Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The study programme and the study programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

  Study programme, year:  1 2

Study programme syllabus for
TIPML - INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT Academic year: 2006/2007
 

 
 

International Project Management

Utbildningsplan 2006

Allmänt

Utbildningen ges i samarbete med Northumbria University, Newcastle, England. Studier skall ske vid båda universiteten. Examen ges av båda universiteten tillsammans. Studenterna får efter avklarad utbildning såväl en svensk magisterexamen som en brittisk Master of Science.

I ett kontrakt mellan Chalmers Lindholmen och Northumbria University regleras programmets hantering och utformningen av det.

Utbildningen förutsätter att studenten har en god kunskap om sitt teknikområde och om arbetssätt resp företagsstruktur inom detta. Erfarenhet av projektarbeten och lösning av tekniska problem i grupp är nödvändig.

Mål

Programmets mål är att:

Ge en djup och ingående kunskap om project management med särskild hänsyn till att leda ett projekt från idé till fullbordande i ett internationellt sammanhang i ett teknikorienterat företag.

Skapa ett forum för utbyte av erfarenheter mellan personer som har studerat olika ingenjörsdiscipliner.

Utveckla förmågan till forskande och kritisk analys.

Utveckla projektlednings- och företagsledningsförmågan.

Stödja kontinuerlig professionell utveckling, som en del i det livslånga lärandet.

Öka den Europeiska dimensionen i studierna.

Behörighet

För behörighet till utbildningen krävs högskoleingenjörsexamen, kandidatexamen inom teknik eller naturvetenskap eller motsvarande, t ex en Bachelor of Science med ingenjörsinriktning.

Examen

Den studerande, som har gått igenom hela utbildningen med minst godkänt betyg i samtliga kurser och ett godkänt examensarbete erhåller såväl en svensk magisterexamen som en brittisk Master of Science.

Studieplan

Termin 1
Följande kurser studeras vid Chalmers (C-nivå):


Human Resource Management 3,5 poäng
Project Information Systems 3,5 - -
Financial Management 3,5 - -
Decision Making and Risk Analysis 3,0 - -
Environmental Management 3,5 - -
Value Management 3,0 - -

Summa 20 poäng (= 60 credits, 10 credits per kurs)

Termin 2
Följande kurser studeras vid Northumbria University (C-nivå):


Project Management 10 credits
Organisational Change 10 credits
Project Psychology 10 credits
Law and Contract Strategy alternativt Partnership and Collaborative Working 10 credits
Marketing 10 credits
Applied Research Methods 10 credits

Summa 60 credits (=20 poäng)

Termin 3
Examensarbetet kan genomföras vid Chalmers eller Northumbria University efter fritt val. Termin 3 startar omedelbart efter termin 2, utan ferier.

Dissertation (D-nivå) 20 poäng/60 credits

Betygsättning

Kurser som studeras vid Northumbria betygsätts för närvarande med det brittiska betygsystemet (%). Kurser som studeras vid Chalmers betygsätts dels med betygskalan U, 3, 4, 5, dels i det brittiska systemet. Införande av ECTS-systemet planeras.

Arbetssätt

I programmet sker examinationen genom en kombination av seminarier, Case studies, uppsatser och projektarbeten. Uppgifterna är ofta enskilda, men ibland gruppuppgifter.

En stor del av studierna genomförs enskilt, då förelagda uppgifter löses. Uppgifterna är ofta av forskande/utredande karaktär och kräver normalt analys av olika problemställningar, inhämtande av erforderligt underlag genom t ex undersökningar eller omfattande litteraturstudier.

Lektionstiden är i genomsnitt tolv timmar per vecka. Cirka hälften är föreläsningar och hälften seminarier. Gästföreläsare från näringslivet förekommer i många kurser.

Språk

Undervisningsspråket är normalt engelska. Examensarbetet skrivs på engelska. Om ämnets karaktär medför att detta i undantagsfall är olämpligt kan undantag beviljas.

Internationalisering

Utbildningen är till sin karaktär internationell. Under utbildningens gång möts studenter från olika kulturer. Det gemensamma språket är engelska. Studenterna förbereds för en yrkesverksamhet i en internationell värld.

Förändringar

Inför varje läsår tas nytt beslut om utbildningsplan och kursplaner. Förändringar kan ske från år till år med utgångspunkt från erfarenheter under tidigare år.


Page manager Published: Mon 28 Nov 2016.