Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TDATA - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Academic year: 2005/2006
 
Admitted 2004 or earlier

 
 

Antagna 2003 och tidigare

Antagna 2004 och senare

Syfte

Utbildningen ska i första hand beakta arbetsmarknadens behov av olika typer av civilingenjörer i datateknik och ska ha en struktur, ett innehåll och en organisation så att kvalificerade sökande kan rekryteras utifrån det behov branschen har. Utbildningen ska även genom sitt innehåll i de avslutande åren ge möjlighet till en Masterexamen och eventuella fortsatta forskarstudier. Se även Not 1

Mål

De färdiga ingenjörerna har en bred kompetens inom det datatekniska området. De har breda kunskaper inom datateknik med inriktning mot utveckling av komplexa datorsystem bestående av programutveckling, såväl generellt som för tekniska system samt för konstruktion av datorsystem. Studenterna ges möjlighet till fördjupning inom ett begränsat ämnesområde i de avslutande åren. De skall uppnå gedigna teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter.

Innehåll och organisation

Med början läsåret 2004/05 införs en reformerad studieplan för D-programmet som ansluter till Bolognadeklarationen. Studieplanen innebär en anpassning till andra europeiska länders utbildningar och konkret delas civilingenjörsutbildningen i två steg. Utbildningen ger möjlighet till en mellanexamen, teknologie kandidat, innan slutexamen civilingenjör. Kandidatexamen kan avläggas efter tre år. Avslutningen av studierna kommer att bedrivas inom ramen för "masterprogram" som kommer att kunna läsas under 1,5 till två år beroende på egna val.

Utbildningen består av 180 till 200 p och är indelad i två olika faser. De första tre åren består av en sammanhållen utbildning med begränsad valfrihet de två första åren följt av ett tredje år med en relativt stor valfrihet. Tredje året avslutas med en kandidatuppsats omfattande 10p. De valfria kurserna under tredje året ger möjlighet att testa olika ämnesområden inför kommande val av "masterprogram" i de avslutande åren.

Utbildningens tre första år beskrivs av nedanstående blockschema där årskurs 1 och 2 är fastställda medan planen för årskurs 3 ännu är preliminär.
D1

Lp1
Lp2
Lp3
Lp4
Inledande diskret matematik
Linjär algebra
Matematisk analys
Elektriska kretsar och fält
Inledande funktionell programmering
Digital och datorteknik
Maskinorienterad programmering
Bärkraftig resursanvändning

D2
Lp1
Lp2
Lp3
Lp4
Objektorienterad programmering
Datastrukturer
Digitalteknik
Datorsystemteknik
Matematisk statistik och inledande logik
 
Fysik för ingenjörer
Programspråk eller Parallell programmering
Datakommunikation

D3
Lp1
Lp2
Lp3
Lp4
Transformer signaler och reglerteknik
 
Examensarbete
Valfri Kurs
 
Valfri Kurs
Valfri Kurs
Valfri Kurs

Avslutande masterprogram läsåren 4-5.

Till programmet kommer ett antal avslutande valbara fördjupningsprogram, masterprogram, att finnas för programmets studenter men även för studenter från andra svenska eller internationella högskolor och universitet. Undervisningen på masterprogrammens kurser kommer genomgående att genomföras på engelska.

Under år 2005 kommer det att beslutas vilka masterprogram som kommer att erbjudas D-studenterna. För att få en uppfattning om möjliga program kan man läsa om befintliga inriktningar i aktuell programplan för nuvarande åk 4 i studieportalen.

Regler för fortsatta studier i det avslutande masterprogrammen

Studenter antagna till programmet har rätt till fortsatta studier på något av de till programmet hörande masterprogrammen. Programstudent får påbörja studierna på ett masterprogram om följande grundläggande krav är uppfyllda (utöver eventuella särskilda behörighetskrav avseende masterprogrammet nödvändiga i åk 3 valbara kurser):

 • Klarat av minst 90 p kurser inom programmets åk 1-3 efter tredje läsperioden i åk 3
 • Klarat av examensarbete (kandidatuppsats) innan terminsstarten år 4

Urval till masterprogram kommer att ske vid platsbrist. Urvalet grundas på meriter från studierna på kandidatnivå enligt senare anvisningar. Rätten till fortsatta studier på masterprogrammet kvarstår i tre år efter avslutad åk 3

Tillträde till masterutbildning inom datatekniska området från andra utbildningar

Behörighet till ett visst masterprogram för studenter med annan utbildningsbakgrund än Datateknik vid Chalmers är:

 • grundläggande behörighet för Chalmersstudier
 • teknologie kandidatexamen eller motsvarande
 • individuellt förkunskapskrav beroende på utbildningsbakgrund

Antagning sker i konkurrens och i mån av plats. Antagningskrav för andra än programstudenter kommer att beslutas under året.

