Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKDAT - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, part 1 Academic year: 2005/2006
 

 
 

Syfte

Utbildningen ska i första hand beakta arbetsmarknadens behov av olika typer av civilingenjörer i datateknik och ska ha en struktur, ett innehåll och en organisation så att kvalificerade sökande kan rekryteras utifrån det behov branschen har. Utbildningen ska även genom sitt innehåll i de avslutande åren ge möjlighet till en Masterexamen och eventuella fortsatta forskarstudier. Se även Not 1

Mål

De färdiga ingenjörerna har en bred kompetens inom det datatekniska området. De har breda kunskaper inom datateknik med inriktning mot utveckling av komplexa datorsystem bestående av programutveckling, såväl generellt som för tekniska system samt för konstruktion av datorsystem. Studenterna ges möjlighet till fördjupning inom ett begränsat ämnesområde i de avslutande åren. De skall uppnå gedigna teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter.

Innehåll och organisation

Med början läsåret 2004/05 införs en reformerad studieplan för D-programmet som ansluter till Bolognadeklarationen. Studieplanen innebär en anpassning till andra europeiska länders utbildningar och konkret delas civilingenjörsutbildningen i två steg. Utbildningen ger möjlighet till en mellanexamen, teknologie kandidat, innan slutexamen civilingenjör. Kandidatexamen kan avläggas efter tre år. Avslutningen av studierna kommer att bedrivas inom ramen för "masterprogram" som kommer att kunna läsas under 1,5 till två år beroende på egna val.

Utbildningen består av 180 till 200 p och är indelad i två olika faser. De första tre åren består av en sammanhållen utbildning med begränsad valfrihet de två första åren följt av ett tredje år med en relativt stor valfrihet. Tredje året avslutas med en kandidatuppsats omfattande 10p. De valfria kurserna under tredje året ger möjlighet att testa olika ämnesområden inför kommande val av "masterprogram" i de avslutande åren.

Utbildningens tre första år beskrivs av nedanstående blockschema där årskurs 1 och 2 är fastställda medan planen för årskurs 3 ännu är preliminär.
D1

Lp1
Lp2
Lp3
Lp4
Inledande diskret matematik
Linjär algebra
Matematisk analys
Elektriska kretsar och fält
Inledande funktionell programmering
Digital och datorteknik
Maskinorienterad programmering
Bärkraftig resursanvändning

D2
Lp1
Lp2
Lp3
Lp4
Objektorienterad programmering
Datastrukturer
Digitalteknik
Datorsystemteknik
Matematisk statistik och inledande logik
 
Fysik för ingenjörer
Programspråk eller Parallell programmering
Datakommunikation

D3
Lp1
Lp2
Lp3
Lp4
Transformer signaler och reglerteknik
 
Examensarbete
Valfri Kurs
 
Valfri Kurs
Valfri Kurs
Valfri Kurs

Avslutande masterprogram läsåren 4-5.

Till programmet kommer ett antal avslutande valbara fördjupningsprogram, masterprogram, att finnas för programmets studenter men även för studenter från andra svenska eller internationella högskolor och universitet. Undervisningen på masterprogrammens kurser kommer genomgående att genomföras på engelska.

Under år 2005 kommer det att beslutas vilka masterprogram som kommer att erbjudas D-studenterna. För att få en uppfattning om möjliga program kan man läsa om befintliga inriktningar i aktuell programplan för nuvarande åk 4 i studieportalen.

Regler för fortsatta studier i det avslutande masterprogrammen

Studenter antagna till programmet har rätt till fortsatta studier på något av de till programmet hörande masterprogrammen. Programstudent får påbörja studierna på ett masterprogram om följande grundläggande krav är uppfyllda (utöver eventuella särskilda behörighetskrav avseende masterprogrammet nödvändiga i åk 3 valbara kurser):

 • Klarat av minst 90 p kurser inom programmets åk 1-3 efter tredje läsperioden i åk 3
 • Klarat av examensarbete (kandidatuppsats) innan terminsstarten år 4

Urval till masterprogram kommer att ske vid platsbrist. Urvalet grundas på meriter från studierna på kandidatnivå enligt senare anvisningar. Rätten till fortsatta studier på masterprogrammet kvarstår i tre år efter avslutad åk 3

Tillträde till masterutbildning inom datatekniska området från andra utbildningar

Behörighet till ett visst masterprogram för studenter med annan utbildningsbakgrund än Datateknik vid Chalmers är:

 • grundläggande behörighet för Chalmersstudier
 • teknologie kandidatexamen eller motsvarande
 • individuellt förkunskapskrav beroende på utbildningsbakgrund

Antagning sker i konkurrens och i mån av plats. Antagningskrav för andra än programstudenter kommer att beslutas under året.

Undervisningsformer och språk

Undervisningen på programmet ska vara sådan att studenten under utbildningen möter varierande undervisningsformer såsom föreläsningar och övningar i stora eller små grupper, projekt- och problembaserade undervisningsformer i smågrupper. Förståelsen för teorier skall i många kurser förstärkas genom laborativa moment.

Undervisningen genomföres i huvudsak på svenska under de första tre åren samt på engelska i de avslutande masterprogrammen. Litteraturen är till övervägande delen på engelska.

Examensbestämmelser

Krav för kandidatexamen 120p

 • Godkänt betyg på samtliga obligatoriska kurser år 1 - 3
 • Godkänt på 25 p i utbildningsplanen anvisade valbara kurser och eventuella kursblock.
 • Godkänt examensarbete om 10 p (kandidatuppsats)

Krav för Civilingenjörsexamen

 • Uppfyller alla krav för kandidatexamen
 • Godkänt på obligatoriska kurser i ett avslutande masterprogram
 • Minst 5 p kurser inom det humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnesområdet
 • Godkänt på i programmet anvisade valfria kurser så att avklarade kurser uppgår till minst 180 p
 • Godkänt examensarbete om 20p

Dispenser

Dispensansökan från ovan nämnda krav ställs till programansvarige (Se nedan).

Ytterligare information

Kontaktpersoner:

Not 1 En eventuell Masterexamen förutsätter att statsmakterna beslutar om en sådan examen enligt nu liggande utredning.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.