Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKARK - ARCHITECTURE Academic year: 2021/2022
ARKITEKTUR
The Study programme syllabus is adopted 2016-02-18 by Dean of Education and is valid for students starting the programme the academic year 2021/2022
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Basic eligibility

 

Specific entry requirements:

English 6, Mathematics equivalent to Matematik 3b eller 3c, Science equivalent to Naturkunskap 2*, Social Studies equivalent to Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2, *) Physics equivalent to Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + Fysik 1b2 and Chemistry equivalent to Kemi 1 can substitute Science
OR
English B, Mathematics equivalent to Matematik C, Science equivalent to Naturkunskap B, Social Studies equivalent to Samhällskunskap A. Chemistry equivalent to Kemi A and Physics equivalent to Fysik A can substitute Science

 
General organization:
 

Aim:

Arkitektutbildningen syftar till att ge kompetens för arbete inom arkitekturens och stadsbyggandets hela tillämpningsområden. Studierna avser att ge den studerande ett kritiskt och strukturerat förhållningssätt i kombination med konstnärlig integritet samt förmågan att identifiera, bearbeta och lösa komplexa problem genom gestaltning i planering och byggande där tekniska, konstnärliga, praktiska, sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska aspekter sammanvägts och integrerats. Huvudområdet är arkitektonisk gestaltning i en föränderlig värld med stora transformationsproblem rörande hållbar utveckling. Huvudvikten ligger vid designarbetet teorier, metoder och färdigheter med sikte på vilja till och kompetens för kvalificerad yrkesutövning och livslångt lärande.

 

Learning outcome:

För utbildningen gäller Högskoleverkets lärandemål och EU:s kvalifikationsdirektiv samt lokala bestämmelser för Chalmers tekniska högskola. Det övergripande syftet är att för arkitektexamen skall studenterna visa de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som krävs för att efter några års praktik självständigt arbeta som arkitekt. Efter examen skall en student kunna:
- Visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant forskningsarbete
- Visa såväl brett kunnande om och förståelse av arkitekturens teori och historia som kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljö samt de processer, metoder och författningar som påverkar dessa
- Referera till principer för miljöanpassning och hållbar utveckling i den byggda miljön
- Visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang gestalta vårda och förnya bebyggelsemiljö och byggnader med hänsyn till olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling
- Visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar inom arkitekturens samt samhällsbyggandets område
- Visa förmåga att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och tekniska principer för uppförande och förändringar av byggnadsverk
- Generera kunskaper i designarbete och därmed bidra till yrket och verksamheten
- Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell muntligt, skriftligt och på annat sätt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för slutsatserna.
- Visa förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga samhälleliga och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till samhällets och alla människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska miljön,
- Visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning
- Ifrågasätta, tolka och utveckla givna förutsättningar med utgångspunkt från egna kunskaper och erfarenheter
- Skapa nya, oväntade eller ej efterfrågade värden i byggnads- och planprojekt
- Visa vilja, lust och förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Extent: 300.0 c

 

Thesis:

Kandidatarbete och examensarbete genomförs självständigt. Tider för den obligatoriska undervisningen framgår av stomschema som tillhandahålles på hemsidan för Arkitektur.

 

Courses valid the academic year 2021/2022:

See study programme

 

Accredited master programmes:

The accreditations are decided each academic year and are published as part of the Admission regulations. The list below shows the accreditations for students who begin their master programme the academic year 2021/2022

Degree of Master of Architecture
MPDSD - ARCHITECTURE AND PLANNING BEYOND SUSTAINABILITY, MSC PROGR
MPARC - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR

 

Recommendations:

Under andra och tredje året på kandidatnivån genomförs portföljsamtal, där studenter rådgör med lärare om sitt lärande och sin fortsatta utveckling. Deltagandet är frivilligt, men rekommenderas starkt.

