Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TKEFA - CHEMICAL ENGINEERING WITH ENGINEERING PHYSICS Academic year: 2005/2006
 
Admitted 2004 or earlier

 
 

Kursplaner för de olika kurserna finns i studieportalen. En ny utbildningsplan infördes fr o m läsåret 02/03. För kurs som försvinner vid omläggningen och inte ersätts av liknande kurs i den nya utbildningsplanen kommer det att finnas omtentamenstillfällen under två läsår efter att kursen avslutats.

Utbildningen i Kemiteknik med fysik leder fram till civilingenjörsexamen, 180p. För antagna till åk 1 fr o m läsåret 2004/2005 är utbildningens studieplan upplagd så att teknologen efter 120 poäng kan avlägga Teknologie Kandidatexamen. Efter studier på fortsättningsnivå och med sammanlagt 180 poäng inom givna programramar, kan teknologen därefter avlägga en civilingenjörsexamen i Kemiteknik med fysik.

Humaniora och samhällsvetenskap

För studenter inskrivna fr om hösten 2004 gäller obligatorium av minst 5 kurspoäng inom områdena samhällsvetenskap och humaniora varav minst en 3 poängskurs. För studenter inskrivna tidigare gäller obligatorium av MTS,(MTS= Människa, Teknik och Samhälle ).

Miljö och hållbar utveckling

På civilingenjörsprogrammen skall minst fem av de obligatoriska poängen utgöras av utbildning om miljö och hållbar utveckling. Utbildningen inom miljöområdet, såväl yttre som inre miljö, tillgodoses i alla kurser där miljöproblem är relevanta. Exempel på detta är kurserna Kemi med biokemi och Energiteknik och miljö. För antagna fr o m läsåret 2002/2003 ingår den obligatoriska miljökursen Kemisk miljövetenskap Kf. Ytterligare minst 2p miljö finns integrerat i övriga kurser.
För antagna ht2001 eller tidigare skall miljökursen vara ett av följande alternativ:
FFY331 Miljömätteknik 5,0 p
KKM011 Environmental Performance of Chemical Products 3,0 p
KKM066 Global Chemical Sustainablity 4,0 p
KKM085 Kemisk miljövetenskap Kf 3,0 p

Valfria kurser

Valfria kurser erfordras av en sådan omfattning att de tillsammans med de obligatoriska kurserna och examensarbetet (20 poäng) utgör minst 180 poäng (MTS-kurser kan ingå). Det finns även möjlighet att välja kurser från andra program på Chalmers som valfria kurser. De förutsättningar som gäller är att du har tillräckliga förkunskaper och att en vald kurs inte innebär någon upprepning av vad du tidigare läst. Det åligger teknologen att kontrollera dessa förutsättningar och att kontrollera med examinator/kursansvarig om det finns utrymme på kursen. Om minsta tvekan råder angående ovanstående förutsättningar, skall studievägledningen kontaktas.

Efter ansökan från den studerande kan programansvarig Kf godkänna att även andra kurser utom Chalmers medtages i den valfria ämneskombinationen. Möjligheten finns att räkna maximalt 15.0 p icketekniska/naturvetenskapliga ämnen som valfria kurser. Kontakta utbildningssekreteraren eller studievägledaren för information.

Anmälan till valfria kurser i Kf4 skall lämnas till studievägledningen vid meddelat datum. Möjlighet att ändra valet gällande kurser under vårterminen finns.

Valfria kurser i åk 3
Antagna ht2003 kan i åk3 välja att göra 10 p Projektarbete (KKA045) eller läsa valfria kurser motsvarande minst 10p i perioderna 3 och 4 för att komplettera Kf:3s 29 poäng.

Övriga studieinriktningar

För teknologer som läser övriga studieinriktningar vid Chalmers, Entreprenörsskolan, Teknisk kommunikation, Teknisk matematik eller något av Chalmers internationella masterprogram, gäller att samtliga obligatoriska poäng inom utbildningsprogrammet Kemiteknik med fysik skall vara avklarade, och teknologen skall ha uppnått minst 180 p för att få examen. Innehållet i kurser som läses i de olika inriktningarna får inte överlappa innehållet i övriga kurser på utbildningsprogrammet Kemiteknik med fysik. Då inriktningarna Teknisk matematik och Teknisk kommunikation läses parallellt med studierna på respektive utbildningsprogram, kan efter ansökan dispens komma att ges för enstaka obligatoriska kurser. Studieinriktningarna Teknisk matematik och Teknisk kommunikation kan läsas from årskurs 3 och omfattar 30 p specialisering i matematiska ämnen, respektive teknisk kommunikation.

Examensarbete

Examensarbete utföres inom något av de ämnesområden som är upptagna under Kf5. Programansvarig Kf kan efter ansökan medgiva att examensarbetet får utföras i annat ämne. Ansökan skall lämnas i god tid före examensarbetet påbörjas. Examensarbetet omfattar 20 poäng. För examensarbete skall följande regler tillämpas:

 • Examinator för alla examensarbeten skall vara en av högskolans disputerade forskare.
 • För examensarbetet skall ställas krav på goda förkunskaper, innan den studerande får påbörja arbetet.
 • Examensarbetet påbörjas när examinator ger klartecken.
 • Om examensarbetet är förlagt utanför högskolan skall handledaren vara väl förtrogen med vetenskapliga metoder.
 • En fullständig tidsplan skall göras för examensarbetet. I planen skall redovisningsdag för arbetet fastställas.
 • Antagningsblanketten för examensarbete skall lämnas till studievägledaren.
 • Examensarbetet skall redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid ett seminarium. Den skriftliga rapporten skall innehållsmässigt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt väl motsvarar en industrirapport eller en vetenskaplig artikel. Rapporten skall innehålla en sammanfattning på svenska och engelska.

   Ett exemplar av rapporten skall lämnas till institutionssekreteraren. Det är lämpligt att examensarbetaren tar del av annan teknologs examensarbete i samband med dennes seminarium.

   Studier utomlands

   Efter antagning via Chalmers utbytesstudier WorldWide/4:e året utomlands får ett mindre antal studerande byta ut fjärde årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid en utländsk teknisk högskola. Det finns också möjlighet att studera utomlands genom Erasmus utbyte och få detta tillgodoräknat i utbildningen. Även examensarbetet kan förläggas utomlands, förutsatt att de generella kraven ovan är uppfyllda. Kontakta utbildningssekreteraren eller studievägledningen för mer information.

   Hänvisningar till gemensamma bestämmelser för Chalmers

   I Studieportalen finns bestämmelser som gäller för samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.

   Utbildningsplatser

   Till första årskursen antas 30 studerande.


  • Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.