Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The study programme and the study programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

Syllabus for

Academic year
KFK110 - Physical chemistry
 
Owner: TTFYA
3,0 Credits (ECTS 4,5)
Grading: TH - Five, Four, Three, Not passed
Level: B
Department: 21 - CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING


Teaching language: Swedish

Course module   Credit distribution   Examination dates
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 No Sp
0195 Examination 3,0 c Grading: TH   3,0 c   07 Mar 2006 pm V,  18 Apr 2006 am V,  02 Sep 2006 am V

In programs

TTFYA ENGINEERING PHYSICS, Year 3 (compulsory)

Examiner:

Professor  Sven LarssonEligibility:

For single subject courses within Chalmers programmes the same eligibility requirements apply, as to the programme(s) that the course is part of.

Aim

Kursen kan betraktas som en fortsättning på kurserna i Kvantfysik och Statistisk fysik, nu med till-lämpningar inom kemin. Den består av en mikrodel och en makrodel. I mikrodelen härleds atomernas egenskaper och elementär bindingsteori från Schrödinger-ekvationen. Mångelektronteori och kvantkemiska metoder för beräkning av elektronstruktur behandlas kortfattat och tillämpas på en datorlaboration. Kärnornas rörelse gås igenom tämligen detaljerat som bakgrund till kemiska reaktioner och fotofysik. Det samma gäller elektroniska spektra för organiska p system. Kunskaper om dessa är viktiga för förståelse av fotofysik.
I makrodelen diskuteras energiomsättnignen hos kemiska reaktioner (termokemi) och hur den mäts, lagarna för kemiska jämvikter och egenskaperna hos blandningar. Vidare behandlas hur kemisk energi kan omvandlas till elektrisk energi i galvaniska celler (batterier och ackumulatorer).
I reaktionskinetiken, som också tillhör makrodelen, kommer vi att behandla hur kemiskt reagerande system närmar sig jämvikt, samt hur man får infor-mation om de kemiska reaktionerans mekanismer.
I fotofysiken, vilken närmast tillhör mikrodelen, behandlas exciterande tillstånd och fotofysikaliska processer. Vi kommer att undersöka hur ljus påverkar biosystem både i positiv (t ex fotosyntes) och negativ (t ex hudcancer) bemärkelse. Slutligen behandlar vi möjliga tillämpningar av fotofysiken för att uppnå ett hållbart samhälle, t ex hur man kan göra solceller eller hur fotofysikaliska nedbrytningsprocesser kan utnyttjas för att eliminera miljöföroreningar.
Kursens syfte är att ni ska lära er så mycket kemi som möjligt och samtidigt få nytta av vad ni redan lärt er i fysik. Genom att ni redan kan kvantfysik och ter-modynamik, kan vi lägga kursen på en ganska hög nivå. På industrilaborationer används numera ett stort antal dataprogram för beräkning av molekyl-struktur, dockning av läkemedelsmolekyler till ett protein, etc. Den ena laborationen är en datalab som ger färdigheter i användningen av ett kvantkemiskt program med god grafik (HyperChem). Syftet med termodynamiken och kinetiken är att ni ska behärska centrala områden inom kemin. Syftet med fotofysiken slutligen är att ge er en grund för det som möjligen kan bli vår räddning, nämligen utnyttjandet av solenergin.

Examination


Page manager Published: Mon 28 Nov 2016.