Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKELT - ELECTRICAL ENGINEERING Academic year: 2008/2009
 

 
 

Utbildningen i elektroteknik leder till civilingenjörsexamen, 300 hp (högskolepoäng).

 

För studenter med inskrivningsår 2004 eller tidigare

Se programmet TELTA ELEKTROTEKNIK.

 

För studenter med inskrivningsår 2005 eller senare

Med början läsåret 2004/05 införs en reformerad studieplan för E-programmet som ansluter till Bolognadeklarationen. Studieplanen innebär en anpassning till andra europeiska länders utbildningar och konkret delas civilingenjörsutbildningen i två steg. Vi inför en möjlighet till en mellanexamen efter tre år, Teknologie Kandidat, vilken beskrivs i detta dokument. Avslutningen av studierna sker i form av tvååriga "Masterprogram", men den som är inskriven före 2007 och vill avlägga civilingenjörsexamen med endast 270 hp (180 poäng enligt gamla skalan) kan göra detta och läser bara 90 hp ur dessa "Masterprogram" (inkl exjobb).

Normalt läser man efter kandidatexamen ett av de ackrediterade masterprogrammen:

 • Biomedical Engineering
 • Communication Engineering
 • Electric Power Engineering
 • Integrated Electronic System Design
 • Microtechnology
 • Wireless and Photonics Engineering
 • Complex Adaptive Systems
 • Networks and Distributed Systems
 • Radio and Space Science
 • Secure and Dependable Computer Systems
 • Sound and Vibration
 • Systems, Control and Mechatronics

Dessa leder också till civilingenjörsexamen i elektroteknik. En del av programmen kräver dock förkunskaper för behörighet som man normalt inte har läst på kandidatprogrammet i elektroteknik, och då kan man bara bli antagen om man utanför kandidatprogrammet läst denna/dessa kurser. Även andra masterprogram är tänkbara som avslutning efter kandidatprogrammet, men kräver nästan alltid särskilda förkunskaper och ger inte civilingenjörsexamen i elektroteknik, såvida man inte inom masterprogrammets ram (de valfria kurserna) läser 30 hp av elektrotekniska kurser på avancerad nivå (vilka som är tillåtna bestäms individuellt).

Nytt från 2004 är också att det tidigare kravet på minst 6 MTS-dagar är ersatt av ett krav på minst 7,5 hp MTS-kurs. Denna MTS-kurs är det valfritt att ta med som (valfri) kurs på kandidatdelen eller låta den ingå i Mastersdelen.

För examen fordras att man klarat programmets obligatoriska kurser (135 hp), läst två breddkurser (se E3, oftast i period 2), läst två valfria kurser (oftast i period 3 och 4 i E3) samt gjort ett Kandidatarbete. För de valfria kurserna finns några alternativ listade i programplanen för E3 och kan vara mattekurser, ekonomi och organisation, kurs som behövs för särskild behörighet på vissa Masterprogram, MTS-kurs, men det är också möjligt att få räkna andra kurser ur det stora utbudet på Chalmers.

 

Studieinriktningar

Från 2003 startar en ny studieinriktning, E-Miljö, som redan från första årskursen har ett antal kurser med miljöteknisk inriktning inlagda i utbildningen. Den väljer man alltså redan i första årskursen. Vilka de speciella kurserna är för denna inriktning framgår av kurslistningen för resp årskurs i Programplanen. För att få inriktningen i examen skall man ha läst minst 30 hp miljötekniska kurser och kan dessutom göra vissa andra inslag, t ex Kandidatarbetet, med miljöteknisk inriktning, och för att få rum med detta byter man ut någon annars obligatorisk kurs samt utnyttjar den valfria kursdelen. Masterprogrammet som avslutar kan också vara miljötekniskt eller ett av de normala elektrotekniska Masterprogrammen, vilket ger stor variation i fördelningen elektroteknik-miljöteknik.

 

Betygssättning

I ett fåtal kurser utdelas enbart betygen godkänd och underkänd. Detta är då angivet i kursplanen.

 

Handböcker

Följande handböcker rekommenderas:
L Råde, B Westergren: BETA; Mathematics Handbook, Studentlitteratur, Lund.
C Nordling, J Österman: Physics Handbook, Studentlitteratur, Lund.

 

Närvaro vid laborationer

Närvaron vid laborationer är obligatorisk. Om en studerande på grund av sjukdom eller annat laga förfall är förhindrad att fullgöra en laboration på utsatt tid, skall vederbörande institution snarast meddelas.

 

Hänvisningar till gemensamma bestämmelser för Chalmers

På Chalmers webb finns gemensamma bestämmelser och information för samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.

 

Obligatorisk registrering

I början av varje termin anordnas en obligatorisk anmälan till den terminens kurser (registrering). Närmare information om detta ges under rubriken Studier på www.etek.chalmers.se samt på Studieportalen.

 

Uppflyttning

För att kunna registrera sig måste man vara uppflyttad till den nya årskursen, och för att bli uppflyttad måste man senast i majperioden ha klarat:
till E2 22 hp
till E3 60 hp.

Den som inte är uppflyttad kan fortfarande OM-registrera sig i den gamla årskursen och tentera kurserna som redan har registrering.

Till fjärde årskursen, dvs starten av Masterprogrammen, söker man till sitt Masterprogram under våren enligt särskild instruktion. För att vara behörig till antagning på Masterprogram måste man ha klarat 127 hp av kurser och vara färdig med sitt Kandidatarbete när Masterprogrammet påbörjas.

 

Utbildningsplatser

Till första årskursen antas ca 50 - 100 studerande.


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.