Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKMAS - MECHANICAL ENGINEERING Academic year: 2008/2009
 

 
 

Programmets syfte

Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna leda och delta i utvecklingen och utformningen av industriella produkter, processer och system för en hållbar samhällsutveckling. Vidare förbereder utbildningen för arbete inom andra delar av samhället där analys och hantering av komplexa problemställningar är av betydelse.

Studenten skall ges goda möjligheter för utveckling av personliga egenskaper och attityder som bidrar till professionell integritet och ett framgångsrikt yrkesliv.

Programidé och mål. 

Programmets röda tråd är produkt- och processframtagning med ett helhetsperspektiv. Hela programidén och alla programmål hittas i programbeskrivning som finns på programhemsidan:  http://www.chalmers.se/sections/ar_student/programhemsidor/maskinteknik_180_200

Innehåll och organisation

Utbildningen är femårig (300 högskolepoäng) och uppdelad i två delar; kandidatdelen som består av årskurserna ett till tre och avslutande masterprogram som går under årskurserna fyra och fem. Studenter som påbörjat sina studier före 1 juli 2007 kan välja att ta ut en civilingenjörsexamen efter 4,5 år (270 högskolepoäng). 

Programmet är organiserat enligt CDIO-modellen. Upplägget på en CDIO-baserad utbildning utgår från en övergripande definition av ingenjörers arbetsuppgifter som att att identifiera behovet av samt planera, utveckla, tillverka, driva och underhålla nya produkter och system, samt att avveckla och återvinna/destruera dem när de är uttjänta . Detta arbete kräver förmåga att samverka i grupp med andra ingenjörer och stöd av moderna IT-verktyg.

För programmet betyder detta att vi har en introduktionskurs som ger en inblick i ingenjörens yrkesroll och introducerar helhetsperspektivet på produktframtagningen. I introduktionskursen ingår att i en projektgrupp arbeta med utvecklingen av en produkt. En prototyp tillverkas och projektet rapporteras såväl skriftligt som muntligt. Vidare har programmet har en stark bas i matematik och i grundläggande maskintekniska ämnen där helheten och gemensamma principer betonas. Detta genom att ha gemensamma projekt och inlämningsuppgifter mellan matematik och de grundläggande teknikämnena. Programmet introducerar och använder tidigt datorbaserade hjälpmedel för att modellera, analysera och simulera verkliga konstruktioner, produkter och system. Tillämpningar från de grundläggande ämnena introduceras tidigt i utbildningsplanen för att förbereda för konstruera-implementera (Design-Build)-projekt där verkliga och relevanta produkter och system skall skapas.  Studenternas förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera utvecklas och utnyttjas genom integration av dessa färdigheter i kurserna. Det finns en tydlig progression av färdigheter i utbildningen. 

Programmet har en bred bas som förbereder för ett stort urval av avslutande masterprogram. Se även programplanen http://www.student.chalmers.se/sp/programplan?program_id=352 

Valbara kurser i årskurs 3

Läsperiod 2. Kurserna förbereder för kandidatarbete och masterprogram inom Maskinteknikområdet. Kurserna som erbjuds är Energiomvandling, Finit elementmetod, Maskinkonstruktion, Material för lätta konstruktioner och Virtuell produktion.

Läsperiod 3.  Kan används för ytterligare specialisering inom Maskinteknik eller breddning t.ex. för att erhålla behörighet till masterprogram inom angränsande områden eller för att uppfylla Chalmers MTS (människa – teknik - samhälle ) obligatorium om 7,5 hp. Följande kurser erbjuds: Industridesign, Ljud och vibrationer, Logistik M, Transformer och differentialekvationer samt Värmeöverföring. MTS-kurserna är följande: Fiction for engineers, Genus och teknik i vår värld idag samt Teknikhistoria.

Kandidatarbete

Årskurs 3 avslutas med Kandidatarbete som är en projektkurs som utförs i grupp med individuellt urskiljbara delar. I kandidatarbetet ingår stödjande kursinslag i kommunikation, gruppdynamik och vetenskapsmetodik.

Maskinteknikstudenter kan göra kandidatarbete inom: Energi- och miljö, Material- och tillverkningsteknik, Matematiska vetenskaper, Produkt- och produktionsutveckling, Sjöfart och marin teknik, Signaler och system, Teknikens ekonomi och organisation samt Tillämpad mekanik. Andra områden/institutioner kan godkännas efter prövning. 

För att få påbörja kandidatarbete skall studenten vara studerande i termin fem och ha klarat av 105 högskolepoäng efter läsperiod 1 i årskurs 3. 

