Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TKBIA - BIOENGINEERING Academic year: 2005/2006
 
Admitted 2004 or earlier

 
 

Bioteknikprogrammet (Bt) är Chalmers biovetenskapliga civilingenjörsutbildning. Utbildningen i bioteknik leder fram till civilingenjörsexamen, 180p. För antagna till åk 1 fr o m läsåret 2004 är utbildningens studieplan upplagd så att teknologen efter 120 poäng kan avlägga Teknologie kandidatexamen. Därefter ska teknologen välja ett avslutande mastersprogram, som för tillfället är under utveckling. Efter studier på fortsättningsnivå och med sammanlagt 180 poäng inom givna programramar, kan teknologen därefter avlägga en civilingenjörsexamen i Bioteknik. Om teknologen genom sitt val av avslutande kurser läser sammanlagt 80p inom huvudämnet Bioteknik, kan också en Teknologie magisterexamen avläggas

En ny utbildningsplan infördes löpande fr o m läsåret 02/03. För kurs som utgår vid omläggningen och inte ersätts av liknande kurs i den nya utbildningsplanen kommer det att finnas omtentamenstillfällen under två läsår. En del av utbildningens kurser samläses med andra utbildningar, framförallt Kemiteknik med fysik (Kf) och Kemiteknik (K).

Humaniora och samhällsvetenskap

För studenter inskrivna fr om hösten 2004 gäller obligatorium av minst 5 kurspoäng inom områdena samhällsvetenskap och humaniora varav minst en 3 poängskurs. För studenter inskrivna tidigare gäller obligatorium av MTS, se vidare om MTS i studieportalen (MTS= Människa, Teknik och Samhälle ).

Miljö och hållbar utveckling

På civilingenjörsprogrammen skall minst fem av de obligatoriska poängen utgöras av utbildning om miljö och hållbar utveckling. Utbildningen inom miljöområdet tillgodoses i alla kurser, där miljöproblem är relevanta. Exempel på detta är kurserna Kemi med biokemi och Bioreaktionsteknik. En särskild 3-poängskurs benämnd Biokemisk miljövetenskap är obligatorisk i Bt3. Flera valfria kurser inom miljöområdet erbjuds också under fjärde året, bland annat Ekologi för tekniker och Environmental Performance of Chemical Products. En tydlig miljöinriktning fås om man avslutar studierna genom att fjärde året söka in på det internationella mastersprogrammet Km, Environmentally Sustainable Process Technology.

Valfria kurser

Bt-teknologer inskrivna H02 och H03 kan välja att genomföra en C-uppsats i form av ett 10-poängs projektarbete under termin 6. Därutöver ska ett antal alternativobligatoriska kurser läsas under termin 6. Bt-teknloger inskrivna H02 ska välja minst tre kurser ur det alternativobligatoriska kursutbudet under Bt3. Om teknologen gör projektarbetet behöver dock bara ytterligare en alternativobligatorisk kurs läsas. Bt-teknologer inskrivna H03 ska välja minst fyra alternativobligatoriska kurser, men om projektarbete görs ska ytterligare två alternativobligatoriska kurser väljas. För Bt-teknologer inskrivna fr o m hösten 2004 är projektarbetet obligatoriskt. Bt-teknologer inskriva fr o m H04 ska därutöver välja två alternativobligatoriska kurser under termin 6. Anmälan till alternativobligatoriska kurser i åk 3 skall lämnas till studievägledningen vid meddelat datum.

