Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The study programme and the study programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TIMEL - MECHATRONICS ENGINEERING Academic year: 2014/2015
The Study programme syllabus is adopted 2013-02-19 by Dean of Education
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Specific entry requirements:

gy11; Områdesbehörighet A9, Behörighetskurser: Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik D

 
General organization:
 

Aim:

Högskoleingenjörsutbildningen i mekatronik syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och attityder som sammantaget ger den tillämpningsnära ingenjörskompetens som krävs för att kunna leda och delta i utvecklingen och utformningen av industriella produkter, processer och system för en hållbar samhällsutveckling. Dagens industri och samhälle präglas av ett starkt ökande inslag av mekatroniska system, dvs. mekaniska system styrda av inbyggd programmerbar elektronik, och programmet syftar specifikt till att utveckla de kompetenser som behövs inom detta område.

Vidare förbereder utbildningen också för arbete inom andra delar av samhällslivet där såväl teoretisk analys som praktiska och experimentella färdigheter vid hantering av komplexa problemställningar är av betydelse.

 

Learning outcome:

1. Kunskap och förståelse

Högskoleingenjören i mekatronik skall ha tillägnat sig kunskaper i matematik, grundläggande naturvetenskap och grundläggande teknikvetenskap i en sådan omfattning som krävs för att förstå och kunna tillämpa dessa kunskaper vid analys av mekatroniska system. Centralt är att kunna

1.1 redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp och metoder inom matris- och vektoralgebra,

1.2 räkna med komplexa tal på såväl rektangulär som polär form,

1.3 lösa linjära system av algebraiska ekvationer,

1.4 redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp och metoder inom diskret matematik såsom talsystem, binär aritmetik, boolesk algebra och logiska uttryck,

1.5 redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp och metoder inom differential- och integralkalkyl och att kunna lösa ordinära differentialekvationer av typerna separabla och andra ordningens inhomogena med konstanta koefficienter,

1.6 dimensionera och analysera elektriska kretsar som innehåller de vanligaste halvledarkomponenterna,

1.7 tillämpa den klassiska mekanikens grundläggande begrepp och lagar för att bestämma krafter i statiska materiella system,

1.8 tillämpa den klassiska mekanikens rörelselagar för att bestämma rörelser och belastningar i dynamiska system med fokus på partikel och plan stelkroppsrörelse,

1.9 redogöra för hållfasthetslärans grundläggande begrepp och lagar samt kunna tillämpa dessa vid beräkningar av spänningar och deformationer hos belastade konstruktioner,

1.10 förklara och tillämpa termodynamikens huvudsatser när det gäller omvandling mellan olika energiformer inom ett system, speciellt i relation till en hållbar energianvändning,

1.11 redogöra för grundläggande strömningsekvationer samt beskriva vissa typer av grundläggande strömmningsfenomen,

1.12 tillämpa grundläggande ritteknik och använda ett modernt CAD-program för att bygga enklare solidmodeller,


1.13 beskriva uppbyggnaden av aktuella datorsystemkomponenter, t.ex. processorer, minnen, in/ut-enheter samt hur en dator byggs upp av dessa komponenter och hur dessa komponenter i sin tur kan användas i samverkan med mjukvara i ett datorsystem,

1.14 tillämpa grundläggande programutveckling utgående från analys av ett beskrivet problem, ta fram och strukturera en programlösning som sedan implementeras i programspråket C,

1.15 använda Laplacetransformen och z-transformen för att lösa enkla linjära differential- och differensekvationer,

1.16 använda Matlab vid studiet av signaler och enkla system,

1.17 använda Matlab med Simulink för att analysera och simulera olika typer av dynamiska system,

1.18 förklara grundläggande reglerteknisk terminologi samt att kunna modellera, simulera och dimensionera olika typer av dynamiska system,

1.19 redogöra för principerna hos vanligast förekommande industriella givare och drivsystem och att kunna integrera dessa i ett system,

1.20 tillämpa grundläggande kunskaper om materialval och kunna förklara hur materialegenskaper förändras vid olika tillverkningsmetoder,

1.21 tillämpa statistiska metoder för försöksplanering och processtyrning i industriella sammanhang,

1.22 analysera och dimensionera vissa typer av maskinelement med tyngdpunkten på mekaniska transmissioner


2. Färdighet och förmåga

Högskoleingenjören i mekatronik skall kunna leda och medverka i utformandet av nya produkter, processer och system med en helhetssyn från behov och idéformulering, konstruktion och tillverkning till drift och avveckling. Här ingår det att kunna