Avslutande masterprogram, årskurserna 4 och 5

Civilingenjörsprogrammet avslutas med ett två-årigt internationellt masterprogram. Av Chalmers masterprogram kan 15 st leda till Civilingenjörsexamen i Maskinteknik. I vissa av masterprogrammen behöver studenten utnyttja masterprogrammets valbara utrymme för att uppfylla fodringarna för civilingenjörsexamen i Maskinteknik. En del av masterprogramen kräver att studenten väljer en viss kurs i läsperiod 2 eller 3 i årskurs 3 för att uppfylla förkunskapskravet. För att kunna antas till ett masterprogram skall studenten ha klarat av 142 högskolepoäng inklusive avklarat kandidatarbete samt uppfylla de särskilda behörighetsvillkoren för det sökta masterprogrammet. För mer information se  http://www.chalmers.se/sections/ar_student/programhemsidor/maskinteknik_180_200 samt respektive masterprograms utbildningsplan.

Följande masterprogram är associerade till (tillhör) Maskinteknik och ger Civilingenjörsexamen i Maskinteknik:

 • Advanced Engineering materials.
 • Applied Mechanics.
 • Automotive Engineering
 • Industrial Ecology (två av de valbara kurserna, 15 hp, måste välja ur programmen: Advanced Engineering materials, Product Development, eller Sustainable Energy Systems för att studenten skall uppfylla kraven för civilingenjörsexamen i maskinteknik)
 • Naval Architecture
 • Product Development 
 • Production Engineering 
 • Sustainable Energy Systems

Följande masterprogram tillhör andra civilingenjörsprogram men  är ackrediterade (godkända) som avslutningar på civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik

 • Engineering Mathematics
 • Sound and Vibration 
 • Supply Chain Management
 • System Control and Mechatronics
 • Buisness Design Program (två av de valbara kurserna, 15 hp, måste välja ur programmen: Automotive Engineering, Product Development, Production Engineering Supply Chain Management, eller Sustainable Energy Systems. för att studenten skall uppfylla kraven för civilingenjörsexamen i maskinteknik)
 • Management and Economics of Innovation (två av de valbara kurserna, 15 hp, måste välja ur programmen: Automotive Engineering, Product Development, Production Engineering Supply Chain Management, eller Sustainable Energy Systems. för att studenten skall uppfylla kraven för civilingenjörsexamen i maskinteknik)
 • Quality and Operations Management

För antagningsregler och hur du söker masterprogram se http://www.chalmers.se/sections/ar_student/programhemsidor/maskinteknik_180_200/masterprogram-in-for

 Examensarbete 

Ett examensarbete med omfattning 30 eller 60 högskolepoäng görs som avslutning på masterprogrammet och civilingenjörsprogrammet. Examensarbetet utförs inom det valda masterprogrammet. Examensarbetet skall presenteras vid ett öppet seminarium och det ingår att opponera på ett annat arbete. För mer information, se programhemsidan   http://www.chalmers.se/sections/ar_student/programhemsidor/maskinteknik_180_200

Krav för civilingenjörsexamen i Maskinteknik 300 hp 

 • Alla obligatoriska kurser inklusive kandidatarbete enligt programplan avklarade
 • Avklarat kurskrav i poängomfattning för ett av av Maskinteknik associerat eller ackrediterat masterprogram (se ovan)
 • Avklarat examensarbete om 30 hp eller 60 hp inom vald studieinriktning/valt masterprogram
 • Avklarade kurser om 90 hp på avancerad nivå inom vald studieinriktning/valt masterprogram
 • Avklarad Chalmersgemensamt kurskrav om 7,5 hp inom Människa-Teknik och Samhälle. Studenten väljer själv kurs ur Chalmers utbud av MTS-kurser. Kursen kan tas under kandidatdelen eller masterdelen.

Se även Chalmers examensordning http://www.chalmers.se/sections/ar_student/examen1954

Hållbar utveckling

Civilingenjörsutbildningen skall  innehålla minst 7.5 hp inom området miljö och hållbar utveckling. Detta krav tillgodoses automatiskt i de obligatoriska kurserna Ingenjörsmetodik, Termodynamik, Integrerad konstruktion och tillverknings samt Miljö- och energiteknik 

Utbildningsplatser

Till första årskursen antas 150 studerande.

För mer information kontakta

 • Programansvarig: Mikael Enelund, e-post mikael.enelund@chalmers.se, tel 031-7725115
 • Utbildningssekreterare: Johan Bankel, e-post johan.bankel@chalmers.se, tel 031-7721174
 • Studievägledare: Lilian Sandström, e-post lilian@chalmers.se, tel 031-7721183 

 

.


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.