Undervisningsformer och språk

Undervisningen på programmet ska vara sådan att studenten under utbildningen möter varierande undervisningsformer såsom föreläsningar och övningar i stora eller små grupper, projekt- och problembaserade undervisningsformer i smågrupper. Förståelsen för teorier skall i många kurser förstärkas genom laborativa moment.

Undervisningen genomföres i huvudsak på svenska under de första tre åren samt på engelska i de avslutande masterprogrammen. Litteraturen är till övervägande delen på engelska.

Examensbestämmelser

Krav för kandidatexamen 120p

 • Godkänt betyg på samtliga obligatoriska kurser år 1 - 3
 • Godkänt på 25 p i utbildningsplanen anvisade valbara kurser och eventuella kursblock.
 • Godkänt examensarbete om 10 p (kandidatuppsats)

Krav för Civilingenjörsexamen

 • Uppfyller alla krav för kandidatexamen
 • Godkänt på obligatoriska kurser i ett avslutande masterprogram
 • Minst 5 p kurser inom det humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnesområdet
 • Godkänt på i programmet anvisade valfria kurser så att avklarade kurser uppgår till minst 180 p
 • Godkänt examensarbete om 20p

Dispenser

Dispensansökan från ovan nämnda krav ställs till programansvarig.

Ytterligare information

Kontaktpersoner:

Not 1En eventuell Masterexamen förutsätter att statsmakterna beslutar om en sådan examen enligt nu liggande utredning.

Antagna 2003 och tidigare

Datateknikprogrammet består av två block: de första tre åren och de avslutande 1,5 åren. De tre första åren omfattar en baskursdel och en projektdel, de avslutande åren omfattar en fördjupning inom det datatekniska området och matematik, valfria kurser samt ett examensarbete.

 • Baskursdelen ger de ämnesmässiga kunskaper som är en nödvändig grund för varje civilingenjör inom det datatekniska området, och består av obligatoriska kurser. Vidare innehåller denna del kurser som syftar till att förklara datacivilingenjörens roll i samhället samt introducerar ett aktivt arbetssätt hos teknologerna.
 • Projektdelen, som löper över tredje året, består av ett stort projektarbete samt ett antal valfria projektanknutna kurser. De avslutande ett och ett halvt åren, fördjupningsdelen, innebär en fördjupning och specialisering, och omfattar ett antal fördjupningsinriktningar, en valfri del, samt examensarbete.
 • Datateknikprogrammet erbjuder läsåret 2004/05 åtta fördjupningsinriktningar.
 • De valfria kurserna skall väljas så att minst 10 poäng utgörs av allmänbildande kurser.

Fem delvis valfria kurser


Fem valfria datatekniska kurser är av sådan vikt för yrkesverksamma civilingenjörer att godkänt slutbetyg i minst tre av dessa krävs för examen. Kurserna ges i årskurs 3 och är: Några av dessa kurser är förkunskapsgrundande för, och skall läsas innan du börjar, vissa av fördjupningsinriktningarna, se nedan. Se även D-programmets webbplats för ytterligare information.

Fördjupningsdelen

Fördjupningsdelen består av fyra delar:

 • Fördjupningsinriktningar
  I slutet av årskurs 3, i samband med val till valfria kurser, väljer teknologen sin fördjupningsinriktning. På D-programmets webbplats finns mer information om studieinriktningarna. Det finns läsåret 05/06 9 fördjupningsinriktningar och teknologen skall följa minst en.

  Varje inriktning består av ett antal kurser och teknologen läser minst 20 poäng av dessa, varav minst 8 poäng kurser av karaktären forskningsnära fördjupningskurser, så kallade ff-kurser, samt utöver dessa 20 poäng kurser, 7 poäng fortsättningskurser i matematik. Varje inriktning har ett antal för inriktningen obligatoriska kurser. I programplanen för D4 anges vilka kurser som ingår i respektive fördjupningsinriktning och om de är obligatoriska eller valfria i inriktningen.

  Kurserna i fördjupningsinriktningarna inkluderar i vissa fall även de valfria kurser som teknologen kan välja att läsa redan i årskurs 3, av vilka en del läses i anknytning till projektkursen. Två inriktningar kräver att examensarbetet utförs inom inriktningen. Flera inriktningar förutsätter vidare att särskilda kurser (eller deras motsvarigheter) är inhämtade vid påbörjandet av inriktningen. Detta sker både genom strikta krav och rekommendationer till teknologerna. Inriktningarna och deras respektive förutsättningar sammanfattas nedan:

  Förk.

