Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKDAT - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Academic year: 2008/2009
 

 
 

Syfte

Utbildningen ska i första hand beakta arbetsmarknadens behov av olika typer av civilingenjörer i datateknik och ska ha en struktur, ett innehåll och en organisation så att kvalificerade sökande kan rekryteras utifrån det behov branschen har. Utbildningen ska även genom sitt innehåll i de avslutande åren ge möjlighet till en Masterexamen och eventuella fortsatta forskarstudier.

Mål

De färdiga ingenjörerna har en bred kompetens inom det datatekniska området. De har breda kunskaper inom datateknik med inriktning mot utveckling av komplexa datorsystem bestående av programutveckling, såväl generellt som för tekniska system samt för konstruktion av datorsystem. Studenterna ges möjlighet till fördjupning inom ett begränsat ämnesområde i de avslutande åren. De skall uppnå gedigna teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter.

Innehåll och organisation

Programmet är utformat enligt den s k Bolognamodellen, vilket innebär att utbildningen ger möjlighet till en mellanexamen, teknologie kandidat, innan slutexamen civilingenjör. Kandidatexamen kan avläggas efter tre år. Avslutningen av studierna kommer att bedrivas inom ramen för ett tvåårigt masterprogram.

Utbildningen är femårig (300 högskolepoäng, hp) och är indelad i två olika faser. De första tre åren består av en sammanhållen utbildning med begränsad valfrihet de två första åren följt av ett tredje år med en relativt stor valfrihet. Tredje året avslutas med ett kandidatarbete omfattande 15 hp. De valfria kurserna under tredje året ger möjlighet att testa olika ämnesområden inför kommande val av det masterprogram som utgör de avslutande två åren. De som påbörjat sina studier före 1 juli 2007 kan välja att ta ut en 4,5-årig civilingenjörsexamen.

Utbildningen är indelad i kurser vars omfattning normalt är 7,5 hp och där förläggning i tiden framgår nedan.


D1

Lp1 Lp2 Lp3 Lp4
Inledande diskret matematik Linjär algebra Matematisk analys Elektriska kretsar och fält
Inledande funktionell programmering Digital och datorteknik Maskinorienterad programmering Bärkraftig resursanvändning

D2
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4
Objektorienterad programmering Datastrukturer Digitalteknik, fk Datorsystemteknik
Matematisk statistik och diskret matematik  Fysik för ingenjörer Programspråk eller Parallell programmering Datakommunikation

D3
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4
Transformer, signaler och system Reglerteknik Kandidatarbete
Valfri Kurs
 
Valfri Kurs Valfri Kurs Valfri Kurs

 

Valfria kurser i D3

Valfria kurser för aktuellt läsår anges i Studieportalen.

Avslutande masterprogram läsåren 4-5

Det finns tolv olika masterprogram som kan leda till en civilingenjörsexamen i datateknik. De skiljer sig åt vad gäller möjligheterna att ta ut en civilingenjörsexamen i datateknik. Se examenskraven nedan. Efter de tre första åren söker man till ett masterprogram. Antagningsreglerna är inte samma för alla tolv masterprogrammen. För programmen:

 • Secure and dependable computer systems
 • Networks and distributed systems
 • Foundations of computing: Algorithms and logic

gäller att om man antagits till civilingenjörsprogrammet i datateknik och uppfyller kraven för att antas på masterprogram så är man garanterad en plats på något av dessa tre program. Det finns inget krav på att ha gjort speciella kursval under de tre första årens studier. För programmen:

 • Software engineering and technology
 • Interaction design
 • Integrated electronic system design
 • Communication engineering
 • Biomedical engineering
 • Systems, control and mechatronics
 • Engineering mathematics
 • Industrial ecology - for a sustainable society
 • Complex adaptive systems

har man inte garantiplats. För att bli behörig behöver man läsa vissa angivna kurser under det tredje läsåret. För information om förkunskapskrav och övrig information hänvisas till respektive masterprograms utbildningsplan.

Till masterprogrammen antas även studenter från andra svenska eller internationella högskolor och universitet. Undervisning och examination på masterprogrammens samtliga kurser genomförs på engelska.

Regler för fortsatta studier i det avslutande masterprogrammen

Studenter som tillhör programmet får påbörja studierna på ett masterprogram om nedanstående grundläggande krav samt eventuella särskilda behörighetskrav avseende masterprogrammet är uppfyllda.

 • Klarat av minst 127,5 hp (Gäller vt 2008) kurser inom programmets åk 1-3 efter tredje läsperioden i åk 3
 • Klarat av kandidatarbetet innan terminsstarten år 4

Urval till masterprogram kommer att ske vid platsbrist. Urvalet grundas på meriter från studierna på kandidatnivå enligt senare anvisningar. Rätten till garantiplats på ett masterprogram kvarstår i tre år efter avslutad åk 3.

Behörighet till ett visst masterprogram för studenter med annan utbildningsbakgrund än Datateknik vid Chalmers uppfylls om man

 • har grundläggande behörighet för Chalmersstudier
 • har en teknologie kandidatexamen eller motsvarande inom ämnesområdet.
 • uppfyller aktuellt masterprograms särskilda behörighetskrav

Antagning sker i konkurrens och i mån av plats.

