Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​
  Study programme »

Study programme syllabus for
MTS - Humans, Technology, Society Academic year: 2015/2016
The Study programme syllabus is adopted 2012-02-23 by Dean of Education
 

 
 

Utvecklingen har nått så långt att vi idag kan åstadkomma globalt genomgripande samhälleliga förändringar med hjälp av teknik. Teknikutveckling och teknikanvändning innebär möjligheter till utveckling men även stora risker. Ingenjören bör därför ha förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta tekniska och vetenskapliga men även samhälleliga och etiska perspektiv. Det krävs, med andra ord, tekniskt kunniga ingenjörer med en grundsyn som präglas av ansvar för teknikens samspel med människa och samhälle.

MTS-obligatoriets innehåll på Chalmers
Enligt beslut av vicerektor för grundutbildningen (2002-12-11/C889-02) skall studenter, inskrivna från hösten 2004, i sin civilingenjörsexamen ha fullgjort minst fem kurspoäng (7,5 högskolepoäng) inom Människa, Teknik, Samhälle (MTS). En examinerad civilingenjör ska alltså, efter genomgången utbildning, inte bara ha tekniska och naturvetenskapliga ämneskunskaper utan även ha insikt i teknikens roll i samhället, vilket är huvudmålet med MTS.

Chalmers fokuserar speciellt på att
* förbereda studenterna inför en yrkesroll i samspel med ett komplext samhälle
* öka förståelsen hos de blivande ingenjörerna för teknikens samspel med samhället, speciellt etiska aspekter kring forsknings- och utvecklingsarbete
* förbättra studenternas kunskaper om andra vetenskapliga discipliner och förhållningssätt
* fördjupa studenternas förståelse av ingenjörsyrkets roll och utveckling i ett historiskt perspektiv

Det MTS-klassade kursinnehållet erbjuds normalt som en samlad kurs men kan i undantagsfall ingå som integrerade delar i kurser med även annat innehåll. MTS-kurser ska utformas mot bakgrund av det generella målet att ge en helhetssyn på samspelet mellan människa, teknik och samhälle.

MTS och inskrivningsår
Studenter som är inskrivna läsåret 2004/05 och senare (gäller studenter som examineras enligt kull 04:s examensordning eller senare) skall läsa minst 7,5 högskolepoäng (hp) inom området Människa-Teknik-Samhälle (MTS). Vissa utbildningsprogram har ordnat så att MTS-kravet uppfylls genom en obligatorisk kurs, medan andra program ger studenten möjlighet att själv välja ur utbudet av valfria MTS-kurser.

MTS-programmet visar en förteckning över de kurser som ingår i Chalmers utbud av valfria MTS-kurser. Dessa kurser är öppna för Chalmersstudenter från samtliga utbildningsprogram. Information om val till MTS-kurserna presenteras på MTS sidor i Studentportalen.

Studenter som är inskrivna till och med läsåret 2003/04 (gäller studenter som examineras enligt kull 03:s examensordning eller tidigare) skall ha genomfört ett obligatorium genom de så kallade MTS-dagarna (eller genom att läsa en MTS-kurs på minst tre poäng/4,5 hp). Det ordinarie MTS-dagsarrangemanget avvecklades under år 2005 och möjligheten att fullgöra enstaka MTS-dagar upphörde fr o m kalenderåret 2008.


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.