Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKITE - SOFTWARE ENGINEERING Academic year: 2011/2012
The Study programme syllabus is adopted 2011-02-24 by Dean of Education
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Specific entry requirements:

Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
General organization:
 

Aim:

Civilingenjörsutbildningen omfattar fem år och är uppdelad i två delar. Studenten läser först tre år på ett kandidatprogram och kan avlägga en teknologie kandidatexamen. Därefter läser studenten de efterföljande två åren på ett ackrediterat masterprogram där undervisningen ges på engelska och där en masterexamen erhålls. Studenten är därefter behörig att erhålla en civilingenjörsexamen under förutsättning att de särskilda krav som Chalmers och programmet ställer uppfylls. Programplaner för kandidatdelen, årskurs 1 - 3, finns här. Utbildnings- och programplaner för masterprogrammen finns under respektive masterprogram. Smärre ändringar kan ske under löpande år och finns då dokumenterade på programhemsidan.

 

Learning outcome:

Civilingenjören i informationsteknik från Chalmers skall ha de kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna driva utveckling av programvarusystem inom många vitt skilda, både tekniska och icketekniska, applikationsområden. Detta skall kunna ske under affärsmässiga villkor och i samklang med samhälle och miljö. Se också programmatrisen på www.it-program.chalmers.se/programbeskrivning/MatrisIT.html.

 

Extent: 300.0 hp

 

Thesis:

I programmet ingår ett kandidatarbete (examensarbete) omfattande 15 högskolepoäng. I kandidatarbetet skall studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt.


Information om masterexamensarbetet finns i utbildningsplanen för respektive masterprogram.

 

Courses valid the academic year 2011/2012:

See study programme

 

Accredited masters the academic year 2011/2012:


Degree of Master of Science in Engineering
MPALG - COMPUTER SCIENCE - ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC, MSC PROGR
MPCSN - COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR
MPENM - ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR
MPBDP - ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR
MPTSE - INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR
MPIDE - INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR
MPLOL - LEARNING AND LEADERSHIP, MSC PROGR
MPMEI - MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR
MPSOF - SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY, MSC PROGR

 
 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses (including degree project) within a major main subject 90 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

See also the system of qualifications

Degree of master of science in engineering, concentration Software engineering:
Passed courses comprising 300 credits
Passed advanced level courses (including degree project) comprising at least 90 credits
Degree project 30 credits
Courses in mathematics, at least 30 credits
Advanced level courses passed at Chalmers comprising at least 45 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Courses in theme MTS 7,5 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 90 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme
Fulfilled course requirements according to the study programme of an ackredited master programme

See also the system of qualifications
 

Title of degree:

Examen benämns Civilingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Master of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Informationsteknik, och det masterprogram som den studerande genomgått.
Efter den grundläggande delen på 180 hp kan delexamen utfärdas. Examensbenämningen är Teknologie kandidatexamen, huvudområde Informationsteknik (Bachelor of Science, major subject Information Technology).

 
Other information:
 

Uppflyttningsgränser


Det krävs 37,5 högskolepoäng för att få börja åk 2, 82,5 högskolepoäng för att få starta åk 3 och 150 högskolepoäng för att få påbörja ett masterprogram. Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier.


Dispenser


Dispensansökan från ovan nämnda krav ställs till programansvarig och skickas till it-programmet[at]chalmers.se.


Studier utomlands


Studerande får efter ansökan, godkänd av programansvarig, studera vid en utländsk teknisk högskola i högst ett år.


Hänvisning till gemensamma bestämmelser


På Chalmers webb finns bestämmelser som gäller samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.


Obligatorisk registrering


I början av varje termin anordnas en obligatorisk anmälan till den kommande terminens kurser (registrering).


Utbildningsplatser


I årskurs ett finns 78 utbildningsplatser.

 

More information about the programme (url):

https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/programinformation/informationsteknik/sidor/informationsteknik.aspx


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.