Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKMTL - CHEMICAL ENGINEERING(FOR ENGINEERS WITH U.C.IN CHEMICAL ENG) Academic year: 2005/2006
 

 
 

Till den avkortade utbildningen i Kemiteknik Kx, 100 poäng, kan examinerade från kemiingenjörsutbildningen (120 p) antas. Kursplaner för kurserna i programmet finns i Studieportalen.

Övergång till kemiteknikprogrammet

Den avkortade kemiteknikutbildningen består av minst 100 poäng. Under ett övergångsår, Kx-året, läses obligatoriska kurser till en omfattning av 39 poäng (gäller antagna fro m ht 2004). Därfter läses kurser och kompetensinriktning på Kemiteknikutbildningen, åk 4

Humaniora och samhällsvetenskap

För studenter inskrivna fr om hösten 2004 gäller obligatorium av minst 5 kurspoäng inom områdena samhällsvetenskap och humaniora varav minst en 3 poängskurs. För studenter inskrivna tidigare gäller obligatorium av MTS, se vidare om MTS i studieportalen (MTS= Människa, Teknik och Samhälle ).

Kompetensinriktning, Valfria kurser - Se lokal utbildningsplan för Kemiteknikutbildningen.

Examensarbete

Examensarbete utföres inom något av de ämnesområden som är upptagna under K5. Programansvarig K kan efter ansökan godkänna att examensarbetet får utföras i annat ämne. Ansökan skall lämnas i god tid före det att examensarbetet påbörjas. Examensarbetet omfattar 20 poäng. För examensarbete skall följande regler tillämpas:

 • Examensarbetet skall utgöra en fördjupning inom det ämnesområde som utgjort huvudinriktningen bland K4-kurserna.
 • Examinator för alla examensarbeten skall vara en av högskolans disputerade lärare.
 • För examensarbetet skall ställas krav på goda förkunskaper, innan den studerande får påbörja arbetet.
 • Examensarbetet påbörjas när examinator ger sitt godkännande.
 • Då examensarbetet är förlagt utanför högskolan skall handledaren vara väl förtrogen med vetenskapliga metoder.
 • En tidsplan skall göras för examensarbetet. I planen skall dag för redovisning av arbetet vara fastställt. Anmälningsblanketten för examensarbete skall lämnas till studievägledaren innan examensarbetet har påbörjats.
 • Examensarbetet skall redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid ett seminarium. Den skriftliga rapporten skall innehållsmässigt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt väl motsvarar en teknisk rapport eller en vetenskaplig artikel. Rapporten skall innehålla en sammanfattning på svenska och engelska.
   Ett exemplar av rapporten skall lämnas till institutionssekreteraren. Det är lämpligt att examensarbetaren tar del av annan teknologs examensarbete i samband med dennes seminarium.

   Studier utomlands

   Efter antagning via Chalmers utbytesstudier WorldWide/4:e året utomlands får ett mindre antal studerande byta ut fjärde årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid ett utländskt universitet. Det finns också möjlighet att studera utomlands genom Erasmus utbyte och få detta tillgodoräknat i utbildningen. Examensarbetet kan förläggas utomlands, förutsatt att de generella kraven ovan är uppfyllda. Utbildningssekreteraren och/eller studievägledningen ger ytterligare information.

   Hänvisningar till gemensamma bestämmelser för Chalmers

   I Studieportalen finns bestämmelser som gäller för samtliga utbildningsprogram vid Chalmers. Valfri räknare är tillåten vid tentamina såvida inte examinator föreskriver annorlunda.

   Utbildningsplatser

   Kx har 30 utbildningsplatser.


  • Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.