Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The study programme and the study programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKVOV - CIVIL ENGINEERING Academic year: 2013/2014
The Study programme syllabus is adopted 2012-02-20 by Dean of Education
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Specific entry requirements:

Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
General organization:
 

Aim:

Civilingenjörsutbildningen i Väg- och vattenbyggnad syftar till att utveckla de kunskaper, förståelse, färdigheter, förmågor, värderingsförmågor och förhållningssätt som krävs för att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna driva hållbar utveckling av dagens och morgondagens samhällsbyggnadsprocesser med hänsyn till människa, samhälle och miljö.
Utbildningen förbereder för att i kommunikation med omvärlden kunna medverka i utveckling av samhällets byggnation och infrastruktur från idéstadium, projektering och produktion till förvaltning.
Programmet skall utbilda och tillgodose marknadens långsiktiga behov av kvalificerad kompetens: tekniska specialister men även generalister och blivande forskare/lärare.

 

Learning outcome:

Efter genomgången utbildning skall studenten:


1. Kunskap och förståelse
1.1  förstå och kunna tillämpa de grundläggande kunskaper inom mekanik, hållfasthetslära, byggnadsfysik, byggnadsmaterial, geologi, geoteknik, konstruktionsteknik, hydraulik, samhällsplanering och miljö, så att tekniskt relevanta problem kan lösas
1.2  ha fördjupade kunskaper inom ett valt V-område (karaktärsämnen såsom konstruktion, mark, anläggning etc.)
1.3  visa ett brett kunnande inom matematik och naturvetenskap
1.4  visa kunskap om V-områdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt insikt i forsknings- och utvecklingsarbete
1.5  visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör V


2. Färdighet och förmåga
2.1  ha förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar
2.2  kunna analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar samt kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
2.3  kunna tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom V-området
2.4  kunna välja, analysera, genomföra och värdera lämpliga matematiska modeller i lösning av öppna problem inom V-området samt granska och värdera beräkningsmodellen mot verkligheten
2.5  kunna modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden, även med utgångspunkt i begränsad information
2.6  kunna utveckla och utforma produkter (så som anläggningar och byggnader), processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för hållbar utveckling
2.7  kunna planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar
2.8  kunna i så väl nationella som internationella sammanhang redogöra för och diskutera sina slutsatser, och den kunskap och argument som ligger till grund för dessa, i (dialog) kommunikation med olika målgrupper


3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1  visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
3.2  visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används inbegripet sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter
3.3  ha förståelse för sitt ansvar för produktens sociala och samhälleliga påverkan, samt påverkan på miljön
3.4  visa insikt om och förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
3.5  visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin färdighet och förmåga
 

 

Extent: 300.0 hp

 

Thesis:

Ett examensarbete med omfattning 30 eller 60 högskolepoäng görs som avslutning på masterprogrammet och civilingenjörsprogrammet. Examensarbetet utförs inom det valda masterprogrammet. Examensarbetet skall presenteras vid ett öppet seminarium och det ingår att opponera på ett annat arbete. För mer information, se programhemsidan (länken hittas längst ner på sidan).

 

Courses valid the academic year 2013/2014:

See study programme

 

Accredited masters the academic year 2013/2014:


Degree of Master of Science in Engineering
MPDSD - ARCHITECTURE AND PLANNING BEYOND SUSTAINABILITY, MSC PROGR
MPDCF - DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT, MSC PROGR
MPENM - ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR
MPTSE - INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR
MPIEE - INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, MSC PROGR
MPLOL - LEARNING AND LEADERSHIP, MSC PROGR
MPNAV - NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING, MSC PROGR
MPSOV - SOUND AND VIBRATION, MSC PROGR
MPSEB - STRUCTURAL ENGINEERING AND BUILDING TECHNOLOGY, MSC PROGR

 
 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses (including degree project) within a major main subject 90 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

See also the system of qualifications

Degree of master of science in engineering, concentration Civil engineering:
Passed courses comprising 300 credits
Passed advanced level courses (including degree project) comprising at least 90 credits
Degree project 30 credits
Courses in mathematics, at least 30 credits
Advanced level courses passed at Chalmers comprising at least 45 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Courses in theme MTS 7,5 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 90 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme
Fulfilled course requirements according to the study programme of an ackredited master programme

See also the system of qualifications
 

Title of degree:

Examen benämns Civilingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Master of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Väg- och vattenbyggnad, och det masterprogram som den studerande genomgått. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan delexamen utfärdas. Examensbenämningen är Teknologie kandidatexamen, huvudområde Samhällsbyggnadsteknik (Bachelor of Science, major subject Civil and Environmental Engineering).

 
Other information:
 

Årskurs 3 avslutas med Kandidatarbete som är en projektkurs och utförs i grupp med individuellt urskiljbara delar. I kandidatarbetet ingår stödjande kursinslag i kommunikation, gruppdynamik och projektplanering. V- studenter kan göra kandidatarbete inom: Bygg och miljöteknik, Energi- och miljö, Matematiska vetenskaper samt Tillämpad mekanik. Andra områden/institutioner kan godkännas efter prövning.  För att få påbörja kandidatarbete skall studenten vara studerande i termin fem och ha klarat av 97,5 högskolepoäng efter läsperiod 1 i årskurs 3.
För mer information kontakta
    •    Programansvarig: Mats Ander, e-post mats.ander@chalmers.se, tel. 031-7721972
    •    Utbildningssekreterare: Patrik Hellman, e-post patrik.hellman@chalmers.se, tel. 031-7728455
    •    Studievägledare: Anna Goffe, e-post anna.goffe@chalmers.se, tel. 031-7721925


Page manager Published: Mon 28 Nov 2016.