Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​

Syllabus for

Academic year
TEK235 - Societal entrepreneurship
 
Syllabus adopted 2010-02-25 by Head of Programme (or corresponding)
Owner: MPBDP
7,5 Credits
Grading: UG - Fail, pass
Education cycle: First-cycle
Major subject: Industrial Engineering and Management
Department: 45 - TECHNOLOGY MANAGEMENT AND ECONOMICS


Teaching language: Swedish
Minimum participants: 35

Course module   Credit distribution   Examination dates
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Summer course
0106 Written and oral assignments 7,5 c Grading: UG   3,0 c 4,5 c    

In programs

MPBDP BUSINESS DESIGN PROGRAM, MSC PROGR, Year 1 (elective)

Examiner:

Bitr professor  Mats Lundqvist


MTS course


Eligibility:

For single subject courses within Chalmers programmes the same eligibility requirements apply, as to the programme(s) that the course is part of.

Course specific prerequisites

Enbart studenter knutna till föreningen Intize eller till
Masterprogrammet Business Design (och dess systerprogram på Göteborgs
universitet: Business Creation and Entrepreneurship in Biomedicine och
Intellectual Capital Management) är för närvarande behöriga. 
Kursen
vänder sig till individer som har intresse i att utveckla sin förmåga
att driva samhällsnyttiga processer som inte primärt motiveras av
företagsekonomisk egennytta, utan snarare av behov av meningsfull
delaktighet i samhällsutveckling och av personlig utveckling.
Kursdeltagaren ska ha läst minst 30 högskolepoäng. Kursen riktar sig
till studenter med påbörjat och aktivt ideellt engagemang i den ideella
föreningen Intize eller motsvarande inom Business Design programmet
(och dess systerprogram) med samhällsentreprenöriell uppgift.


 

Aim

I ett demokratiskt och kunskapsbaserat samhälle är samhällsentreprenörskap en central drivkraft för utveckling. Samhällsentreprenörskap kan också vara inriktat på att möjliggöra delaktighet och frigöra handlingskraft för individer som på grund av förutsättningar och historik haft ofördelaktiga valmöjligheter.

Learning outcomes (after completion of the course the student should be able to)

1. ge goda exempel på hur man kan bidra till att skapa hållbar utveckling, socialt, miljömässigt och/eller ekonomiskt,
2. övertygande uttrycka sina motiv och drivkrafter i att arbeta samhällsentreprenöriellt,
3. tillämpa tekniker för att reflektera över sitt handlande samt vara konstruktiv mentor/coach åt andra som arbetar samhällsentreprenöriellt,
4. tillämpa metodik för att tillvarata olika styrkor och kompetens i samhällsentreprenöriellt projektarbete,
5. reflektera över och förhålla sig till mångfald,
6. påvisa olika realistiska sätt att vidareutveckla ett samhällsentreprenöriellt projekt,
7. få kunskap om olika verktyg och handlingsstrategier för samhällsentreprenöriellt projektarbete, såsom projektledning, finansiering, marknadsföring, användning av kommersiella verktyg för att säkra öppenhet och kontroll över koncept, och
8. kritiskt analysera olika samhällsbehov och utifrån det kunna föreslå och värdera olika handlingsstrategier för att tillfredsställa behovet.

Content

Entreprenörskap (specifikt samhälls- och socialt entreprenörskap)
Mentorskap
Pedagogik
Projektledning
Kulturell förändring

Organisation

Kursen är indelad i fyra moduler där varje modul består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, personlig inlämningsuppgift och litteraturstudier. Modul 1 fokuserar på mentorskapet och dialogen som verktyg för lärande och utveckling. Modul 2 fokuserar på projektarbetssättet och tillvaratagande av projektgruppens mångfald av kompetens och styrkor. Modul 3 utgår från olika samhällsentreprenöriella exempel och fokuserar på att analysera dessa och att diskutera olika handlingsstrategier. I sista modulen förväntas kursdeltagaren bidra till att integrera lärmålen från de olika modulerna och att i gruppsamtal och i dialogform formulera insikter kring vilka styrkor man utgår från samt, hur man vill ta sig an och utveckla sin roll som mentor åt andra, samt hur den lärarena som kursen och det samhällsentreprenöriella engagemanget utgör, skall utvecklas vidare, för egen och andras gagn.

Literature

Se separat lista.

Examination

Förutom obligatoriskt deltagande i alla moduler så baseras examination på dokumentation från gruppuppgifter samt obligatoriska personliga inlämningar gjorda mellan modulerna.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.