Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TKMTA - CHEMICAL ENGINEERING Academic year: 2005/2006
 
Admitted 2004 or earlier

 
 

 

Utbildningen i kemiteknik leder fram till civilingenjörsexamen, 180p. För studenter antagna till årskurs ett höstterminen 2004 är utbildningens studieplan upplagd så att teknologen efter 120 poäng har möjlighet att avlägga Teknologie kandidatexamen. Efter studier på fortsättningsnivå och med sammanlagt 180 poäng inom givna ramar för programmet, kan teknologen därefter avlägga en civilingenjörsexamen i kemiteknik.

En ny utbildningsplan infördes läsåret 2002/2003. För kurs som utgår ur programmet vid omläggningen, och inte ersätts av motsvarande kurs i den nya utbildningsplanen, kommer det att finnas omtentamenstillfällen under två läsår efter det att kursen givits för sista gången.

Humaniora och samhällsvetenskap

För studenter antagna från höstterminen 2004 gäller ett obligatorium om minst 5 kurspoäng, varav minst en 3 poängskurs, inom områdena samhällsvetenskap och humaniora. För studenter inskrivna tidigare gäller obligatorium av Människa, Teknik Samhälle (MTS).

Miljö och hållbar utveckling

På civilingenjörsprogrammen skall minst fem av de obligatoriska poängen utgöras av kurser inom området miljö och hållbar utveckling. Utbildningen inom miljö och hållbar utveckling tillgodoses i alla kurser, där miljöproblem är relevanta. Exempel på detta är kurserna Kemiteknik miljö och samhälle, Energiteknik och miljö, Kemisk produktekologi, Process och produktval ur ett hållbarhetsperspektiv. Grundkursen Kemisk miljövetenskap är obligatorisk. Studenterna har möjlighet att välja kompetensinriktningen Energi- och miljöteknik samt det internationella mastersprogrammet Km, Environmentally Sustainable Process Technology. Flera valfria kurser inom miljöområdet ges också. Bland dessa kan särskilt nämnas Ekologi för tekniker, Miljöanalytisk kemi och Global Chemical Sustainability.

Studieinriktningar

I studieplanen finns sex kompetensinriktningar i årskurs fyra; Bio-/Livsmedelsteknik, Energi- och miljöteknik, Kemi, Material, Processteknik och Skogsindustriell kemiteknik. Varje kompetensinriktning omfattar minst 20 poäng (se Kompetensinriktningar efter Valfria kurser).

Övriga studieinriktningar

Teknologer som läser övriga studieinriktningar vid Chalmers; Entreprenörsskolan, Teknisk kommunikation, Teknisk matematik eller något av Chalmers internationella mastersprogram, gäller att samtliga obligatoriska poäng inom utbildningsprogrammet Kemiteknik skall vara godkända, och teknologen skall ha uppnått minst 180 p för att erhålla examen. Innehållet i kurser som läses i de olika inriktningarna får inte överlappa i innehåll med övriga kurser på utbildningsprogrammet Kemiteknik. Då inriktningarna Teknisk matematik och Teknisk kommunikation studeras parallellt med studierna på respektive utbildningsprogram, kan efter ansökan dispens komma att ges för enstaka obligatoriska kurser. Studieinriktningarna Teknisk matematik och Teknisk kommunikation kan läsas from årskurs tre och omfattar 30 p specialisering i matematiska ämnen, respektive teknisk kommunikation.

Valfria kurser

Valfria kurser erfordras av en sådan omfattning att de tillsammans med de obligatoriska kurserna och examensarbetet (20 poäng) utgör minst 180 poäng.

Det finns möjlighet att välja kurser från andra sektioner på Chalmers inom ramen för valfria kurser. De förutsättningar som gäller är att teknologen har tillräckliga förkunskaper och att en vald kurs inte innebär något överlapp av tidigare kurser i utbildningen. Det är teknologens ansvar att kontrollera dessa förutsättningar samt att med examinator/kursansvarig för aktuell kurs verifiera att det finns ledig plats på kursen.
Om det råder tvekan angående dessa förutsättningar, skall studievägledaren för programmet kontaktas.

