Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TITEA - SOFTWARE ENGINEERING Academic year: 2005/2006
 
Admitted 2004 or earlier

 
 

Smärre ändringar kan ske under löpande år och finns då dokumenterade hos Kansli IT. Programmet får en ny utbildningsplan som gäller studenter i årskurs ett från och med 2004/2005. Omläggningen medför att studenter kan avlägga teknologie kandidatexamen efter 120 poäng. Efter 180 poäng kan en civilingenjörsexamen tas ut.

Utbildningsplan för studenter antagna till årskurs ett t o m läsåret 2003/2004
Utbildningen består av en treårig basdel och en 1,5-årig påbyggnad. Basdelen består av baskursdel, projektdel, ingenjörskompetensdel och valfria kurser. Påbyggnaden består av en specialisering, valfria kurser och ett examensarbete.

 • Ingenjörskompetensdelen består av tre kurser som löper parallellt med kurserna i basdelen. Kurserna syftar till att göra teknologen medveten om och ge en översikt över de kompetenser som behövs för framtida studier och yrkesliv och hur dessa kompetenser kan byggas upp. I kurserna lär sig studenten också att, på ett systematiskt sätt, bygga upp och dokumentera sin kompetens.
 • Baskursdelen ger den grund som en informationstekniker bör ha. Delen består av kurser i informationsteknik, d.v.s. kurser inom främst datavetenskap och datorteknik, samt matematik och breddkurser.
 • Projektdelen består av projektkurser som avslutar varje läsår i basdelen.

För examen gäller:

 • Sammanlagt skall de obligatoriska och valfria kurserna summera upp till minst
  - 60 poäng informationsteknik,
  - 14 poäng projekt,
  - 30 poäng matematik,
  - 15 poäng teknisk och naturvetenskaplig bredd och
  - 16 poäng humanvetenskaplig bredd.
  Information om vilken kategori kurser tillhör ges av Kansli IT.
 • Uppfyllande av kraven i minst en specialisering, dessa finns beskrivna längre ned i utbildningsplanen.
 • Godkänt slutbetyg i alla obligatoriska kurser.
 • Godkänt examensarbete.
 • Resterande poäng för examen utgörs av godkänt slutbetyg i valfria kurser.
 • Kurser som överlappar varandra får inte tillgodoräknas i examen.

Specialiseringar
IT-programmet har sex egna specialiseringar:

 • Interaktiva simuleringar
 • Bioinformatik
 • Inbyggda system
 • Interaktionsdesign
 • Datakommunikation
 • Software development and managment
Kurser som nämns under "Förkunskapskrav" skall vara inhämtade före specialiseringen påbörjas, "Rekommenderade förkunskaper" är goda råd och måste alltså inte läsas i förväg. Rekommenderade och valfria kurser måste inte läsas men vanligtvis finns ett krav på att läsa ett visst antal poäng eller ett visst antal kurser av dessa, båda typerna av kurser räknas till dessa krav. När det finns krav på ett visst antal poäng så räknas endast avslutade kurser. Samtliga krav måste uppfyllas för att få specialiseringen på sitt examensbevis.

Interaktiva simuleringar
Förutom de obligatoriska kurserna krävs minst 10 poäng från de valfria kurserna, dessutom skall examensarbetet utföras inom området.

Förkunskapskrav:
-

Rekommenderade förkunskaper:

 • Fysik IT, FFY620
 • Algoritmer, TIN090

Obligatoriska kurser:

 • Speldesign, TDA580
 • Simuleringsmotorer, TDA570
 • Datorgrafik, TDA360

Valfria kurser:

 • Interaktionsdesign - grafiska gränssnitt, TDA490
 • Spelprojekt, TDA585
 • Artificiell intelligens, TIN170
 • Kompilatorkonstruktion, TDA281
 • Avancerad datorgrafik, EDA425
 • Interaktionsdesign - ubiquitous computing, TDA470

Bioinformatik
Förutom de obligatoriska kurserna skall minst en av de valfria kurserna läsas, dessutom skall examensarbetet utföras inom området.

Förkunskapskrav:
-

Rekommenderade förkunskaper:
-

Obligatoriska kurser:

 • Introduction to bioinformatics, UMF011
 • Basics in biology, KMB016
 • Sequence information, UMF017
 • Structural bioinformatics, TDA506
 • Gene expression and cell models, KMB026

Valfria kurser:

 • Algoritmer, TIN090 (rekommenderas)
 • Ethical and social issues in genetics and biotechnology, ITS015 (rekommenderas)
 • Statistics and data analysis, MVE060
 • Algorithms for machine learning and inference, TDA231
 • Statistisk bildbehandling TM, TMS016
 • Population genetics, TMS106
 • Statistics in genetics, TMS121

Inbyggda system
Förutom de obligatoriska kurserna krävs minst 12 poäng från de valfria kurserna, dessutom skall examensarbetet utföras inom området.

