Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKITE - SOFTWARE ENGINEERING Academic year: 2006/2007
 

 
  Utbildningsplan för studenter antagna till årskurs 1 från och med läsåret 2005/2006

Omläggningen är, då detta skrivs, inte färdigplanerad vad gäller masterprogrammen och därför bör detta ses som en preliminär utbildningsplan för masterdelen. Årskurs 1 - 3 är fastställda. Årskurs 1 - 2 finns i programplanen för TKITE medan årskurs 3 finns i programplanen för TITEA (Informationsteknik, 180p). När det finns nya beslutade delar kommer dessa att redovisas på Kansli ITs hemsida, http://www.chalmers.se/sections/ar_student/programhemsidor/informationsteknik_1.

Civilingenjörsutbildningen är uppdelad i två delar, det finns möjlighet till en mellanexamen, teknologie kandidat, innan civilingenjörsexamen. Kandidatexamen kan tas ut efter tre år och de efterföljande kurserna ges inom ramen för masterprogram som är två år långa.

För civilingenjörsexamen gäller:

 • Sammanlagt skall de obligatoriska och valfria kurserna summera upp till minst
  • 80 poäng informationsteknik,
  • 30 poäng matematik,
  • 15 poäng teknisk och naturvetenskaplig bredd och
  • 15 poäng samhälls- och humanvetenskaplig bredd.
  Information om vilken kategori kurser tillhör ges av Kansli IT.
 • Uppfyllande av kraven i ett masterprogram.
 • Godkänt slutbetyg i samtliga obligatoriska kurser.
 • Godkänt examensarbete.
 • Resterande poäng för examen utgörs av godkänt slutbetyg i valfria kurser.
 • Kurser som överlappar varandra får inte tillgodoräknas i examen.

HUB-kurser
Även om inte HUB-kurserna finns listade i programplanen får dessa givetvis väljas där det finns utrymme för valfri kurs.

Betygssättning
På några kurser ges enbart betygen godkänd och underkänd. Detta är då angivet i kursplanen.

Studier utomlands
Studerande får efter ansökan till Kansli IT studera vid en utländsk teknisk högskola i högst ett år.

Hänvisning till gemensamma bestämmelser
På Chalmers webb finns bestämmelser som gäller samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.

Obligatorisk registrering
I början av varje termin anordnas en obligatorisk anmälan till den kommande terminens kurser (registrering).

Utbildningsplatser
I årskurs ett finns 80 utbildningsplatser.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.