 
 

Programme concentrations:

Kandidatprogrammet är sammanhållet och syftar till att introducera arkitekters hela arbetsfält enligt EU:s kvalifikationsdirektiv. På mastersnivån finns det möjlighet till fördjupningar genom val av mastersprogram och val av kurser inom mastersprogrammen.

 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses (including degree project) within a main field of study 90 credits
Passed advanced level courses at Chalmers (degree project can be included) comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

See also the Local Qualifications Framework - first and second cycle qualifications

Degree of master of architecture, specialisation Architecture:
Passed courses comprising 300 credits
Degree project 30 credits
Courses in Architectural design project 150 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Passed advanced level courses at Chalmers (degree project can be included) comprising at least 45 credits
Passed advanced level courses at Chalmers (degree project can be included) comprising at least 90 credits
Passed advanced level courses (degree project can be included) comprising at least 90 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme
Fulfilled course requirements according to the study programme of an ackredited master programme

See also the Local Qualifications Framework - first and second cycle qualifications
 

Title of degree:

Master of Architecture (300 credits). The name of the Master's programme and the main field of study, Architecture, are stated in the degree certificate. After the first cycle/undergraduate level, you may apply for the degree Bachelor of Science 180 credits, major subject Architecture.

 
Other information:
 

Utbildningens struktur
Utbildningen är nominellt 5 år lång och uppdelad i två nivåer. Kandidatnivån omfattar tre års sammanhållen basutbildning och består av obligatoriska projekt som avslutas med ett kandidatarbete. Mastersnivån omfattar två års studier på avancerad nivå och består av obligatoriska och valbara projekt eller kurser samt examensarbete. För arkitektexamen fordras kandidatutbildning och genomfört arkitekturprogram på mastersnivå med ett innehåll som uppfyller kraven i EU:s kvalifikationsdirektiv.

Strukturen på kandidatnivån år uppbyggd kring större tematiska kurser, som innehåller ett projekt med integrerade och stödjande moment i teknik, konst och kommunikation, miljö och hållbar utveckling samt teori och historia. Varje läsår avslutas med ett årskursövergripande projekt, där studenter i alla årskurser tillsammans genomför en arkitekturundersökning kring ett aktuellt tema.

Utbildningens innehåll
Det första året ligger tonvikten på att förmedla grundläggande kunskaper i arkitektens arbetsmetoder och kunskapsområden. Rum, form, volym och detaljer, människans mått och upplevelser av rum står i centrum. Andra och tredje året bygger på utveckling och tillämpning av kunskaper, metoder och färdigheter. I tre terminer studeras övergripande teman som ombyggnad och stadsförnyelse, rum och verksamhet, stadsbyggnad, och byggnaden som system. Sista terminen det tredje året ägnas åt litteraturstudier med reflekterande uppsatsskrivning samt ett självständigt kandidatarbete inom temat stad och byggnad.

Mastersnivån omfattar det fjärde och femte studieåret där den sista terminen består av ett självständigt genomfört examensarbete. Två program kan väljas. Inom vart och ett skall man läsa ett block obligatoriska kurser och genomföra examensarbetet. Inom programmen ges flera valbara kurser. Under denna tid kan man välja att göra utbytesstudier vid utländsk arkitektskola. Det är också möjligt att välja vissa kurser på andra program eller lärosäten.

Betyg
På kandidatnivån ges betyg i form av godkänd kurs; inga graderade betyg förekommer. På mastersnivån ges graderade betyg enligt Chalmers betygskala, där 3 är godkänt samt 4 och 5 överbetyg.

Studieuppehåll
Studieuppehåll skall i god tid anmälas till Studentcentrum. För att kontrollera att examenskvalifikationerna skall kunna uppfyllas bör alla utbyten med andra skolor eller program ske i samråd i förväg med Studentcentrum.

Praktik
Längre sammanhängande praktik på kontor inom enskild eller offentlig sektor och/eller byggarbetsplats rekommenderas. Praktiken är dock inte obligatorisk och ger inga högskolepoäng.


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.