Förkunskapskrav:

 • Realtidssystem D, EDA221

Rekommenderade förkunskaper:
-

Obligatoriska kurser:

 • Interaktionsdesign - ubiquitous computing , TDA470
 • Datorarkitektur, EDA111
 • Digital konstruktion, EDA232

Valfria kurser:

 • Individuell programvaruutveckling och processförbättring, EDA395 (rekommenderas)
 • Systemutveckling i team, EDA381 (rekommenderas)
 • Industriell digital konstruktion (VHDL), EDA915
 • Fault-tolerant computer systems, EDA121
 • Parallella och distribuerade realtidssystem, EDA420
 • Systemprogrammering i C, TDA200
 • Industriell datorsystemkonstruktion, EDA400
 • Datorarkitekturimplementering, EDA191
 • Parallella datorsystem, EDA280
 • Mätteknik D, EOE106
 • Reglerteknik, ERE100 (D) eller SSY050 (Z)
 • Styr- och kommunikationssystem, ESS032

Interaktionsdesign
Förutom de obligatoriska kurserna krävs minst 9 poäng från de valfria kurserna, dessutom skall examensarbetet utföras inom området.

Förkunskapskrav:
-

Rekommenderade förkunskaper:

 • Industridesign 1, MPP050

Obligatoriska kurser:

 • Interaktionsdesign - grafiska gränssnitt, TDA490
 • Interaktionsdesign - metodik, TDA495
 • Interaktionsdesign - ubiquitous computing, TDA470

Valfria kurser:

 • Interaktionsdesign - projekt, TDA500
 • Interaktionsdesign - analysmetoder, TDA465
 • Interaktionsdesign - användarcentrerad design, TDA485

Datakommunikation
Förutom de obligatoriska kurserna krävs minst 20 poäng från de valfria kurserna, dessutom skall examensarbetet utföras inom området.

Förkunskapskrav:

 • Datakommunikation IT, EDA460

Rekommenderade förkunskaper:
-

Obligatoriska kurser:

 • Datakommunikation och distribuerade system, EDA390

Valfria kurser:

 • Kommunikationssystem, ESS166
 • Digital communications, ESS140
 • Digital kommunikation F, ESS195
 • Wireless communications, ESS036
 • Applied signal processing, ESS145
 • Statistical digital signal processing, ESS150
 • Data compression, ESS155
 • Internet technology, EDA385
 • Advanced internet technology, EDA435
 • Distribuerade system, TDA595
 • Distribuerade system, fk, TDA296
 • Wireless system engineering, EEM051
 • Satellites in communications and navigation, ERR061
 • Fiberoptisk kommunikation, EOE043
 • Kryptoteknik, TDA350
 • Datasäkerhet, EDA262
 • Projektkurs i kommunikation, EEM045

Software development and managment
Förutom de obligatoriska kurserna krävs minst 10 poäng från de valfria kurserna, dessutom skall examensarbetet utföras inom området.

Förkunskapskrav:

 • Objektorienterad systemutveckling IT, TDA590
 • Projektkurs IT2, TDA410
 • Projektkurs IT3, TDA475

Rekommenderade förkunskaper:
-

Obligatoriska kurser:

 • Systemutveckling i team, EDA381
 • Software constraints, TDA611
 • Projektledning IT, IPR015
 • Modern systemutveckling, EDA375

Valfria kurser:

 • Software engineering using formal methods, TDA291
 • Hardware description and verification, TDA955
 • Programverifiering, TDA565
 • Individuell programvaruutveckling och processförbättring, EDA395
 • Chefskap - ledarskap IT, TDA560
 • Distribuerade system, TDA595
 • Realtidssystem, EDA221
 • Operativsystem, EDA091 eller TDA420
 • Fault-tolerant computer systems, EDA121
 • Datasäkerhet, EDA262
 • Rättsskydd inom IT - strategier för kommersialisering, CIK015
 • Affärsjuridik och teknikföretagande, IIN020
 • Affärsplanering för tillväxtföretag (Venture cup), TEK050
 • Arbetsorganisation och projektledning, IAR021

Andra specialiseringar
Förutom specialiseringarna på IT-programmet finns även möjlighet att läsa samtliga Chalmersgemensamma inriktningar, kravet på att läsa minst en specialisering inom programmet utgår då. Några av D-programmets inriktningar är också öppna för IT-studenter, dessa är:

 • Datorsystem
 • Konstruktion av digitala system
 • Datorspråk
 • Algoritmer
Även för D-programmets inriktningar utgår kravet på att läsa minst en specialisering inom programmet, i övriga fall skall kontakt tas med Kansli IT i god tid innan.

Examensarbete
Examensarbete utförs inom något av de ämnesområden som finns upptagna under IT5. Utbildningssekreteraren på IT kan medge att examensarbetet får utföras i annat ämne, ansökan om detta skall lämnas i god tid före examensarbetet påbörjas.

Regler för examensarbetets utförande tillhandahålls av Kansli IT.

Examensarbetet omfattar 20 poäng.

Praktikbestämmelser IT-programmet
Kravet på 17 veckors praktik utgår i examensfordringarna för arkitekt- och civilingenjörsexamen från och med 2003-03-20.

För antagna senast 2003-06-30 kommer praktik att examineras och meddelas i examensbeviset. Detta gäller vid examen från den utbildning, som vederbörande var antagen till och registrerad vid vårterminen 2003. Registrerat studieuppehåll räknas härvid som registrering.

