Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TIEKA - INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT Academic year: 2005/2006
 
Admitted 2004 or earlier

 
  Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi på Chalmers, I-programmet, är en akademisk och yrkesinriktad utbildning som kombinerar teknik/naturvetenskap med ekonomi/management utifrån en helhetssyn. Programmet ger möjlighet till individuell specialisering och en mycket god studiemiljö. Pedagogiken bygger på att skapa förståelse för teknik och affärsprocesser genom projektarbeten och verklighetsbaserade praktikfall. Programmet skapar goda förutsättningar för val av ett givande yrke inom ett brett område och möjliggör en god karriärsutveckling.

Från och med hösten 2004 är I-programmet uppdelat i två huvudsakliga steg. Det första steget utgörs av de tre första åren, dvs 120 poäng, och leder fram till en kandidatexamen i ämnet Industriell ekonomi. Det andra steget utgörs av ett mastersprogram, 60 poäng, vilket sammantaget leder fram till en civilingenjörsexamen. Dessutom erbjuds möjligheten att läsa ytterligare 20 poäng, motsvarande en termin, för att erhålla en unik profil. Civilingenjörsexamen kommer då bestå av sammanlagt 200 poäng. Dessa delar beskrivs mer i detalj nedan. Utförlig information finns också i Chalmers studieportal (www.student.chalmers.se samt på programmets hemsida (http://www.mot.chalmers.se under rubrik Education.

- För studerande inskrivna 1996 - 1997 gäller motsvarande för Matematisk analys, Differentialekvationer och linjär algebra, Statik och hållfasthetslära samt Fysik och dynamik.
- För studerande inskrivna 1998 och senare gäller motsvarande för Matematisk analys, Differentialekvationer och linjär algebra, Statik och hållfasthetslära, Fysik samt Dynamik (1999/00).
- För studerande inskrivna 2001 och senare gäller motsvarande för Envariabelanalys, linjäralgebra och fler variabelanalys, fysik för ingenjörer samt ekonomisk analys.

I-programmet årskurs 1-3
De tre första åren på I-programmet resulterar i en Teknologie kandidatexamen inom huvudämnet Industriell ekonomi. Kurserna är av en grundläggande karaktär, och omfattar ämnena Matematik, Fysik, IT samt Ekonomi och Management. I samband med några av de ordinarie kurserna finns också s.k. integrerade moment som syftar till att ge teknologerna kunskaper i kommunikation, gruppdynamik, ingenjörsmetodik och miljö/hållbarhet. Därmed skapas förutsättningar för maximalt tillgodogörande och senare utnyttjande av de ämnesspecifika kunskaperna. Tillsammans kommer dessa olika kunskapsmängder bidra till väl genomförda kandidatuppsatser som utförs i slutet av tredje året.

Förutom de gemensamma och obligatoriska kurserna, utgörs de tre första åren också av ett antal teknikkurser inom ett av fyra basområden. Som teknolog skall man under första året välja en av fyra s.k. teknikbaser som inkluderar ett antal samhörande kurser om sammanlagt ca 20 poäng. Valet görs kring månadsskiftet april/maj (exakt datum kommuniceras i god tid) i årskurs ett, och de första teknikbaskurserna läses i årskurs två. De teknikbaser som finns tillgängliga är:

-mekanisk produktion (Im),
-bioteknik (Ib),
-informationsteknik (Iit) samt
-system och matematik (Is).

Under tredje året på I-programmet skall varje teknolog dessutom bestämma hur utbildningen skall avslutas. Det vanligaste är att teknologen följer något av de "graduate programs" som I-institutionen tillhandahåller.

I-programmet årskurs 4-5 (Graduate program)
Avslutningen av I-programmet utgörs av ett graduate program; som omfattar 60 poäng. I-programmet erbjuder här fyra nyutvecklade internationella masters program, som alla bygger vidare på och fördjupar kunskapen som teknologen erhållit under de tre första åren. Mastersprogrammen är internationella i den bemärkelse att de läses av teknologer från I-programmet, andra svenska civilingenjörsprogram, samt av internationella studenter. Programmen ges alltså på engelska, och ger teknologerna en analytisk förmåga och industriell förståelse på en hög nivå. Det slutgiltiga valet av något av följande fyra mastersprogram gör teknologen i mitten av våren under årskurs tre:

- Management and Economics of Innovation
- Production and Operations Management
- Supply Chain Design and Management
- Quality Technology and Management

Utöver dessa fyra program finns ytterligare tre alternativ. Det första alternativet är det internationella mastersprogrammet "Management of Logistics and Transportation". Detta program ges också på engelska, men skiljer sig från de ovanstående fyra genom att I-studenten inte är garanterad någon plats utan konkurrerar med andra sökande. De två sista alternativen är de två inriktningarna på Chalmers Entreprenörsskola. Här finns inte heller någon platsgaranti utan I-teknologen får genomgå samma antagningsprocedur som andra sökanden. 