Efter ansökan från studerande kan programansvarig godkänna att akademiska kurser med annan kursgivare än Chalmers ingår i den valfria ämneskombinationen. Möjligheten finns att räkna maximalt 15.0 p icketekniska/ickenaturvetenskapliga ämnen som valfria kurser. Ansökan om dispens lämnas till utbildningssekreteraren.

Anmälan till valfria kurser inför årskurs 4 skall lämnas till studievägledningen vid meddelat datum. Möjlighet att ändra valet för kurser under vårterminen finns.

- Kompetensinriktning KEMI (20 p)
KOO091 Fasta tillståndets kemi
KOK031 Tillämpad organisk molekylspektrometri
KBB031 Biokemi, fk
KBT030 Metallorganisk koordinationskemi
KFK150 Tillämpad optisk spektroskopi
KBT025 Polymerers kemi och fysik
KKK030 Kärnkemi
KBT035 Organisk kemi, fk
KAM020 Analytisk kemi, fk
KFK020 Biofysikalisk kemi
KFK140 Tillämpad kvantkemi
KOK075 Natural product chemistry
KTK095 Ytkemi
Minst fem av ovanstående kurser skall väljas.

- Kompetensinriktning MATERIAL (20 p)
KOO091 Fasta tillståndets kemi
KOK031 Tillämpad organisk molekylspektrometri
FTF145 Materialvetenskap; Struktur och egenskaper
KBT025 Polymerers kemi och fysik
MHA150 Hållfasthetslära K
KKE011 Keramiska material
KPO040 Ytteknologi
KTK095 Ytkemi
KPO020 Polymerteknologi
KSK012 Träkemi och cellulosateknik
Minst 20 poäng väljs bland ovanstående kurser.

Rekommenderas utöver kompetensinriktningen:
KSK040 Pappersteknik
KTK010 Katalys
KTK040 Nanopartikelteknologi
KBT035 Organisk kemi, fk.

- Kompetensinriktning BIO OCH LIVSMEDELSTEKNIK (20 p)
KLI065 Livsmedelsbioteknik
KBB031 Biokemi, fk
KLI010 Livsmedelskemi
KLI040 Näringslära
KMB045 DNA-teknologi*
KMB050 Membranproteinteknik*
KLI021 Mikrobiologi
KLI030 Livsmedelsteknik
KFK020 Biofysikalisk kemi
KBB056 Strukturbiokemi *
KKR061 Metabolisk modellering
KFK175 Kolloid- och ytkemi
KLI050 Projekteringskurs i livsmedelsteknik
Minst 20 poäng väljes bland ovanstående kurser.

* Biokemi, fk är obligatoriskt förkunskapskrav.

- Kompetensinriktning PROCESSTEKNIK (20 p)
KVM012 Industrial Energy Systems
KKR071 Chemical reaction engineering, (adv. course)
KAA111 Advanced Chemical Engineering Design
MHA150 Hållfasthetslära K
KAA011 Projektering av kemiska processanläggningar
Ovanstående kurser är obligatoriska.

Rekommenderas utöver kompetensinriktningen:
KTK060 Utsläppsprevention
KAA101 Advanced separation technology
ERE180 Flervariabelreglering
KKR031 Försöksplanering
KVM070 Design av energitekniska anläggningar
KTK010 Katalys

- Kompetensinriktning SKOGSINDUSTRIELL KEMITEKNIK (20 p)
KSK012 Träkemi och cellulosateknik
KSK040 Pappersteknik
Ovanstående kurser är obligatoriska
KVM012 Industrial Energy Systems
KAA111 Advanced Chemical Engineering Design
KKM021 Ekologi för tekniker
MHA150 Hållfasthetslära K
KKR071 Chemical Reaction Engineering (Adv. course)
KPO040 Ytteknologi K
KTK095 Ytkemi
KAA011 Projektering av kemiska processanläggningar
Minst 10 poäng skall väljas bland ovanstående kurser.