För antagna till arkitekt- och civilingenjörsutbildning 2003-07-01 utgår ej poängsatt praktik ur såväl examensfordringar som examensbevis.

Syfte
Syftet med praktiken är att ge studenten erfarenheter från yrkeslivet, en möjlighet till att få delta i lagarbete samt att få förståelse för interaktionen mellan människor och kulturer på en arbetsplats. Vidare skall den sätta in utbildningen i sitt sammanhang och ge referensramar för civilingenjörsrollen. Praktiken skall bidra till att utbildningsmålen nås liksom ses som en förberedelse för en framtida samhällsgärning.

Riktlinjer

 • 8 veckors obligatorisk praktik erfordras.
 • Praktiken skall vara utförd under studietiden och hos två olika arbetsgivare under minst fyra veckor hos vardera. De två praktiktillfällena bör vara av olika karaktär.
 • Praktikplatser godkänns inom näringsliv, universitet och högskolor där en relevant koppling kan göras till syftet med praktiken. Att arbeta i "samhällets" tjänst genom att t.ex. vara verksam ute i grund- och gymnasieskolan kommer också att godtas. Praktiken kan även förläggas utomlands.
 • Praktiken rapporteras skriftligt i kursen Ingenjörskompetens, rapporten skall också sändas till arbetsgivaren.
 • En kopia på rapporten samt ett praktikintyg, där arbetets art och tjänstgöringens längd exklusive semester klart framgår, skall lämnas till Kansli IT.

Rapportriktlinjer
Rapporten skall ge studenten tillfälle att reflektera över på vilket sätt praktiktiden bidragit till den personliga utvecklingen, hur den medverkat till att uppnå utbildningsmålen liksom på vilket sätt praktiktiden förberett för den framtida yrkesrollen. Förutom detta skall det i rapporten framgå på vilket sätt praktiken medverkat till kulturmöten samt i vad mån nätverk har utvecklats.

I tveksamma fall, fråga programmets utbildningssekreterare eller studievägledare innan du bestämmer dig för att ta ett praktikarbete.

HUB-kurser
Även om inte HUB-kurserna finns listade i programplanen får dessa givetvis väljas där det finns utrymme för valfri kurs.

Betygssättning
På några kurser ges enbart betygen godkänd och underkänd. Detta är då angivet i kursplanen.

Studier utomlands
Studerande får efter ansökan till Kansli IT studera vid en utländsk teknisk högskola i högst ett år.

Hänvisning till gemensamma bestämmelser
I Studieportalen finns bestämmelser som gäller samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.

Obligatorisk registrering
I början av varje termin anordnas en obligatorisk anmälan till den kommande terminens kurser (registrering).

Utbildningsplatser
Till årskurs ett antas 80 studerande.

Utbildningsplan för studenter antagna till årskurs 1 läsåret 2004/2005
Omläggningen är, då detta skrivs, inte färdigplanerad och därför bör detta ses som en preliminär utbildningsplan. Årskurs 1 och 2 är fastställda, årskurs 3 är färdigplanerad och skisser finns på årskurs 4-5. Årskurs 1 finns i programplanen för IT1. Årskurs 2 finns i programplanen för TITEA (Informationsteknik, 180p). När det finns nya beslutade delar kommer dessa att redovisas på Kansli ITs hemsida, http://www.itstud.chalmers.se/kanslit/.

Civilingenjörsutbildningen är uppdelad i två delar, det finns möjlighet till en mellanexamen, teknologie kandidat, innan civilingenjörsexamen. Kandidatexamen kan tas ut efter tre år och de efterföljande kurserna ges inom ramen för "masterprogram" som är två år långa.

För civilingenjörsexamen gäller:

 • Sammanlagt skall de obligatoriska och valfria kurserna summera upp till minst
  • 80 poäng informationsteknik,
  • 30 poäng matematik,
  • 15 poäng teknisk och naturvetenskaplig bredd och
  • 15 poäng humanvetenskaplig bredd.
  Information om vilken kategori kurser tillhör ges av Kansli IT.
 • Uppfyllande av kraven i ett masterprogram.
 • Godkänt slutbetyg i samtliga obligatoriska kurser.
 • Godkänt examensarbete.
 • Resterande poäng för examen utgörs av godkänt slutbetyg i valfria kurser.
 • Kurser som överlappar varandra får inte tillgodoräknas i examen.

HUB-kurser
Även om inte HUB-kurserna finns listade i programplanen får dessa givetvis väljas där det finns utrymme för valfri kurs.

Betygssättning
På några kurser ges enbart betygen godkänd och underkänd. Detta är då angivet i kursplanen.

Studier utomlands
Studerande får efter ansökan till Kansli IT studera vid en utländsk teknisk högskola i högst ett år.

Hänvisning till gemensamma bestämmelser
I Studieportalen finns bestämmelser som gäller samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.

Obligatorisk registrering
I början av varje termin anordnas en obligatorisk anmälan till den kommande terminens kurser (registrering).

Utbildningsplatser
Till årskurs ett antas 80 studerande.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.