2.1 med en helhetssyn, tillämpa de grundläggande maskintekniska, elektrotekniska och datatekniska ämnena för analys av mekatroniska system,

2.2 beskriva och förklara de metoder och den utrustning som förekommer vid styrning och övervakning av processer, maskiner och andra anläggningar,

2.3 formulera matematiska modeller för givna tekniska problem, genomföra simuleringar och bedöma rimligheten av resultaten,

2.4 handskas med experimentell utrustning vid genomförandet av experimentella projekt,

2.5 förklara och använda de mest vanliga ekonomiska begreppen och modellerna för att analysera ekonomin i ett företag och för att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av fattade beslut,

2.6 jämföra och värdera olika tekniska lösningar med avseende på funktion, miljöbelastning, arbetsmiljöaspekter och ekonomi,


2.7 dokumentera, kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och/eller engelska samt presentera resultat med grafer, bilder och simuleringar i dialog med olika grupper,

2.8 arbeta självständigt i ett grupprojekt, fungera i gruppen och förstå dess dynamik samt även kunna leda ett grupprojekt med avseende på planering, genomförande och redovisning,

2.9 tillämpa en ingenjörsmässig arbetsgång, inklusive val av projektmetodik, för att lösa ett öppet och ostrukturerat problem,

2.10 generera flera olika sätt att modellera ett tekniskt problem för att möjliggöra en analys och att på ett systematiskt sätt välja ut den lösning som är bäst med avseende på en uppsättning stipulerade kriterier.


3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Högskoleingenjören i mekatronik skall kunna

3.1 redogöra för och analysera konsekvenserna vid miljö- och energifrågor i ett för individ, företag och samhälle hållbart perspektiv både lokalt och globalt,

3.2 ta ställning till teknikens möjligheter och begränsningar samt vilka konsekvenser detta får i ett samhälleligt och socialt perspektiv,

3.3 redogöra för huvudinnehållet i den etiska hederskodex som arbetats fram av Sveriges ingenjörer,

3.4 tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur samt att självständigt kunna formulera och utveckla nya frågeställningar.

 

Extent: 180.0 c

 

Thesis:

Examensarbetet, som omfattar 15 högskolepoäng, utförs enskilt eller i par under sista terminen i åk 3 alt. 4. Arbetet utförs i samarbete med en industripartner. Arbetet får påbörjas av studerande, som dels har godkända kurser omfattande minst 120 högskolepoäng och dels har fått examensarbetet registrerat.

 

Courses valid the academic year 2014/2015:

See study programme

 
 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science in engineering, concentration Mechatronics engineering:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses in mathematics, at least 15 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

See also the system of qualifications
 

Title of degree:

Examen benämns Högskoleingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Bachelor of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Mekatronik.

 
Other information:
 

Innehåll


Utbildningen består av ett maskintekniskt och ett data/elektrotekniskt stråk som kompletteras av matematik, kommunikation på svenska och engelska, ekonomi, arbetsorganisation, miljöteknik och energiteknik.


Valbarhet


Två kurser under tredje året kan bytas ut mot andra kurser, i första hand Chalmerskurser, för att ge utbildningen en unik inriktning, alternativt förbereda sig för vidare studier på något av Chalmers Masterprogram under förutsättning att de allmänna kraven för högskoleingenjörsexamen fortfarande kan uppfyllas. Kurser som kan bytas ut enligt kraven ovan är:  • Tillämpad reglerdesign

  • Tillämpad matematisk statistik


Dessutom kan kursen i Industriell ekonomi och organisation bytas ut mot annan kurs i ekonomi, entreprenörskap eller arbetsorganisation.


Undervisningsform


Huvuddelen av kurserna är uppbyggda kring föreläsningar, övningar och laborationer med en avslutande tentamen. I flera kurser ingår inlämningsuppgifter där studenten tar fram lösningar, ofta med hjälp av datorverktyg i form av matematikprogram, simuleringsprogram och programutvecklingsmiljöer, vars resultat presenteras som rapport men också integrerat med engelskakurs med skriftlig och muntlig presentation på engelska. Två kurser om vardera 7,5 högskolepoäng är projektkurser där projektmetodiskt arbete tillämpas och resultatet också presenteras både skriftligt och muntligt med stora inslag av engelska.


Läromedel


Kurslitteraturen är på svenska och engelska. Litteraturen framgår av respektive kursplan.


 


Page manager Published: Mon 28 Nov 2016.