Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKATK - ARCHITECTURE AND ENGINEERING Academic year: 2021/2022
ARKITEKTUR OCH TEKNIK
The Study programme syllabus is adopted 2019-02-20 by Dean of Education and is valid for students starting the programme the academic year 2021/2022
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Basic eligibility

 

Specific entry requirements:

English 6, Mathematics equivalent to Matematik 4, Physics equivalent to Fysik 2, Chemistry equivalent to Kemi 1, Social Studies equivalent to Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2
OR
English B, Physics equivalent to Fysik B, Chemistry equivalent to Kemi A, Mathematics equivalent to Matematik E, Social Studies equivalent to Samhällskunskap A

 
General organization:
 

Aim:

Arkitektur och teknik syftar till att ge studenter kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att på ett kvalificerat sätt kunna bidra till samhällsbyggandet. Uppgifterna sträcker sig från att identifiera behov och formulera program till att planera och utforma komplexa byggnadsverk för olika ändamål och i olika kontexter. Utbildningen betonar generella kunskaper med utgångspunkt i såväl matematiska och teknikvetenskapliga modeller och verktyg, som i arkitekturens gestaltningsprocesser och i dialog med en vid repertoar av principiellt intressanta byggda exempel.

 

Learning outcome:

Kunskap och förståelse

För både civilingenjörs- och arkitektexamen ska studenten:
 • visa kunskap om byggnadskonstens humanistiska och konstnärliga grund,
 • visa kunskap om byggnadskonstens matematiska och teknikvetenskapliga grund samt den beprövade erfarenheten
      inom området,
 • visa kunskap om samhällsbyggandets processer och regelverk,
 • visa kunskap om byggnaders material samt byggnaders bärande, skyddande och klimatskapande system,
 • visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och
 • visa kännedom om en bred repertoar av byggda exempel samt design- och byggprocesser inom arkitektur och
      ingenjörskonst.

  Färdighet och förmåga

  För civilingenjörsexamen ska studenten:
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera, formulera, bearbeta och utvärdera komplexa
      ingenjörsproblem, och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att med adekvat teknikvetenskaplig metod, inom givna ramar samt med hänsyn till materiella
      förutsättningar och olika aktörers krav och förväntningar, självständigt och kreativt initiera, genomföra och
      utvärdera kvalificerade ingenjörsuppgifter,
 • visa förmåga att för valt fördjupningsområde behärska ingenjörsprofessionens kvalificerade metoder och verktyg
      och genom dessa kunna modellera, simulera, förutsäga och kommunicera verkningssätt och förlopp och därigenom
      bidra med underlag i designprocesser och
 • visa förmåga att i tidiga designfaser med matematiska verktyg och med kunskap om fysikens mönster och mekanismer
      formulera sunda förenklade beräkningsmodeller och genom dessa bidra till värderingar av alternativa lösningar.

  För arkitektexamen ska studenten:
 • visa förmåga att identifiera behov i samhällsutvecklingen, formulera program med en arkitektonisk intention samt
      förklara och motivera förväntade kvalitéer, och därigenom bidra till kunskapsutveckling,
 • visa förmåga att planera, transformera och gestalta byggnadsmiljöer och byggnader samt förklara förslag till
      byggnadsverk utifrån deras kontexter: sociala, kulturella, historiska, natur- och kulturgeografiska,
 • visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod, inom givna ramar samt med hänsyn till materiella förutsättningar
      och olika aktörers krav och förväntningar, självständigt och kreativt initiera, genomföra och utvärdera kvalificerade
      gestaltningsuppgifter och
 • visa förmåga att behärska arkitektprofessionens redovisningsformer och genom dessa kunna kommunicera ett projekts
      intentioner, sammanhang och kvalitéer.

