Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TTFYA - ENGINEERING PHYSICS Academic year: 2005/2006
 
Admitted 2004 or earlier

 
 

Med början läsåret 2004/05 infördes en reformerad studieplan som ansluter till Bolognadeklarationen. Studieplanen innebär en anpassning till andra europeiska länders utbildningar och konkret delas civilingenjörsutbildningen i två steg, en treårig grundläggande del om 120 p och en ett och ett halvt- eller tvåårig påbyggnadsdel, kallad masterprogram om 60-80 poäng. En mellanexamen, teknologie kandidat, kan avläggas efter tre år.

För antagna läsåret 2003/2004 eller tidigare gäller följande:

Studieinriktningar: Studerande som gått t.o.m. F2 kan välja mellan fem olika avslut: a) Allmän studieinriktning (F) b) Inriktningen Teknisk matematik (TM) c) Inriktningen Teknisk kommunikation (TK) d) Ett av de två internationella mastersprogrammen; Complex Adaptive Systems eller Nanoscale Sciences and Technology e) Entreprenörsskolan

a) Allmän studieinriktning (F); Teknolog antagen hösten 99 eller senare följer studieplanen som den är beskriven här i kurskatalogen tom F4. För teknolog antagen tidigare gäller övergångsstudieplan. Valfria kurser omfattande 30,0 p erfordras för studerande inskrivna 1983-1992 40,0 p för studerande inskrivna 1993-1996 43,0 p för studerande inskrivna 1997 42,0 p för studerande inskrivna 1998 samt 38,0 p för studerande inskrivna 1999 och senare.

b) Teknisk matematik (TM); För antagna t.o.m. läsåret 2002/2003 gäller följande: Studieplanen följs tom F3 period 2. Du måste då ha läst PDE i lp 4 F2. From period 3 läser man parallellt TM-kurser enligt TM s studieplan. I F4 ges dispens för Matematisk fysik/Projektarbete samt Fysikalisk kemi. Totalt skall 30 p matematiska kurser inom TM-programmet inhämtas. Dispens kan i första hand ges för alternativobligatoriska kurser i läsperiod 3. För antagna läsåret 2003/2004 gäller följande: Studieplanen följs tom F3. Dispens ges från KFK110/MHA081 och endera av EMI180 eller FFY081.

c) Teknisk kommunikation (TK); Läsåret 98/99 startades inriktningen Teknisk kommunikation vid Chalmers. F-teknologer får läsa inriktningens kurser som valfria F-kurser. För teknologer antagna före hösten 99 gäller att samtliga obligatoriska kurser enligt utbildningsplan 93 läses. Dispens kan i första hand ges för alternativobligatoriska kurser i läsperiod 3. För antagna till studieinriktningen läsåret 2003/2004 gäller att dispens ges från KFK110/MHA081 och endera av EMI180 eller FFY081.

d) Internationella mastersprogrammen; Complex Adaptive Systems eller Nanoscale Sciences and Technology För F-teknologen finns möjlighet att efter F3 söka in på ett av de två internationella mastersprogram som för närvarande finns på Fysik.

e) Entreprenörsskolan; För F-teknologen finns också möjlighet att efter F3 söka in på Entreprenörsskolan. Kurserna kan också läsas som fristående kurser och räknas då som valfria F-kurser.

Miljöintegration

Antagna till utbildningen 1993 och senare har ett samlat krav på miljökurser för civilingenjörsexamen från teknisk fysik på 5 poäng. 2 poäng ingår i aktuell utbildningsplan. Härutöver skall minst en av följande kurser väljas: FFY331 Miljömätteknik, 5 poäng FFY471 Miljövetenskap, 5 poäng EMI130 Biologiska effekter av elektromagnetiska fält, 3 poäng KKM051 Kemisk miljövetenskap, 3 poäng ERR011 Radar och fjärranalys, 3,5 poäng FFY565 Miljöfysik 1, 3 poäng FFY580 Miljöfysik 2, 3 poäng Den som studerar utomlands under fjärde året eller är antagen till ett internationellt mastersprogram undantas från kravet på miljökurser.

Valfria kurser

Anmälan till de valfria kurserna görs senast 2 maj. Före anmälningstillfället ges både muntlig och skriftlig valinformation. Vissa kurser bygger kunskapsmässigt på varandra och information om förkunskapskrav finns i Kursbeskrivningarna. Efter motiverad ansökan från den studerande kan programledningen besluta att annan kurs - inom eller utom Chalmers - får räknas som valfri.

Studerande som vill kan efter dispensansökan läsa en av HUB-kurserna inom ämnesområdet Människa-Teknik-Samhälle (MTS). De har då fullgjort kravet på 6 MTS-dagar.

Examensarbete

Examensarbetet skall registreras vid den institution där examinator finns. Examensarbetet får utföras i något av de ämnen som finns upptagna under F5. Efter ansökan från den studerande kan examensarbete få utföras i annat ämne. Sådan ansökan skall vara tillstyrkt av examinator och inlämnas till Studievägledning Examensarbetet skall normalt utföras under sista halvåret av utbildningen. Examinator för examensarbetet kan därför ställa rimliga krav på förkunskaper i ämnet för att den studerande skall få påbörja arbetet. Examensarbetet kan förläggas till industrin om examinator medger detta. Arbetet med examensarbetet skall dock betraktas som handledda studier. Den skriftliga rapporten skall språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar de krav som ställs i industrin på tekniska rapporter. Det är också lämpligt att någon form av muntlig redovisning sker, antingen under arbetets gång eller efter att arbetet är slutfört. Ett exemplar av examensarbetet skall lämnas till Studievägledning F. Examensarbetet omfattar 700 timmar eller 20,0 poäng.

Äldre utbildningsplaner

En reviderad utbildningsplan infördes fr o m läsåret 99/00. För tidigare antagna infördes en övergångsstudieplan. För kurs som försvinner vid omläggningen och inte ersätts av liknande kurs i den nya utbildningsplanen kommer det att finnas 4 omtentamenstillfällen innan möjligheten att få slutbetyg på kursen helt försvinner.

Studier utomlands

Ett antal studerande får byta fjärde årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid en utländsk teknisk högskola.

Hänvisningar till gemensamma bestämmelser för Chalmers:

I Studieportalen finns bestämmelser som gäller för samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.

Utbildningsplatser:

I första årskursen antas 120 studerande.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.