Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The study programme and the study programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKDES - INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING Academic year: 2015/2016
The Study programme syllabus is adopted 2012-02-22 by Dean of Education
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Specific entry requirements:

gy11; Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
General organization:
 

Aim:

Utbildningens övergripande syfte är att utbilda (civil)ingenjörer som är väl insatta i produktutvecklingsarbetetsteori, metodik och praktik och som kan bli kompetenta och drivande aktörer i industriellt utvecklingsarbete genom sina goda kunskaper i  konstruktions- och produktionsteknik, sitt kreativa arbetssätt och sina ingående kunskaper om hur produkter skall utformas för att passa människans fysiska, kognitiva , perceptuella och upplevelsemässiga förutsättningar.


 

 

Learning outcome:

• tillägnat sig en humanistisk syn på tekniken och dess användning, både ur ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv


• tillägnat sig grundläggande kunskap inom miljöteknik och utvecklat ett analytiskt synsätt på utvecklingsfrågor och hållbar utveckling


• tillägnat sig en helhetssyn på produktframtagningsprocessen samt vara väl förtrogen med utvecklingsarbetets teori och praktik (organisation, ledning och metodik)


• utvecklat ett metodiskt och kreativt arbetssätt som en kompetent och drivande aktör i det industriella utvecklingsarbetets alla faser, speciellt i processens tidiga faser (»konceptingenjör)


• utvecklat goda kunskaper för att kunna förstå och hantera matematik för tekniska beräkningar


• utveckla goda kunskaper i att hantera och behandla design- och utformnings-problem på en taktisk och operativ nivå


• utvecklat ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till design- och utvecklingsarbetets förutsättningar och (arbets)resultat och utvecklat sin förmåga att identifiera och formulera problem


• tillägnat sig så goda kunskaper om hur produkter skall utformas med avseende på formalestetiska, produktsemiotiska och ergonomiska aspekter för att passa människans fysiska, kognitiva, perceptuella och upplevelsemässiga förutsättningar


• tillägnat sig goda kunskaper i konstruktions- och produktionsteknik med en bred ingenjörsteknisk bas


• organisera, driva och besluta om tekniska/konstruktionsmässiga frågeställningar på en taktisk/operativ nivå


• tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna presentera och redovisa
uppdrag/arbetsresultat
, både muntligt och skriftligt (inkluderar färdigheter i datorstödd dokumentations- och presentationsteknik)


• tillägnat sig goda kunskaper och färdigheter i att visualisera och kommunicera tankar och idéer med hjälp av 2- och 3-dimensionella fysiska och digitala bilder och modeller – för olika mottagarnivåer och stadier i produktframtagningsprocessen.


 

 

Extent: 300.0 c

 

Thesis:

Under utbildningen genomförs flera verklighetsbaserade projekt, med eget ansvar i en grupp och ofta i samarbete med företag. Antalet projekt och projektens komplexitet ökar ju längre man kommer i utbildningen genom att nya kunskaper används i projekten. Under vårterminen det tredje året görs ett större projekt, ett kandidatarbete, som avslutar den första delen av utbildningen och ger en teknologie kandidatexamen.


 

 

Courses valid the academic year 2015/2016:

See study programme

 

Accredited masters the academic year 2015/2016:


Degree of Master of Science in Engineering
MPBDP - ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR
MPDES - INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR
MPTSE - INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR
MPIDE - INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR
MPLOL - LEARNING AND LEADERSHIP, MSC PROGR
MPPDE - PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR
MPQOM - QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR

 
 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses (including degree project) within a major main subject 90 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

See also the system of qualifications

Degree of master of science in engineering, concentration Industrial design engineering:
Passed courses comprising 300 credits
Passed advanced level courses (including degree project) comprising at least 90 credits
Degree project 30 credits
Courses in mathematics, at least 30 credits
Advanced level courses passed at Chalmers comprising at least 45 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Courses in theme MTS 7,5 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 90 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme
Fulfilled course requirements according to the study programme of an ackredited master programme

See also the system of qualifications
 

Title of degree:

Master of Science in Engineering. The name of the Master's programme and the main field of study are stated in the degree diploma. After the first cycle/undergraduate level, you may apply for the degree Bachelor of Science 180 credits, major subject Industrial Design Engineering.

 

Page manager Published: Mon 28 Nov 2016.