Inom ramen för det valda programmet utför teknologen ett examensarbete. För detta arbete, som kan förläggas antingen vid högskolan eller till industrin, tillämpas följande regler:

  • För att få påbörja examensarbetet fordras 140 poäng samt tillräckliga kunskaper i det ämne examensarbetet tillhör. Vad som är tillräckliga kunskaper bestäms av examinator.
  • Uppläggningen av examensarbetet samt problemdefinitioner skall före igångsättande godkännas av examinator eller annan behörig handledare på institutionen oberoende av var examensarbetet initieras, planläggs och utföres.
  • Examensarbetaren skall närvara som åhörare vid minst tre examensarbetesredovisningar. Dessutom skall denne opponera på ett examensarbete.
  • Examensarbetet redovisas skriftligt och muntligt. Den skriftliga rapporten skall innehållsmässigt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt väl motsvarar i industrin utarbetade rapporter. Rapporten skall redovisas muntligt i seminarieform.
  • Examensarbetet tillordnas 700 timmar eller 20,0 poäng för studerande som är inskrivna höstterminen 1993 eller senare.

Individualisering 20 poäng
I-programmets individualiseringblock är ett sätt för I-teknologen att skapa en egen inriktning på sin utbildning. Blocket kan nyttjas av teknologen för att fördjupa sig inom något tekniskt område, eller för att bredda sitt kunnande. Blocket, som är på 20 poäng, skall planeras individuellt av teknologen. Detta innebär att söka upp kurserna, kontrollera att deras innehåll bidrar till en fördjupning eller breddning av utbildningen, samt att undvika överlapp. Kurserna kan läsas på Chalmers, andra svenska universitet eller på ett utländskt universitet. De internationella studierna kan ske antingen genom ett av Chalmers ordnat utbyte eller genom ett privat initiativ.

De valda kurserna i individualiseringsblocket skall läsas utifrån det perspektiv och den helhetsförståelse teknologen uppnått efter en tids studier på programmet Industriell Ekonomi. Alla I-teknologer som studerat i fyra terminer och uppnått minst 55 poäng (CSN:s krav efter 2 års studier) kan påbörja individualiseringen. Tidigare genomförda universitetsstudier kan alltså inte tillgodoräknas.

Ytterligare information om studier vid I-programmet:

Valfria kurser
--För studerande inskrivna 1992 - 1995 skall ha godkända betyg i samtliga obligatoriska ämnen. Dessutom fordras godkända slutbetyg i valfria kurser omfattande minst 18,8 poäng (för studerande vars krav på MTS-dagar är mindre än sex; 19,8 poäng) för studerande inskrivna ht 1993 eller senare. Dessa valfria kurser finns förtecknade i kurskatalogen under (V). Fr o m inskrivna H96 uppgår valfria kurser till 25 poäng.

--Högst 6,0 poäng får medräknas av de valfria språkkurserna. Om språk väljs måste två perioder av samma språk ingå.

--Samtliga MTS-kurser är valfria på I-programmet. Dock får maximalt 6,0 poäng tillgodoräknas totalt i examen av MTS- och eventuella GU-kurser.

--Ansökan om att få läsa valda kurser lämnas till sektionskansliet senast den 2 maj. Efter motiverad ansökan från den studerande kan vicedekanus för grundutbildningen besluta att annan kurs - inom eller utom Chalmers - får räknas som valfri

Studieinriktning Teknisk matematik
En individuell studieplan upprättas för den som väljer TM. Gemensamma regler för TM presenteras på Chalmers hemsidan under utbildning. http://www.chalmers.se/HyperText/For-Aktiva-Stud.html

Praktik
Syftet med praktiken är i första hand att göra den studerande förtrogen med industriell arbetsmiljö och med samspelet mellan individer och grupper av individer på en arbetsplats. 17 veckors obligatorisk praktik erfordras. All praktik skall vara fullgjord efter 18 års ålder. Varje praktikanställning skall omfatta minst 4 veckor. Endast i undantagsfall godkännes att all praktik förlägges till en och samma arbetsplats.
Det är lämpligt att större delen av den föreskrivna praktiken fullgöres i form av arbetarpraktik inom tillverkande industri.
Av praktikintyget skall klart framgå arbetets art och tjänstgöringens längd exklusive ledighet och semester. Praktiken är frivillig fr.o.m 030320 för inskrivna t.o.m vårtermin 2003

Studier utomlands
Ett antal studerande får byta ut 4:e årets studier vid Chalmers mot ett årsstudier vid en utländsk högskola. (se information om internationellt utbyte Studieportalen ).
Varannan sommar (nästa gång 2005) anordnas valfria kurser på University of California, Berkeley, omfattande 10 poäng. Antalet platser är begränsat till ca 30.

Handbok
För I-programmet rekommenderas följande handbok:
L Råde, B Westergren: BETA; Mathematics Handbook, Studentlitteratur, Lund

Hänvisning till gemensamma bestämmelser för Chalmers
I Studieportalen finns bestämmelser som gäller för samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.

Utbildningsplatser
I första årskursen antas 90 studerande.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.