Valfria kurser skall väljas i en sådan omfattning att det totala poängantalet 180 p uppnås (inkluderat poäng för examensarbete). I normalfallet innebär detta att minst 40 p valfria kurser skall väljas. De valfria kurser som erbjuds på programmet finns i Studieportalen under årskurs 4. Även andra kurser i Chalmers kursutbud får tillgodoräknas som valfria kurser, under förutsättning att kursinnehållet inte väsentligen överlappar kursinnehåll i redan lästa kurser. Vid tveksamhet skall studievägledningen kontaktas. Efter ansökan och motivering av den studerande kan Programansvarig Bt medge att även kurser utanför Chalmers medtages i den valfria ämneskombinationen. För samtliga kurser som ej anges som valfria under Bt4 åligger det den studerande att kontrollera förkunskapskrav och platstillgång. Möjligheten finns att räkna maximalt 15.0 p icketekniska/ickenaturvetenskapliga ämnen som valfria kurser. Ansökan om dispens lämnas hos utbildningssekreteraren, beslut tas av Programansvarig Bt. Bt-teknologer inskrivan fr o m H04 ska välja ett samlat Mastersprogram för sina avslutande studier. Dessa mastersprogram är under utveckling.

Anmälan till valfria kurser i åk 4 skall lämnas till studievägledningen vid meddelat datum. Möjlighet att ändra valet för kurser under vårterminen finns.

Övriga studieinriktningar

För teknologer som läser övriga studieinriktningar vid Chalmers; Entreprenörskolan, Teknisk kommunikation, Teknisk matematik eller något av Chalmers internationella mastersprogram, gäller att samtliga obligatoriska poäng inom utbildningsprogrammet Bioteknik skall vara avklarade, och teknologen skall ha uppnått minst 180 p för att få examen. Innehållet i kurser som läses i de olika inriktningarna får inte överlappa innehållet i övriga kurser på utbildningsprogrammet Bioteknik.

Då inriktningarna Teknisk matematik och Teknisk kommunikation läses parallellt med studierna på respektive utbildningsprogram, kan efter ansökan dispens komma att ges för enstaka obligatoriska kurser. Studieinriktningarna Teknisk matematik och Teknisk kommunikation kan läsas from årskurs 3 och omfattar 30 p specialisering i matematiska ämnen, respektive teknisk kommunikation.

Examensarbete

Examensarbete utföres inom ett av de ämnesområden som specificeras under åk 5 i Studieportalen. Programansvarig Bt kan dock under särskilda omständigheter medge att examensarbetet får utföras i annat ämne. Ansökan skall göras i god tid före examensarbetet påbörjas.

Examensarbetet omfattar 20 poäng.

För examensarbete skall följande regler tillämpas:

 • Examinator för examensarbetet skall vara en av högskolan utsedd disputerade forskare.
 • Det skall ställas krav på goda förkunskaper, innan den studerande får påbörja examensarbetet.
 • Examensarbetet påbörjas först när examinator ger klartecken.
 • Om examensarbetet är förlagt utanför högskolan skall handledaren vara väl förtrogen med vetenskapliga metoder.
 • En fullständig tidsplan skall göras för examensarbetet. I planen skall redovisningsdag för arbetet fastställas.
 • Antagningsblanketten för examensarbete skall lämnas till studievägledningen
 • Examensarbetet skall redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid ett seminarium. Den skriftliga rapporten skall innehållsmässigt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt väl motsvarar en industrirapport eller en vetenskaplig artikel. Rapporten skall innehålla sammanfattning på både svenska och engelska.
 • Den muntliga presentationen ska annonseras senast två veckor före presentationen

   För ytterligare information kontakta Programansvarig.

   Ett exemplar av rapporten skall lämnas till institutionssekreteraren. Det är lämpligt att examensarbetaren tar del av annan teknologs examensarbete i samband med dennes seminarium.

   Studier utomlands

   Efter antagning via Chalmers utbytesstudier WorldWide/4:e året utomlands får ett mindre antal studerande byta ut fjärde årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid en utländsk teknisk högskola. Det finns också möjlighet att studera utomlands genom Erasmus utbyte och få detta tillgodoräknat i utbildningen. Även examensarbetet kan förläggas utomlands, förutsatt att de generella kraven ovan är uppfyllda. Kontakta utbildningssekreteraren eller studievägledningen för mer information.

   Hänvisningar till gemensamma bestämmelser för Chalmers

   I Studieportalen finns bestämmelser som gäller för samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.

   Utbildningsplatser

   Till första årskursen antas 60 studerande.


  • Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.