Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKDAT - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Academic year: 2006/2007
 

 
  Antagna före 2004

Antagna 2004 och senare

Syfte

Utbildningen ska i första hand beakta arbetsmarknadens behov av olika typer av civilingenjörer i datateknik och ska ha en struktur, ett innehåll och en organisation så att kvalificerade sökande kan rekryteras utifrån det behov branschen har. Utbildningen ska även genom sitt innehåll i de avslutande åren ge möjlighet till en Masterexamen och eventuella fortsatta forskarstudier.

Mål

De färdiga ingenjörerna har en bred kompetens inom det datatekniska området. De har breda kunskaper inom datateknik med inriktning mot utveckling av komplexa datorsystem bestående av programutveckling, såväl generellt som för tekniska system samt för konstruktion av datorsystem. Studenterna ges möjlighet till fördjupning inom ett begränsat ämnesområde i de avslutande åren. De skall uppnå gedigna teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter.

Innehåll och organisation

Med början läsåret 2004/05 införs en reformerad studieplan för D-programmet som ansluter till Bolognadeklarationen. Studieplanen innebär en anpassning till andra europeiska länders utbildningar och konkret delas civilingenjörsutbildningen i två steg. Utbildningen ger möjlighet till en mellanexamen, teknologie kandidat, innan slutexamen civilingenjör. Kandidatexamen kan avläggas efter tre år. Avslutningen av studierna kommer att bedrivas inom ramen för "masterprogram" som kommer att kunna läsas under 1,5 till två år beroende på egna val.

Utbildningen består av 180 till 200 p och är indelad i två olika faser. De första tre åren består av en sammanhållen utbildning med begränsad valfrihet de två första åren följt av ett tredje år med en relativt stor valfrihet. Tredje året avslutas med en kandidatuppsats omfattande 10p. De valfria kurserna under tredje året ger möjlighet att testa olika ämnesområden inför kommande val av "masterprogram" i de avslutande åren.

Utbildningen är indelad i kurser vars omfattning normalt är fem poäng och där förläggning i tiden framgår nedan.
D1

Lp1
Lp2
Lp3
Lp4
Inledande diskret matematik
Linjär algebra
Matematisk analys
Elektriska kretsar och fält
Inledande funktionell programmering
Digital och datorteknik
Maskinorienterad programmering
Bärkraftig resursanvändning

D2
Lp1
Lp2
Lp3
Lp4
Objektorienterad programmering
Datastrukturer
Digitalteknik
Datorsystemteknik
Matematisk statistik och inledande logik
 
Fysik för ingenjörer
Programspråk eller Parallell programmering
Datakommunikation

D3
Lp1
Lp2
Lp3
Lp4
Transformer, signaler och system
Reglerteknik
Kandidatarbete
Valfri Kurs
 
Valfri Kurs
Valfri Kurs
Valfri Kurs

Valfria kurser i D3

Valfria kurser för aktuellt läsår anges i Studieportalen.

Avslutande masterprogram läsåren 4-5från och med läsåret 2007/2008

Till programmet kommer ett antal avslutande valbara fördjupningsprogram, masterprogram, att finnas för programmets studenter men även för studenter från andra svenska eller internationella högskolor och universitet. Undervisningen på masterprogrammens kurser kommer genomgående att genomföras på engelska.

Nedan listas de masterprogram, tillsammans med för detta ansvarig institution, inom vilka man kan erhålla en Civilingenjörsexamen från Datateknik. I D3 förutsätts teknologen välja en eller flera kurser som är förkunskapsgrundande för Masterprogrammen; dessa kurser kan antingen kan antingen vara rekommenderade (R) eller direkt obligatoriska (O) för tillträde för olika program. För Masterprogrammen på Signaler och system ligger de viktiga kurserna inom D-programmets obligatorium. Tabellen återger planeringsläget våren 2006.