  För både civilingenjörs- och arkitektexamen ska studenten:
 • visa förmåga att med matematiska verktyg och med en skissande och laborativ arbetsmetod undersöka geometriskt
      styrda former och fysikaliska fenomen,
 • visa förmåga att utveckla och utforma byggnader, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar
      och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell, muntligt, skriftligt och på annat
      sätt i dialog med olika grupper utveckla och klart redogöra för och diskutera intentioner, metoder och slutsatser samt
      bakomliggande värderingar, kunskaper och argument.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  För både civilingenjörs- och arkitektexamen ska studenten:
 • Visa förmåga att reflektera över sin egen kunskap och dess begränsningar samt förmåga att självständigt inhämta ny
      kunskap,
 • Visa förmåga att reflektera över och kritiskt förhålla sig till arkitekturens och samhällsbyggnadsteknikens rådande synsätt,
 • Visa förmåga att samla, analysera och källkritiskt värdera information,
 • Visa förmåga att reflektera över arkitekturens och teknikens roll i samhället och att kunna göra bedömningar med såväl
      vetenskapliga, ekonomiska, kulturella, sociala, etiska som konstnärliga perspektiv och
 • Visa förmåga att söka utformningar av byggnader som uppfyller samhällets krav på långsiktighet, funktionalitet, kvalitet
      och hållbarhet.

 •  

  Extent: 300.0 c

   

  Thesis:

  Arkitekt- respektive civilingenjörsutbildningen avslutas med ett självständigt genomfört examensarbete om 30 högskolepoäng. Detaljerad information om examensarbetens regelverk och genomförande finns redovisade i Chalmers dokument Dnr 2008/111 Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och mastersprogram.

   

  Courses valid the academic year 2021/2022:

  See study programme

   

  Accredited master programmes:

  The accreditations are decided each academic year and are published as part of the Admission regulations. The list below shows the accreditations for students who begin their master programme the academic year 2021/2022

  Degree of Master of Architecture
  MPDSD - ARCHITECTURE AND PLANNING BEYOND SUSTAINABILITY, MSC PROGR
  MPARC - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR

  Degree of Master of Science in Engineering
  MPCAS - COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR
  MPDSC - DATA SCIENCE AND AI, MSC PROGR
  MPDCM - DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT, MSC PROGR
  MPENM - ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR
  MPBDP - ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR
  MPTSE - INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR
  MPLOL - LEARNING AND LEADERSHIP, MSC PROGR
  MPSOV - SOUND AND VIBRATION, MSC PROGR
  MPSEB - STRUCTURAL ENGINEERING AND BUILDING TECHNOLOGY, MSC PROGR

   
   
  Degree:
   Degree requirements:
    Degree of bachelor of science:
  Passed courses comprising 180 credits
  Degree project 15 credits
  Courses (including degree project) within a main field of study 90 credits
  Passed advanced level courses at Chalmers (degree project can be included) comprising at least 60 credits
  Fulfilled course requirements according to the study programme

  See also the Local Qualifications Framework - first and second cycle qualifications

  Degree of master of science in engineering, specialisation Architecture and engineering:
  Passed courses comprising 300 credits
  Degree project 30 credits
  Courses in theme Environment 7,5 credits
  Courses in theme MTS 7,5 credits
  Have completed the required courses in the main field of study mathematics, where the degree project cannot be included, of at least 30 credits
  Passed advanced level courses at Chalmers (degree project can be included) comprising at least 45 credits
  Passed advanced level courses at Chalmers (degree project can be included) comprising at least 90 credits
  Passed advanced level courses (degree project can be included) comprising at least 90 credits
  Fulfilled course requirements according to the study programme
  Fulfilled course requirements according to the study programme of an ackredited master programme

  See also the Local Qualifications Framework - first and second cycle qualifications

  Degree of master of architecture, specialisation Architecture and engineering:
  Passed courses comprising 300 credits
  Degree project 30 credits
  Courses in Architectural design project 150 credits
  Courses in theme Environment 7,5 credits
  Passed advanced level courses at Chalmers (degree project can be included) comprising at least 45 credits
  Passed advanced level courses at Chalmers (degree project can be included) comprising at least 90 credits
  Passed advanced level courses (degree project can be included) comprising at least 90 credits
  Fulfilled course requirements according to the study programme
  Fulfilled course requirements according to the study programme of an ackredited master programme

  See also the Local Qualifications Framework - first and second cycle qualifications
   

  Title of degree:

  Master of Architecture (300 credits) or Master of Science in Engineering. The name of the Master's programme and the main field of study, Architeture and Engineering, are stated in the degree certificate. After the first cycle/undergraduate level, you may apply for the degree Bachelor of Science 180 credits, major subject Architecture and Engineering.

   
  Other information:
   

  Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder till arkitektexamen eller till civilingenjörsexamen. Inom utbildningens ram finns möjlighet att läsa vidare och då erhålla dubbla examina.


  Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.