Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TMASA - MECHANICAL ENGINEERING Academic year: 2005/2006
 
Admitted 2004 or earlier

 
 

STUDERANDE INSKRIVNA FR.O.M HÖSTEN 2004

För inskriva vid civilingenjörsprogrammet i maskinteknik gäller den nya utbildningsplanen M120.

Efter fullgjord omfattning av kurser och uppsats kan studenten erhålla teknisk kandidatexamen om 120 poäng i huvudämnet maskinteknik.

För att få tillträde till årskurs 4 skall 90 poäng och uppsats vara inrapporterade.

STUDERANDE INSKRIVNA LÄSÅREN 1995/96 - 2003/04

För inskrivna 1995 t.o.m. 2004-06-30 gäller utbildningsplanen M2000.

Studerande som har registrerat sig får utan särskilt tillstånd läsa kurser i årskurserna 1 och 2.

För att få

 • läsa alla kurser ur årskurs 3 krävs slutbetyg i samtliga kurser från åk 1.
 • läsa alla kurser ur årskurs 4 krävs slutbetyg i samtliga kurser från åk 2.
 • påbörja examensarbetet skall 140 poäng vara uppnådda, inkluderande slutbetyg i samtliga kurser från årskurserna 1-3.

Studerande som ej uppfyller kraven enligt ovan skall tillsammans med studievägledaren upprätta särskilda studieplaner.

För studenter inskrivna 2000 och senare är kursvärdering obligatorisk. Varje student skall minst kursvärderat en kurs under sin studietid.

Valfria kurser

Alla M3:s kurser under höstterminen och en i period 3 är obligatoriska, övriga kurser är valfria. I M4 läses både valfria kurser och ett avslutande "Fördjupningsområde" på 15 poäng. De studerande skall under höstterminen i M3 välja vilka kurser de önskar läsa under vårterminen. En del av dessa kurser är förkunskapsgrundande för något fördjupningsområde. Detta medför att den studerande redan på hösten i M3 måste överväga vilket/vilka fördjupningsområde/n han/hon vill inrikta sig på. Mer detaljerad information om möjliga valfria kurser och fördjupningsområden finns tillgänglig i skriftlig form under hösten.

M3-valet görs i början av december i samband med registrering av vårens kurser.

Anmälan till M4:s kurser och fördjupningsområde skall göras senast 7 maj. Skriftlig information delas ut i mitten av mars.

Studieinriktning Teknisk matematik

För studenter som läser TM skall en individuell studieplan fastställas. Gemensamma regler för TM finns i KA-systemet. För M-programmet gäller att 30 p byts mot specialisering i matematiska ämnen. Fyra obligatoriska TM-kurser: Fourieranalys, Partiella differentialekvationer, Tillämpad optimeringslära, Matematisk statistik - statistisk slutledning. Minst tre valfria kurser ur TM årskurs 4-5. Beroende på inriktning och individuella val kan maximalt två av följande annars obligatoriska kurser ur M3 utgå: Arbetsorganisation, Elektroteknik och/eller Projektledning. Andra övriga obligatoriska moment ingår i studieinriktningen.

Examensarbete

Examensarbetet är en del i fördjupningsområdet. Examensarbetet får utföras i något av de ämnesområden som finns förtecknade i KA-systemet årskurs 5. Val av annat examensarbetsämne kräver dispens. Oberoende av det enskilda examensarbetets verkliga omfattning tillordnas det 20 poäng. Examensarbetet kan förläggas antingen vid eller utom högskolan. Examensarbetet får påbörjas tidigast efter uppnådda 140 kurspoäng inklusive relevanta förkunskapskrävande kurser. Examensarbetet utföres normalt under femte årskursens hösttermin. Examensarbetet bör utföras i grupp om två teknologer. Endast i undantagsfall kan arbetet utföras enskilt eller i grupp om fler än två teknologer.