Rekommenderas utöver kompetensinriktningen:
KOK031 Tillämpad organisk molekylspektrometri
KTK060 Utsläppsprevention
KTK040 Nanopartikelteknologi
KAA101 Advanced separation technology
KAM020 Analytisk kemi, fk
KVM070 Design av energitekniska anläggningar
KKM031 Miljöanalytisk kemi

- Kompetensinriktning ENERGI OCH MILJÖTEKNIK (20 p)
KVM012 Industrial Energy Systems
KTK060 Utsläppsprevention
KKK030 Kärnkemi
Ovanstående kurser är obligatoriska
KVM070 Design av energitekniska anläggningar
KKM031 Miljöanalytisk kemi
KKM021 Ekologi för tekniker
KKM060 Proj.kurs i miljö- och energiteknik ur livscykelperspektiv
KKK020 Tillämpad kärnkemi
MEN031 Förbränningsteknik (M)
Minst 6 poäng väljes bland ovanstående kurser

Rekommenderas utöver kompetensinriktningen:
KTK010 Katalys
FFY331 Miljömätteknik (MJÖ)
MEN115 Energisystem (M)

Examensarbete

Examensarbete genomförs inom något av de ämnesområden som är upptagna inom vald kompetensinriktning. Programansvarig kan efter ansökan godkänna att examensarbetet får utföras i annat ämne. Ansökan skall lämnas i god tid före det att examensarbetet påbörjas.

Examensarbetet omfattar 20 poäng. För examensarbete tillämpas följande regler:

·  Examensarbetet skall utgöra en fördjupning inom det ämnesområde som utgjort huvudinriktningen bland kurserna i årskurs fyra.
·  Examinator för alla examensarbeten skall vara en av högskolans disputerade lärare.
·  För examensarbetet skall ställas krav på goda förkunskaper, innan den studerande får påbörja arbetet.
·  Examensarbetet påbörjas när examinator ger sitt godkännande.
·  Då examensarbetet är förlagt utanför högskolan skall handledaren vara väl förtrogen med vetenskapliga metoder.
·  En tidsplan skall göras för examensarbetet. I planen skall dag för redovisning av arbetet vara fastställt.
·  Anmälningsblanketten för examensarbete skall lämnas till studievägledaren innan examensarbetet har påbörjats.
·  Examensarbetet skall redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid ett seminarium. Den skriftliga rapporten skall innehållsmässigt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt väl motsvarar en teknisk rapport eller en vetenskaplig artikel. Rapporten skall innehålla en sammanfattning på svenska och engelska. Ett exemplar av rapporten skall lämnas till institutionssekreteraren. Det är lämpligt att examensarbetaren tar del av annan teknologs examensarbete i samband med dennes seminarium

 

Studier utomlands

Efter antagning via Chalmers utbytesstudier, WorldWide/4:e året utomlands, får ett mindre antal studerande byta ut fjärde årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid ett utländskt universitet. Det finns också möjlighet att studera utomlands genom Erasmusutbyte och få detta tillgodoräknat i utbildningen. Examensarbetet kan förläggas utomlands, förutsatt att de generella kraven ovan är uppfyllda. Utbildningssekreteraren och/eller studievägledningen ger ytterligare information.

Hänvisningar till gemensamma bestämmelser för Chalmers

I Studieportalen finns bestämmelser som gäller för samtliga utbildningsprogram vid Chalmers. Valfri räknare är tillåten vid tentamina såvida inte examinator föreskriver annorlunda.

Utbildningsplatser

Till första årskursen antas 70 studerande.

 


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.