  Rek.

  Exjobb

  Inbyggda datorsystem (DAT)
  Konstruktion av digitala system (DIG) EDA350
  Systemutveckling (SYS)
  Datorspråk (SPR) TIN321
  Kommunikationssystem (KOM) EDA341
  Algoritmer (ALG) TIN090
  Datasäkerhet (SÄK) EDA091, EDA385 EDA341, TN321
  Interaktionsdesign (MDI) TDA287 MPP050 KRÄVS
  Interaktiva Simuleringar och spel (ISS) EDA341 TIN090; EDA221 KRÄVS

  Inriktingarna MDI och ISS "ägs" av IT-programmet. Andra förutsättningar gäller för dessa se vidare IT-programmets utbildningsplan.

 • Matematiska fortsättningskurser
  Förteckning över vilka kurser som kan räknas som matematiska fortsättningskurser finns på D-programmets webbplats. Kurser inom studieinriktningen Teknisk matematik (utmärkta med TM i kursnamnet) räknas som matematiska fortsättningskurser. Studerande som har för avsikt att läsa eller redan har läst någon kurs - inom eller utanför Chalmers på univeristetnivå - som kan definieras som en matematisk fortsättningskurs kan få denna tillgodoräknad, ta kontakt med programansvarig.

 • Valfria kurser
  Vid sidan av vald fördjupningsinriktning kan teknologen läsa ytterligare valfria kurser. De kan användas för att ytterligare fördjupa/komplettera den valda fördjupningsinriktningen, för att bredda utbildningen generellt, för att uppfylla utbildningens krav på till exempel allmänbildande kurser eller för att fullgöra kraven i en annan fördjupningsinriktning. Valfria kurser defineras av programplanen.

  Efter motiverad ansökan från den studerande kan programansvarig besluta att annan kurs - inom eller utom Chalmers - få räknas som valfri.

 • Examensarbete
  I fördjupningsdelen ingår ett examensarbete om 20 poäng.

Obligatorisk registrering


I början av varje termin anordnas en obligatorisk anmälan till den kommande terminens kurser (registrering). Närmare information om detta ges på D-programmets webbplats.

Regler för examensarbeten vid Datateknik

Examensarbetet vid Datateknik görs normalt i något av de ämnen som anges i programplanen. Examensarbetet kan utförs vid en en institution på Chalmers eller vid ett företag utanför Chalmers. Görs examensarbete utanför Chalmers skall det finnas en handledare på företaget.

Examensarbetet skall registreras vid examinatorns institution på Chalmers. För att ett examensarbete skall få påbörjas krävs att minst 130 poäng av utbildningens kurser är avklarade eller att examinatorn bedömer att tillräckliga förkunskaper finns. Examinatorn tillser också att arbetet har lämplig svårighetsgrad och relevans.

Syfte
Examensarbetet är avsett att vara ett avslutande utbildningsmoment. Det skall vara en tillämpning och fördjupning av förvärvade kunskaper. Examensarbetet skall ge träning i självständig problemlösning och tidsplanering och skall vila på vetenskaplig grund. Normalt består examensarbetet av ett genomfört arbete av teknisk natur (t ex en implementering av ett tekniskt system eller ett genomfört experiment) samt en rapport.

Examensarbetsredovisning
I riktlinjerna för presentation och redovisning av examensarbeten på datatekniklinjen ingår bland annat att det skall finnas en opponent till varje examensarbete, samt att examensarbeten skall redovisas vid speciella redovisningsdagar.

Redovisning och examination
Examensarbetet skall försvaras offentligt på högskolan vid någon av de redovisningsdagar, samt i den lokal, som framgår nedan och på webben. När teknologen, i samråd med sin examinator, bestämt vid vilken redovisningsdag som arbetet skall presenteras skall teknologen meddela detta till studieexpedition D, så att redovisningen kan placeras in på en ledig tidpunkt. Denna tidsbokning skall göras minst tio dagar i förväg så att presentationen av examensarbetet kan annonseras.

För att redovisningarna inte skall tappa struktur bör examinatorn hålla i redovisningen och ta på sig ordförandeskapet. Som ordförande presenterar han examensarbetaren och opponenten samt titeln på examensarbetsrapporten, och sköter gången i redovisningen. Redovisningen, som skall ta max 45 minuter i anspråk, inleds med att examensarbetaren ger en kort presentation av sitt arbete (max 30 minuter), därefter ställer opponenten frågor till examensarbetaren och diskuterar kritiskt det arbete som lagts fram, slutligen får auditoriet ställa frågor på arbetet.