 Secure and dependable  computer systems, (SDCS)  Data- och  informationsteknik  R Realtidssystem
 R Programverifiering
 Networks and distributed  systems  Data- och  informationsteknik  -
 Foundations of Computation   Algorithms and Logic,  FoC  Data- och  informationsteknik  R Algoritmer
 Software Engineering, (SE)  Data- och  informationsteknik  O Grundläggande software  engineering
 R Objektorienterad  systemutveckling
 Interaction Design, (ID)  Data- och  informationsteknik  O MDI
 Integrated Electronic  Systems Design, (IESD)  Data- och  informationsteknik  O Kretselektronik,  O Digital konstruktion
 Communication Engineering,  (ComE)  Signaler och system  Transformer, signaler och system,  Reglerteknik
 Biomedical Engineering  Signaler och system  Transformer, signaler och system,  Reglerteknik
 Systems, control and  mechatronics  Signaler och system  Transformer, signaler och system,  Reglerteknik
 Engineerings mathematics,  (EM)  Matematiska  vetenskaper O Flervariabelanalys V

Regler för fortsatta studier i det avslutande masterprogrammen

Studenter antagna till programmet har rätt till fortsatta studier på något av de till programmet hörande masterprogrammen ( associerade program ) samt i mån av plats på övriga ackrediterade masterprogram. Programstudent får påbörja studierna på ett masterprogram om nedanstående grundläggande krav samt eventuella särskilda behörighetskrav avseende masterprogrammet är uppfyllda.
 • Klarat av minst 90 p kurser inom programmets åk 1-3 efter tredje läsperioden i åk 3
 • Klarat av kandidatarbetet innan terminsstarten år 4
Urval till masterprogram kommer att ske vid platsbrist. Urvalet grundas på meriter från studierna på kandidatnivå enligt senare anvisningar. Rätten till fortsatta studier på masterprogrammet kvarstår i tre år efter avslutad åk 3. Särskilda behörighetskrav till respektive masterprogram anges i respektive masterprograms utbildningsplan. Tillträde till masterutbildning inom datatekniska området från andra utbildningar Behörighet till ett visst masterprogram för studenter med annan utbildningsbakgrund än Datateknik vid Chalmers uppfylls om man
 • har grundläggande behörighet för Chalmersstudier
 • har en teknologie kandidatexamen eller motsvarande inom ämnesområdet.
 • uppfyller aktuellt masterprograms särskilda behörighetskrav
Antagning sker i konkurrens och i mån av plats. De särskilda behörighetskraven kommer att beslutas under år 2006.

Undervisningsformer och språk

Undervisningen på programmet ska vara sådan att studenten under utbildningen möter varierande undervisningsformer såsom föreläsningar och övningar i stora eller små grupper, projekt- och problembaserade undervisningsformer i smågrupper. Förståelsen för teorier skall i många kurser förstärkas genom laborativa moment. Undervisningen genomföres i huvudsak på svenska under de första tre åren samt på engelska i de avslutande masterprogrammen. Litteraturen är till övervägande delen på engelska.

Examensbestämmelser

Krav för kandidatexamen 120p
 • Godkänt betyg på samtliga obligatoriska kurser år 1 - 3
 • Godkänt på 25p i utbildningsplanen anvisade valbara kurser varav 10p inom datateknik och eventuella kursblock.
 • Godkänt examensarbete om 10 p (kandidatuppsats).

Krav för Civilingenjörsexamen

 • Uppfyller alla krav för kandidatexamen
 • Godkänt på obligatoriska kurser i ett avslutande masterprogram
 • Minst 5 p kurser inom det humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnesområdet
 • Godkänt på i programmet anvisade valfria kurser så att avklarade kurser uppgår till minst 180 p
 • Godkänt examensarbete om 20p

Dispenser

Dispensansökan från ovan nämnda krav ställs till programansvarige (Se nedan). Ytterligare information Kontaktpersoner:
 • Programansvarig : Tekniklektor Peter Lundin, Data och informationsteknik
 • Utbildningssekreterare: Stig-Arne Nordin, Planering och uppföljning
 • Studievägledare: Marianne Ambrink, Studentservice

Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.