Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2

Study programme syllabus for
TM - Teknisk matematik Academic year: 2005/2006
 

 
  Teknisk matematik, STUDIEINRIKTNING PÅ SAMTLIGA CIV ING PROGRAM

UTBILDNINGEN
Inriktningen mot Teknisk matematik börjar i årskurs tre efter ansökan i slutet av årskurs två. Formellt kvarstår man vid sin ursprungssektion men examensbenämningen förändras till
Teknisk fysik, studieinriktning Teknisk matematik
Elektroteknik, studieinriktning Teknisk matematik osv.

Utbildningen har översiktligt följande omfattning:
Baskurser i civilingenjörsutbildningen 100 p
Specialisering i matematiska ämnen (TM-kurser) ca 30 p
Specialisering i tekniska ämnen ca 30 p
Examensarbete 20 p
SUMMA 180 p

Specialiseringen i matematiska ämnen är till stor del oberoende av ursprungssektion medan naturligtvis baskurserna och specialiseringen i tekniska ämnen är knutna till den aktuella sektionen. Specialkurserna i matematiska och tekniska ämnen varvas under de två sista åren.
Inom specialiseringen i matematik kan man välja mellan ett 50-tal kurser, vardera omfattande 5 poäng. Studenterna rekommenderas att profilera sin utbildning genom att följa ett av följande fem fördjupningsspår. Dessa spår avses leda fram till examensarbete och karakteriseras av följande kurser:

Differentialekvationer - tekniska beräkningar
TMA372 Partiella differentialekvationer (obligatorisk)
TMA026 Partiella differentialekvationer, fk
TMA482 Partiella differentialekvationer - ickelinjära problem
TMA632 Projektkurs: partiella differentialekvationer
TMA265 Numerisk linjär algebra
TMA891 Stora glesa matrisproblem

Optimeringslära - algoritmer
TDA206 Diskret optimeringslära
TDA231 Algoritmer för inlärning och slutledning
TMS081 Randomiserade algoritmer
TDA250 Algoritmer fk
TMA521 Projektkurs i optimering
TMA945 Tillämpad optimeringslära (obligatorisk)
TMA136 Optimering under osäkerhet
TMXXXX Strukturoptimering (ny kurs)

Signal- och bildbehandling
TMA362 Fourieranalys (obligatorisk)
TMA421 Stokastiska processer
TMA462 Fourier- och waveletanalys
TMS016 Statistisk bildbehandling
TMS036 Matematisk statistik - statistisk slutledning (obligatorisk)

Finansmatematik
TMA155 Optioner och matematik
TMA136 Optimering under osäkerhet
TMS086 Finansiella tidsserier
TMA285 Finansiella derivat och stokastisk analys
TMV085 Finansiell risk
TMV100 Integrationsteori
TMXXXX Stokastisk analys (ny kurs)

Biomatematik
UMF010 Introduktion till bioinformatik
TMV090 Tillämpad biomatematik
TMS091 Dolda Markovmodeller
TMA632 Projektkurs: Partiella differentialekvationer

Fyra kurser är som synes obligatoriskamedan resterande kurser kan väljas fritt efter intresse, utrymme och förkunskapskrav. De obligatoriska kurserna Fourieranalys och Partiella differentialekvationer kan på vissa program ha lästs i basblocket.
Istället för att följa ovanstående fördjupningsspår kan man ge utbildningen en individuell profil genom att kombinera valfria kurser.
De obligatoriska kurserna läses normalt i årskurs 3 och de valfria i årskurs 3-4. Speciellt rekommenders att man läser kursen Funktionalanalys i årskurs 3, period 4, vilken ger en allmän grund för de fortsatta studierna. Varje student bör lägga upp en individuell studieplan som tar hänsyn till eventuella schematekniska eller andra restriktioner från ursprungssektionen.

Examensarbetet utförs enligt ursprungslinjens regler, men teknologen skall rådgöra med och informera TM-s linjeledare om sitt val av examensarbete.

ANMÄLAN
Ansökan om antagning sker elektroniskt på www.math.chalmers.se/TM eller manuellt till sektionen för Matematiska Vetenskaper senast 15 maj.

Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.