Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The study programme and the study programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

Syllabus for

Academic year
FFY081 - Subatomic physics
 
Owner: TTFYA
3,0 Credits (ECTS 4,5)
Grading: TH - Five, Four, Three, Not passed
Level: C
Department: 17 - FUNDAMENTAL PHYSICS


Teaching language: Swedish

Course module   Credit distribution   Examination dates
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 No Sp
0195 Examination 3,0 c Grading: TH   3,0 c   30 May 2006 pm V,  07 Jan 2006 pm V   22 Aug 2006 pm V

In programs

TTFYA ENGINEERING PHYSICS, Year 3 (compulsory)

Examiner:

Professor  Göran Nyman
Professor  Björn JonsonEligibility:

For single subject courses within Chalmers programmes the same eligibility requirements apply, as to the programme(s) that the course is part of.

Course specific prerequisites

Quantum physics FTF042

Aim

Subatomär fysik omfattar den fysik, som beskriver atomkärnornas uppbyggnad, egenskaper och växelverkan med omgivningen. Ämnesområdet, som tidigare benämndes kärnfysik, har delvis utvidgats så att det nu också innefattar gränsområdet mellan kärn- och partikelfysik samt nukleär astrofysik. Inom området bedrivs en mycket intensiv forskningsverksamhet.

Kursen avser att med utgångspunkt från tidigare inhämtade kunskaper i kvantfysik ge en introduktion i den subatomära delen av den moderna fysiken, dvs kunskaper om atomkärnans uppbyggnad och egenskaper samt förståelse av kärnfysikaliska processer. Kursen ger också en introduktion av olika fenomenolo-iska modeller, som kan beskriva atomkärnan. I kursenn berörs också delar av elementarpartikel-fysiken samt gränsområdet mellan kärn- och partikel-fysik. Energiproduktion i solen och kärnsyntes be-hand-las också.

Examination


Page manager Published: Mon 28 Nov 2016.