Målet med examensarbetet är att visa att teknologen

 • kan strukturera, planera och genomföra en större ingenjörsteknisk arbetsuppgift,
 • kan använda sina under studietiden förvärvade kunskaper vid lösning av förelagd uppgift med anknytning till utbildningen,
 • har god förmåga till professionell skriftlig och muntlig kommunikation,
 • kan tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur inom området och sätta in arbetet i detta sammanhang,
 • kan kritiskt granska och diskutera i tal och skrift annat framlagt examensarbete.

För godkänt examensarbete krävs att följande moment är fullgjorda:

 1. Utfört godkänt examensarbete, inkluderande rapport och seminarium.
 2. Varit opponent och godkänts som sådan vid ett seminarium.
 3. Varit närvarande vid ytterligare två seminarier.
 4. Före och/eller under examensarbetets gång deltagit i de två obligatoriska momenten:
 • Datorbaserad informationssökning
 • Presentationsteknik

Lämplig tidpunkt för att vara åhörare och opponent för ett examensarbete är när det egna examensarbetet har påbörjats. De två obligatoriska seminarierna med närvaro och det vid vilket opposition skall ske måste vara avklarade innan det egna seminariet får genomföras. Tillgodoräknande av seminarier sker dock inte förrän teknologen befinner sig minst i årskurs 4. Meddelande om seminarier sker på anslagstavlorna vid institutionerna och vid studiecentrum för M, Z och TD.

De obligatoriska momenten genomförs på schemalagda tider dels tidigt under höstterminen, inför examensarbeten som utförs på vinter/vår, och dels under senare delen av vårterminen, inför examensarbeten som utförs under sommar/höst. Teknologen anmäler sig till informationssökning via Biblioteket och till presentationsteknik via studiecentrum för M, Z och TD.

I samband med registreringen erhåller examensarbetaren ett gult arbetskort. Detta skall han/hon ansvara för och se till att de olika delmomenten blir signerade av ansvarig examinator vid respektive seminarietillfälle. När alla moment i examensarbetet är avklarade och inrapporterade av institutionen, skall kortet återlämnas till Studiecentrum M, Z och TD.

SAMTLIGA STUDERANDE

Praktik

Industripraktik vid Chalmers är sedan 2003-03-20 inte obligatoriskt vid arkitekt- och civilingenjörsutbildningarna. Alla antagna före 2003-06-30 kan erhålla uppgifter om fullgjord praktik, enligt nedan, i sitt examensbevis om så önskas.

Syftet med praktiken är i första hand att göra den studerande förtrogen med industriell maskinteknisk arbetsmiljö och med samspelet mellan individer och grupper av individer på en arbetsplats.

 1. veckors praktik erfordras fullgjord efter fyllda 16 år. Endast i undantagsfall godkännes att all praktik förlägges till en och samma arbetsplats. Endast sammanhängande praktiktid, fyra veckor eller längre, godkännes.

Det är önskvärt att den studerande redan före inträdet vid högskolan förvärvat viss praktisk erfarenhet inom fackområdet.

Minst fem veckor, men helst mer, av den föreskrivna praktiken fullgöres i form av arbetarpraktik med anknytning till ämnesområdet Maskinteknik. Arbetet kan utföras i form av tillverkning, montering, provning eller drift och underhåll inom tillverkningsindustrin. Resterande praktiktid kan utgöras av praktik vid industriell anläggning, på planerings-, arbetsstudie-, konstruktions- eller beräkningsavdelning. Det är viktigt att praktiken ger arbetslivserfarenhet och att erfarenheten inhämtas från minst 2 olika företag/arbetstyper.

Under militärtjänstgöring fullgjord verksamhet av teknisk art kan undantagsvis tillgodoräknas som praktik.

Arbetsplatserna bör ha minst 10 anställda och finnas upptagna i Sveriges Industrikalender eller motsvarande utomlands.

Av praktikintyget skall klart framgå arbetets art och anställningens längd exklusive semester.

Studier utomlands

Ett antal studerande kan byta ut tredje eller fjärde årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid en utländsk teknisk högskola. M-teknologer har också möjlighet att göra examensarbetet vid ett antal utländska tekniska högskolor.

Utbildningsplatser

Till första årskursen antas 150 studerande.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.