Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The study programme and the study programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKITE - SOFTWARE ENGINEERING Academic year: 2015/2016
The Study programme syllabus is adopted 2015-02-19 by Dean of Education
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Specific entry requirements:

gy11; Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
General organization:
 

Aim:

Civilingenjörsutbildningen omfattar fem år och är uppdelad i två delar. Studenten läser först tre år på ett kandidatprogram och kan avlägga en teknologie kandidatexamen. Därefter läser studenten de efterföljande två åren på ett ackrediterat masterprogram där undervisningen ges på engelska och där en masterexamen erhålls. Studenten är därefter behörig att erhålla en civilingenjörsexamen under förutsättning att de särskilda krav som Chalmers och programmet ställer uppfylls. Programplaner för kandidatdelen, årskurs 1 - 3, finns här. Utbildnings- och programplaner för masterprogrammen finns under respektive masterprogram. Smärre ändringar kan ske under löpande år och finns då dokumenterade på programhemsidan.

 

Learning outcome:

Civilingenjören i informationsteknik från Chalmers ska ha de kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna driva utveckling av programvarusystem inom många vitt skilda, både tekniska och icke-tekniska, applikationsområden. Detta ska kunna ske under affärsmässiga villkor och i samklang med samhälle och miljö.

 

Extent: 300.0 c

 

Thesis:

I programmet ingår ett kandidatarbete (examensarbete) omfattande 15 högskolepoäng. I kandidatarbetet ska studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt.


Information om masterexamensarbetet finns i utbildningsplanen för respektive masterprogram.

 

Courses valid the academic year 2015/2016:

See study programme

 

Accredited masters the academic year 2015/2016:


Degree of Master of Science in Engineering
MPCAS - COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR
MPALG - COMPUTER SCIENCE - ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC, MSC PROGR
MPCSN - COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR
MPENM - ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR
MPBDP - ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR
MPTSE - INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR
MPIDE - INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR
MPLOL - LEARNING AND LEADERSHIP, MSC PROGR
MPMEI - MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR
MPSOF - SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY, MSC PROGR

 

Recommendations:

För studenter antagna 2014/15 gäller att:

Obligatoriskt valbara kurser inom matematik eller teoretisk datavetenskap; Minst en (1) av kurserna DAT060, FFR105, MVE085, MVE155, MVE190, MVE255, TDA183, TDA206, TDA293, TDA351, TIN092, TMA265, TMA372, TMA521 och TMV027 krävs för examen.

Obligatoriskt valbara kurser inom grundläggande naturvetenskap eller naturvetenskap med informationstekniska tillämpningar; Minst en (1) av kurserna EEF031, FFM332, FFM516, FFR110, FFR125, FFR135, FFY621, FKA121, KBB032, KTK111, LKT032, SSY180, TDA507 och VTA135 krävs för examen.

 
 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses (including degree project) within a major main subject 90 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

See also the system of qualifications

Degree of master of science in engineering, concentration Software engineering:
Passed courses comprising 300 credits
Passed advanced level courses (including degree project) comprising at least 90 credits
Degree project 30 credits
Courses in mathematics, at least 30 credits
Advanced level courses passed at Chalmers comprising at least 45 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Courses in theme MTS 7,5 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 90 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme
Fulfilled course requirements according to the study programme of an ackredited master programme

See also the system of qualifications
 

Title of degree:

Master of Science in Engineering. The name of the Master's programme and the main field of study are stated in the degree diploma. After the first cycle/undergraduate level, you may apply for the degree Bachelor of Science 180 credits, major subject Information Technology.

 
Other information:
 

Uppflyttningsgränser


Det krävs 37,5 högskolepoäng för att få börja åk 2, 82,5 högskolepoäng för att få starta åk 3 och 150 högskolepoäng för att få påbörja ett masterprogram. Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier.


Dispenser


Dispensansökan från ovan nämnda krav ställs till programansvarig och skickas till it-programmet[at]chalmers.se.


Studier utomlands


Studerande får efter ansökan, godkänd av programansvarig, studera vid en utländsk teknisk högskola i högst ett år.


Hänvisning till gemensamma bestämmelser


På Chalmers webb finns bestämmelser som gäller samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.


Obligatorisk registrering


I början av varje termin anordnas en obligatorisk anmälan till den kommande terminens kurser (registrering).


Page manager Published: Mon 28 Nov 2016.