Examinatorn ansvarar för examensarbetsredovisningen och avgör om ett examensarbete skall godkännas eller ej, (eventuellt kan komplettering krävas efter redovisningen innan ett examensarbete blir slutgiltigt godkänt). Examinatorn skall också bedöma och godkänna opponentens arbetsinsats.

För att bli godkänd på momentet examensarbete krävs, utöver att det egna arbetet är godkänt, att teknologen medverkat aktivt som opponent vid redovisningen av ett annat examensarbete, samt att teknologen bevistat redovisningen av ytterligare minst tre examensarbeten i god tid före start av eget examensarbete. En examensarbetspresentation kan med fördel bytas ut mot ett licenciatseminarium eller en doktorsdisputation. Närvaro vid examensarbetsredovisningar m m skall dokumenteras på ett speciellt examensarbetskort som finns på studieexpeditionen.

Opponentskap
Till varje examensarbete skall en opponent utses. Teknologen ansvarar själv för att skaffa opponent och att själv opponera på ett annat examensarbete. Teknologen skall ha klarat av minst 100 poäng av sin utbildning innan han/hon kommer i fråga som opponent. Opponenten skall ha tillgång till en preliminär version av examensarbetet minst tre veckor innan redovisningsdagen. Slutrapporten skall vara färdig en vecka innan aktuell redovisningsdag.

Eventuella undantag från ovanstående regler för examensarbeten vid Datateknik ges av programansvarig. Ett sådant undantag skall vara tillstyrkt av examinator, inlämnad till studieexpeditionen D och godkänd innan arbetet påbörjas.

Redovisningsdagar för examensarbeten 2003/04

För information om lokal och inbokade redovisningar, se Datatekniks webbplats.

Allmänbildande kurser (ABK)


För examen krävs godkänt betyg i minst 10 poäng av allmänbildande (icke tekniska) kurser hämtade i listan över HUB/MTS-kurser, i nedanstående lista eller bland andra kurser som vicedekanus D godkänner efter särskild ansökan. För studerande inskrivna 1995 till och med 2003 gäller 3 poäng genom del av kursen Helhetsbild av datatekniken (EKA080) och 3 poäng genom miljökursen Bärkraftig resursanvändning (FFR100) som allmänbildande kurser. Allmänbildande kurser är märkta med ABK i programplanen under D3.

Studieinriktningar


Förutom den allmänna studieplanen på D-programmet, finns också möjlighet att följa andra studieinriktningar. För teknologer som följer studieinriktningarna Teknisk matematik, Entreprenörskolan och Teknisk kommunikation, gäller att kravet om minst en fördjupningsinriktning utgår. För ytterligare krav gällande nämnda inriktningar, kontakta utbildningssekreteraren eller studievägledaren.

Studier utomlands


För intresserade studenter finns möjligheten att byta ut sista årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid en utländsk högskola. Vid studier utomlands minskas kravet om matematiska fortsättningskurser med 4 poäng. Kravet på vald fördjupningsinriktning utgår vid studier utomlands.

Examensbestämmelser


För teknologer inskrivna 1995 t o m 2003:
 • Godkänt slutbetyg i alla obligatoriska kurser i baskursdelen.
 • Godkänt slutbetyg i projektkurs D.
 • Uppfyllande av kraven i minst en av de tillhandahållna fördjupningsinriktningarna.
 • Godkänt examensarbete.
 • Resterande poäng för examen utgörs av godkänt slutbetyg i valfria kurser.
 • Uppfyllt MTS-krav.
 • Uppfyllt ABK-krav.

Begäran om dispens från ovannämnda krav, med undantag av MTS-kravet, ställs till programansvarig.

För teknologer inskrivna 1986 t o m 1994:

Handbok


Följande handböcker rekommenderas:
L Råde, B Westergren: BETA; Mathematics Handbook, Studentlitteratur, Lund.
C Nordling, J Österman: Physics Handbook, Studentlitteratur, Lund.

Praktik


Praktikkravet har utgått ur examensfordringarna. För antagna senast 2003-06-30 kommer praktik att examineras och meddelas i examensbeviset. Detta gäller vid examen från den utbildning, som vederbörande var antagen till och registrerad vid vårterminen 2003. Registrerat studieuppehåll räknas härvid som registrering.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.