Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3 4 5

Study programme syllabus for
TAUTA - AUTOMATION AND MECHATRONICS ENGENEERING Academic year: 2005/2006
 
Admitted 2004 or earlier

 
 

Med början läsåret 2004/05 införs en reformerad studieplan för Z-programmet som ansluter till Bolognadeklarationen. Studieplanen innebär en anpassning till andra europeiska länders utbildningar och konkret delas civilingenjörsutbildningen i två steg. Vi inför en mellanexamen, teknologie kandidat, innan slutexamen civilingenjör. Kandidatexamen kan avläggas efter tre år. Avslutningen av studierna kommer att bedrivas inom ramen för "masterprogram" som kommer att kunna läsas under två år.

Första årets kurser är fastställda och arbetet med omläggningen fortsätter.

För studerande inskrivna läsåret 1995/96 och senare gäller att: · studerande som har registrerat sig får utan särskilt tillstånd läsa kurser i årskurserna 1 och 2 · för att läsa alla kurser ur årskurs 3 krävs slutbetyg i samtliga kurser från årskurs 1 · för att läsa alla kurser ur årskurs 4 krävs slutbetyg i samtliga kurser från årskurs 2 · för att påbörja examensarbetet skall 140 poäng vara uppnådda, inkluderande slutbetyg i samtliga obligatoriska kurser från årskurs 1-3. Studerande som ej uppfyller kraven enligt ovan skall tillsammans med studievägledaren upprätta särskilda studieplaner.

Praktik

Praktik är inte längre obligatorisk men är frivillig för studerande som börjat före 2003 och önskar visa det i sitt examensbevis. Syftet med praktiken är i första hand att göra den studerande förtrogen med industriell arbetsmiljö och det nödvändiga samspelet mellan människor och tekniska system. Dessutom skall praktiken ge en förståelse för samspelet mellan individer på en arbetsplats. 17 veckors praktik erfordras fullgjord efter fyllda 16 år. Endast sammanhängande praktiktid, fyra veckor eller längre, godkännes. Praktiken skall fullgöras inom maskin-, elektro- och datateknikområdena och innehålla inslag från minst två av dessa områden. Minst fem veckor men helst mer av den föreskrivna praktiken fullgöres i form av arbetarpraktik, dvs arbete med tillverkning, montering, provning eller drift och underhåll i tillverkningsindustrin. Resterande praktik förlägges lämpligen till kontorsarbete med anknytning till maskin-, elektro- och datateknisk verksamhet, t ex produktionsplanering, programmering, konstruktion eller i laboratorium. Eget företagande och militärtjänstgöring av teknisk art kan undantagsvis tillgodoräknas som praktik. Av praktikintyget skall klart framgå arbetets art och anställningens längd exklusive semester.

Studier utomlands

Ett antal studerande kan byta ut fjärde årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid en utländsk teknisk högskola. Dessutom erbjuder sektionen andra varianter av utbyten med utländska högskolor. Det finns också möjlighet att göra examensarbete vid ett antal utländska tekniska högskolor.

Studieinriktningar

Senast första veckan i maj skall studerande i årskurs 2 välja studieinriktning.

Studieinriktningar som får anges på examensbeviset på civilingenjörsprogrammet Automation och mekatronik fr o m 01-07-01 är;

· För studenter inskrivna fr o m 1995 t o m 1997 får studieinriktningarna Ze (elektronikproduktion), Zm (mekanisk produktion) samt Zspec (speciellt vald studieinriktning) anges på examensbeviset. · För studenter inskrivna 1998 får studieinriktningarna Ze (elektronikproduktion), Zm (mekanisk produktion), Zk (mekatronik) samt Zspec (speciellt vald studieinriktning) anges examensbeviset. · För studenter inskrivna fr o m 1999 får studieinriktningarna Zm (mekatronik ) och Za (automation) samt Zspec (speciellt vald studieinriktning) anges på examensbeviset

Studieinriktningen mekatronik Zm är begränsad till maximalt 30 elever.

Riktlinjer för Zspec, speciellt vald studieinriktning;

Z-studenter som följer någon av studieplanerna i Teknisk Matematik, Teknisk Kommunikation eller Entreprenörsskolan kan räkna detta som speciellt vald studieinriktning Zspec. Även annan inriktning kan efter ansökan från studenten tillgodoräknas som Zspec. Studieplan för årskurs 3 och 4 ska göras upp i samråd mellan student och studievägledare, utgående från följande riktlinjer:

· Teknisk Matematik För Z-programmet gäller att 30 p byts mot specialisering i matematiska ämnen. Beroende på individuella val kan dispens ges för högst två av de obligatoriska kurserna i Z3. Kursen Matematsk statistik och simuleringsteknik får dock inte väljas bort.

