Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The study programme and the study programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKTFY - ENGINEERING PHYSICS Academic year: 2015/2016
The Study programme syllabus is adopted 2013-02-21 by Dean of Education
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Specific entry requirements:

gy11; Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
General organization:
 

Aim:


Teknisk Fysik skall vara såväl en teknisk civilingenjörsutbildning som en akademisk utbildning i fysik och matematik. Utbildningen skall vila på en god vetenskaplig grund, och präglas av öppenhet, delaktighet och kritiskt tänkande.

 


Programmet Teknisk Fysik syftar till att samtliga studenter skall tillägna sig en bred och solid grund inom matematik, teoretisk och experimentell fysik samt tekniktillämpningar, och en förmåga att med dessa verktyg ensam och i grupp formulera, modellera, analysera, lösa och kommunicera problemställningar inom fysik och fysikrelaterad teknik. Inom de avslutande två åren skall studenten fördjupa och/eller specialisera sig inom något område där de ämneskunskaper och förmågor man tidigare erövrat utvecklas.

 


Vid examen skall man vara expert på problemlösning och kunna tillgodogöra sig avancerad litteratur inom något naturvetenskapligt eller tekniskt område. Man skall ha insikt i krav som ställs i en yrkessituation inom näringsliv eller universitet, och i teknikens delaktighet i och samspel med samhälle, kultur och miljö.

 


Programmet skall tillgodose behovet inom näringsliv och universitet av såväl specialister som generalister med mycket god matematisk och naturvetenskaplig kunskap och problemlösningsförmåga samt kapacitet att snabbt tillägna sig och utveckla ny kunskap.

 

Learning outcome:

Samtliga studenter skall tillägna sig en bred och solid grund inom matematik, teoretisk och experimentell fysik samt tekniktillämpningar, och en förmåga att med dessa verktyg ensam och i grupp formulera, modellera, analysera, lösa och kommunicera problemställningar inom fysik och fysikrelaterad teknik. Inom de avslutande två åren skall studenten fördjupa och/eller specialisera sig inom något område där de ämneskunskaper och förmågor man tidigare erövrat utvecklas.
Vid examen skall man vara expert på problemlösning och kunna tillgodogöra sig avancerad litteratur inom något naturvetenskapligt eller tekniskt område. Man skall ha insikt i krav som ställs i en yrkessituation inom näringsliv eller universitet, och i teknikens delaktighet i och samspel med samhälle, kultur och miljö.
Lärandemålen preciseras utförligare av lärandemålen i kurserna i programmet.

 

Extent: 300.0 c

 

Courses valid the academic year 2015/2016:

See study programme

 

Accredited masters the academic year 2015/2016:


Degree of Master of Science in Engineering
MPAME - APPLIED MECHANICS, MSC PROGR
MPAPP - APPLIED PHYSICS, MSC PROGR
MPBME - BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR
MPCOM - COMMUNICATION ENGINEERING, MSC PROGR
MPCAS - COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR
MPALG - COMPUTER SCIENCE - ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC, MSC PROGR
MPENM - ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR
MPLOL - LEARNING AND LEADERSHIP, MSC PROGR
MPAEM - MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR
MPNAT - NANOTECHNOLOGY, MSC PROGR
MPNUE - NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY, MSC PROGR
MPPAS - PHYSICS AND ASTRONOMY, MSC PROGR
MPSOV - SOUND AND VIBRATION, MSC PROGR
MPSYS - SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR
MPWPS - WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR

 
 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses (including degree project) within a major main subject 90 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

See also the system of qualifications

Degree of master of science in engineering, concentration Engineering physics:
Passed courses comprising 300 credits
Passed advanced level courses (including degree project) comprising at least 90 credits
Degree project 30 credits
Courses in mathematics, at least 30 credits
Advanced level courses passed at Chalmers comprising at least 45 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Courses in theme MTS 7,5 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 90 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme
Fulfilled course requirements according to the study programme of an ackredited master programme

See also the system of qualifications
 

Title of degree:

Master of Science in Engineering. The name of the Master's programme and the main field of study are stated in the degree diploma. After the first cycle/undergraduate level, you may apply for the degree Bachelor of Science 180 credits, major subject Engineering Physics.

 
Other information:
 

 


Människa, Teknik, Samhälle (MTS)

Alla studenter skall i sin civilingenjörsexamen ha fullgjort minst 7.5 hp inom Människa, Teknik, Samhälle (MTS). Ett utbud av kurser ges av Chalmers inom detta område och teknologen väljer själv en lämplig kurs ur detta utbud. Kursen väljs som valfri kurs under utbildningens avancerade nivå. För ytterligare information se Teknisk fysiks programhemsida

Miljö och hållbar utveckling

Utbildningen skall innehålla minst 7.5 hp inom området miljö och hållbar utveckling. Detta krav tillgodoses automatiskt i och med de obligatoriska kurserna.


Kandidatarbete

Arbetet syftar till att ge träning i ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt inkluderande informationssökning samt planering, ledning och rapportering av projekt. Kandidatarbetets huvuddel utgörs av ett projektarbete som avser att integrera, fördjupa och utveckla teknologens kunskaper och färdigheter inom ett avgränsat område av inom det som behandlats inom tidigare genomförda kurser på utbildningen. Teknologen väljer själv ämnesområde genom sitt val bland de projekt som erbjuds av ett presenterat utbud.

Examensarbete

Examensarbetet utförs inom ramen för valt masterprogram och utgör en fördjupning inom ämnesområdet.


Page manager Published: Mon 28 Nov 2016.