsåret 2002/03 gäller följande redovisningsdagar för examensarbeten:

Torsdagen den 22 augusti 2002
Onsdagen den 18 september 2002
Fredagen den 18 oktober 2002
Torsdagen den 5 december 2002
Fredagen den 10 januari 2003
Tisdagen den 11 februari 2003
Fredagen den 7 mars 2003
Torsdagen den 17 april 2003
Onsdagen den 14 maj 2003

För mer information om lokal och inbokade redovisningar, se: www.ed.chalmers.se/datateknik_intern.htm

Praktik

Syftet med praktiken är i första hand att göra den studerande förtrogen med arbetsmiljön och med samspelet mellan individer och grupper av individer på en arbetsplats. 17 veckors obligatorisk praktik erfordras. För att få praktiken godkänd fordras att den skall vara utförd tidigast det år man fyller 16 år. Varje delanställning skall omfatta minst 4 veckor. Minst 8 veckor av praktiken skall ha datateknisk anknytning och minst 8 veckor skall vara industriell miljöpraktik. En mer detaljerad beskrivning av kraven på praktikarbetet finns hos studievägledarna.

Av praktikintyget skall klart framgå arbetets art och tjänstgöringens längd exklusive semester. Praktikintyg lämnas för godkännande till studieexpeditionen D.

Betygsättning

I ett fåtal valfria kurser utdelas enbart betygen godkänd och underkänd. Detta är då angivet i kursplanen.

Studier utomlands

För intresserade studenter finns möjligheten att byta ut sista årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid en utländsk högskola.

Handbok

Följande handböcker rekommenderas:
L Råde, B Westergren: BETA; Mathematics Handbook, Studentlitteratur, Lund.
C Nordling, J Österman: Physics Handbook, Studentlitteratur, Lund.

Utbildningsplatser

I första årskursen antas 150 studerande.

Obligatorisk registrering

I början av varje termin anordnas en obligatorisk anmälan till den kommande terminens kurser (registrering). Närmare information om detta ges på D-programmets anslagstavlor.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.