· Teknisk Kommunikation Alla obligatoriska Z-kurser ska läsas. Övriga valfria kurser (c:a 20 poäng) än de som ingår i studieplanen för TK ska i huvudsak vara karaktäristiska Z-kurser.

· Entreprenörskolan Dispens kan ges för den obligatoriska kursen Människa- maskinsystem, förutsatt att det Chalmersgemensamma MTS-kravet uppfylls på annat sätt.

· Egen inriktning Inriktningen ska omfatta 20 poäng. Alla obligatoriska Z-kurser ska läsas. Övriga valfria kurser än de som ingår i studieplanen ska i huvudsak vara karaktäristiska Z-kurser.

Valfria kurser

I Z3 och Z4 skall ingå valfria kurser. Poängkravet på dessa valfria kurser skall omfatta skillnaden mellan det obligatoriska blocket och 180 poäng. Denna poängsumma kan variera något beroende på vilken studieplan man i huvudsak följt.

Valet av kurser får ske fritt ur utbudet av valfria kurser som finns upptagna under Z3 och Z4. Andra kurser vid Chalmers från årskurs 2 och högre samt HUB-kurser kan också väljas efter ansökan i varje enskilt fall. Under vissa omständigheter kan även andra icke-tekniska kurser få tillgodoräknas. Följande begränsningar tillämpas då: 1) Eventuella förkunskapskrav måste vara uppfyllda. 2) Kursen måste vara en fördjupning inom ett tidigare studerat ämnesområde eller representera ett nytt ämnesområde.

Anmälan till valfria kurser som skall läsas under nästföljande läsår skall lämnas till Studieexpedition M/Z senast första veckan i maj.

Examensarbete

Examensarbetet får utföras i något av de ämnesområden som finns förtecknade i kurskatalogen under årskurs 5. Val av annat examensarbetsämne kräver dispens. Oberoende av det enskilda examensarbetets verkliga omfattning tillordnas det, för teknologer inskrivna 1992 och senare, 20 poäng. Examensarbetet kan förläggas antingen vid eller utom högskolan. Examensarbetet får påbörjas tidigast efter uppnådda 140 kurspoäng inklusive relevanta förkunskapskrävande kurser. Examensarbetet utföres normalt under femte årskursens hösttermin. Examensarbetet bör utföras i en grupp av två teknologer. Endast i undantagsfall kan arbetet utföras enskilt eller i grupp om fler än två teknologer. Målet med examensarbetet är att visa att teknologen - kan strukturera, planera och genomföra en större ingenjörsteknisk arbetsuppgift, - kan använda sina under studietiden förvärvade kunskaper vid lösning av förelagd uppgift med anknytning till utbildningen, - har god förmåga till professionell skriftlig och muntlig kommunikation, - kan tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur inom området och sätta in arbetet i detta sammanhang, - kan kritiskt granska och diskutera i tal och skrift annat framlagt examensarbete. För godkänt examensarbete krävs att följande moment är fullgjorda: a. Utfört godkänt examensarbete, inkluderande rapport och seminarium. b. Varit opponent och godkänts som sådan vid ett seminarium. c. Varit närvarande vid ytterligare två seminarier. d. Före och/eller under examensarbetets gång deltagit i två obligatoriska moment: - Datorbaserad informationssökning - Presentationsteknik.

Lämplig tidpunkt för att vara åhörare och opponent för ett examensarbete är när det egna examensarbetet har påbörjats. De två obligatoriska seminarierna med närvaro och det vid vilket opposition skall ske måste vara avklarade innan det egna seminariet får genomföras. Tillgodoräknande av seminarier sker dock inte förrän teknologen befinner sig minst i årskurs 4. Meddelande om seminarier sker på anslagstavlorna vid institutionerna, vid Kansli M och på webben. De obligatoriska momenten genomförs på schemalagda tider dels tidigt under höstterminen, inför examensarbeten som utförs på vinter/vår, och dels under senare delen av vårterminen, inför examensarbeten som utförs under sommar/höst. Teknologen anmäler sig till Informationssökning via Biblioteket och Presentationsteknik via Kansli M. I samband med registreringen erhåller examensarbetaren ett arbetskort. Detta skall han/hon ansvara för och se till att de olika delmomenten blir signerade av ansvarig examinator/kursansvarig vid respektive seminarietillfälle. När alla moment i examensarbetet är avklarade, skall kortet återlämnas till Studieexpedition M/Z.

Hänvisning till gemensamma bestämmelser för Chalmers

Se Utbildningslänkar Gem.bestämmelser >> [http://www.chalmers.se/HyperText/GrundUtb/Gemensamma.html]

Utbildningsplatser

Till första årskursen antas 90 studerande.

Frågor

Vid frågor angående Z-programmet, kontakta utbildningssekreterare/ studievägledare Z, tel.031-772 1181 .


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.