Undervisningsformer och språk

Undervisningen på programmet ska vara sådan att studenten under utbildningen möter varierande undervisningsformer såsom föreläsningar och övningar i stora eller små grupper, projekt- och problembaserade undervisningsformer i smågrupper. Förståelsen för teorier skall i många kurser förstärkas genom laborativa moment. Undervisningen genomföres i huvudsak på svenska under de första tre åren samt på engelska i de avslutande masterprogrammen. Litteraturen är till övervägande delen på engelska.

Examensbestämmelser

Krav för kandidatexamen 180 hp

 • Godkänt betyg på samtliga obligatoriska kurser år 1 - 3
 • Godkänt på 37,5 hp i utbildningsplanen anvisade valbara kurser varav 15 hp inom datateknik. (Dvs totalt minst 90 hp inom datateknik inklusive kandidatarbetet.)
 • Godkänt examensarbete om 15 hp (kandidatarbete).

Krav för Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsprogrammet omfattar 300 hp. Under en övergångsperiod fram till 2015-07-01 kan studenter antagna före 2007-07-01 alternativt välja att ta ut en civilingenjörsexamen omfattande 4,5 års studier (180 p/270 hp). För samtliga gäller att man ska uppfylla kraven för en kandidatexamen i datateknik.

Civilingenjörsexamen 180p/270 hp

Gäller endast för studenter antagna ht 2004, ht 2005 eller ht 2006.

 • Uppfyllt fordringarna för kandidatexamen i datateknik.
 • Fullgjort de obligatoriska kurserna på något av de sex masterprogrammen i grupp 1 enligt lista nedan alternativt fullgjort de obligatoriska kurserna på något av masterprogrammen i grupp 2 enligt lista nedan kompletterat med 15 hp kurser på avancerad nivå inom datateknik.
 • Fullgjort kurser inom Människa, Teknik och Samhälle omfattande minst 7,5 hp MTS-klassade kurser.
 • Utöver de obligatoriska kurserna i programmen ska ingå allmänbildande kurser omfattande minst 7,5 hp. (Utöver MTS-kravet ovan.)
 • Godkänt examensarbete om 30 hp och som utgör en fördjupning inom ämnesområdet för valt masterprogram.
 • Fullgjort kurser omfattande 270 hp.

Civilingenjörsexamen 300 hp

 • Uppfyllt fordringarna för kandidatexamen i datateknik.
 • Fullgjort de obligatoriska kurserna på något av de sex masterprogrammen i grupp 1 enligt lista nedan alternativt fullgjort de obligatoriska kurserna på något av masterprogrammen i grupp 2 enligt lista nedan kompletterat med 30 hp kurser på avancerad nivå inom datateknik.
 • Fullgjort kursfordringar om minst 90 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete 30 hp alternativt 60 hp, i ämnen inom relevant inriktning.
 • Fullgjort kurser inom Människa, Teknik och Samhälle omfattande minst 7,5 hp MTS-klassade kurser.
 • Utöver de obligatoriska kurserna i programmen ska ingå allmänbildande kurser omfattande minst 7,5 hp. (Utöver MTS-kravet ovan.)
 • Godkänt examensarbete om 30 hp alternativt 60 hp och som utgör en fördjupning inom ämnesområdet för valt masterprogram.
 • Fullgjort kurser omfattande 300 hp.

Godkända masteravslutningar för civilingenjörsexamen i datateknik

Dessa masteravslutningar kan delas in i två grupper.

  Grupp 1:
 • Secure and dependable computer systems
 • Networks and distributed systems
 • Foundations of computing: Algorithms and logic
 • Software engineering and technology
 • Interaction design
 • Integrated electronic system design

Dessa masterprogram har vanligen strukturen 6 st obligatoriska kurser , 3-4 valbara kurser i ett rekommenderat specialiseringsspår samt 2-3 helt valfria kurser.

D-studenter som följer dessa masterprogram har då utrymme för 2-3 kurser som kan vara på godtycklig nivå och inom godtyckligt ämnesområde. Studenterna kan då även följa rekommenderade specialiseringsspår om 3-4 kurser utöver de normalt 6 obligatoriska.

  Grupp 2:
 • Communication engineering
 • Biomedical engineering
 • Systems, control and mechatronics
 • Engineering mathematics
 • Industrial ecology - for a sustainable society
 • Complex adaptive systems

Dessa masterprogram har vanligen max 6 obligatoriska kurser samt i övrigt valfria kurser.

D-studenter skall i dessa program komplettera med minst två (270 hp-examen) alternativt fyra kurser (300 hp-examen) i datateknik på avancerad nivå.

Kompletteringskravet på två datateknikkurser ger för 270 hp-examen inget ytterligare utrymme för krav på allmänbildande kurser inom ramen för masterprogrammet. Detta måste i så fall uppfyllas i kandidatexamensdelen. För 300 hp-examen ger kompletteringen med fyra datateknikkurser utrymme för två ytterligare valbara kurser med godtycklig nivå och ämnesinriktning .

Examensbenämning

Examen benämns "Civilingenjörsexamen" med den engelska benämningen "Degree of Master of Science in Engineering" . I examensbevisets textdel anges inriktningen Datateknik (Computer Science and Engineering) samt det masterprogram som studenten följt.

Dispenser

Dispensansökan från ovan nämnda krav ställs till programansvarige (Se nedan). Ytterligare information

För mer information, kontakta Programansvarig: Peter Lundin, 031-772 57 26
Utbildningssekreterare: Lars Nordlund, 031-772 15 37
Studievägledare: Paula Edwardson, 031-772 15 53

Fastställd/Ändrad

Februari 2008.


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.