Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TIDAL - COMPUTER ENGINEERING Academic year: 2018/2019
DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR
The Study programme syllabus is adopted 2018-02-22 by Dean of Education
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Basic eligibility

 

Specific entry requirements:

gy11; Områdesbehörighet A9, Behörighetskurser: Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik D

 
General organization:
 

Aim:

The education aims at developing knowledge, skills and approaches required to participate both in leading and development of technologies and applications needed to digitize the society.

The education should be close to the applications and have such a structure and content that the computer engineer is attractive in the labor market and well-trained to use the technology for sustainable social development.

The program's vision is to train engineers who are well prepared to develop applications, processes and systems to improving the quality of life for a globally growing population.

 

Learning outcome:

De färdiga ingenjörerna har, som övergripande mål, en bred kompetens inom det datatekniska området med inriktning mot utveckling av komplexa programsystem inklusive konstruktion av datorsystem som möjliggör digitalisering av samhället. Studenterna ges möjlighet till fördjupning inom ett begränsat ämnesområde under det avslutande året.
D-programmets 11 mer detaljerade mål är specialiseringar av examensordningens mål för högskoleingenjörsexamen:
Där man kan inordna de tre övergripande lärandemålen målen för digitalisering:
D1) Ta till sig de teknologier som är nödvändiga för digitaliseringen.
D2) Applicera tekniken för att skapa mervärde (innovation, affärsmässighet).
D3) Förstå konsekvenserna av tekniken, genom att kritiskt granska med avseende på etiskt, legalt och sociala aspekter.


Mål 1: Baserat på beprövad erfarenhet och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete skall ingenjören, efter avlagd examen, kunna visa kunskaper i: (D1)
  • interaktion mellan mjukvara och hårdvara: analysera, förklara, modellera och redogöra för styrning av datorsystem.
  • datorprogrammering och mjukvaruutvecklingsprocessen.
  • teori för beräkningar och datorinteraktion: algoritmer, komplexitet, logik för enkla eller multipla beräkningsenheter.
  • Kunna hantera såväl realtidsaspekter som reglertekniska och styrtekniska aspekter vid systemkonstruktion.
    [AL1]

Mål 2: Visa brett kunnande om mjuk- och hårdvara, inklusive matematiska och naturvetenskapliga områden anslutna till datateknikområdet, samt djup kunskap inom programmeringsteknik samt ytterligare fördjupningen inom valda delar inom området. (D1)

Mål 3: Visa djupa kunskaper inom ingenjörsvetenskap och naturvetenskap samt grundläggande kunskaper inom samhällsvetenskap. Visa förmåga att med helhetssyn kunna identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar på ett kritiskt, självständigt och kreativt sätt, att kunna delta i utveckling och forskning och därmed bidra till nydaning inom ämnesområdet. Med helhetssyn avses här både mjuk-och hårdvaruaspekter av CSE (computer and software engineering) samt dessas ekonomiska, organisatoriska och hållbarhetsaspekter. (D3)

Mål 4: Utifrån specifikationer kunna formulera teoretiska modeller av datorbaserade produkter. Kunna arbeta i projekt med respekt för tidsplaner samt tekniska, etiska och affärsmässiga begränsningar. (D2)

Mål 5: Utgående från en problemställning ta fram och integrera/använda kunskap, kritiskt och systematiskt samt ha förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information. (D2)

Mål 6: Färdigheter för att kunna medverka och/eller leda i utveckling av nya produkter och system med en helhetssyn från behov och idéformulering, konstruktion och tillverkning till drift och avveckling genom att följa en systematisk utvecklings-process. Detta innefattar också förmågan att modellera, utveckla och utforma datorrelaterade produkter, programvaruutvecklingsprocesser och datasystem, som tar hänsyn till användaren, samhället och hållbar utveckling. I synnerhet, tekniska och yrkesmässiga färdigheter relaterade till matematisk, teknik, interpersonell kommunikation, ledarskap och etik. (D3)

Mål 7: Effektivt kunna leda och samarbeta i grupper med heterogen sammansättning, med respekt för deltagarnas olika roller samt att kunna initiera, planera, leda och utvärdera tekniska utvecklingsprojekt.

Mål 8: Kunna kommunicera information, problem och lösningar, och resultat av tekniskt utvecklingsarbete på ett strukturerat sätt och med relevanta tekniska hjälpmedel, i såväl tal som skrift, på svenska och engelska, och anpassat för målgrupper verksamma inom såväl som utanför det datatekniska området.

Mål 9: Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, genom att såväl ha insikt i de affärsmässiga och företagsmässiga villkoren för utveckling och införande av ny teknik som kritiskt kunna utvärdera applikationen/systemet/produkten utgående från ett etiskt och samhälleligt perspektiv.
Skall kunna sätta sig in i nya områden, tekniska så väl som icke-tekniska, dvs. insikter i andra områden inom samhällsvetenskap och humaniora. (D3)

Mål 10: Visa kritisk helhetssyn och självständigt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar med avseende på sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.
Beakta och diskutera etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, såväl vad avser hur arbetet genomförs, som vad som undersöks/utvecklas. (D3)

Mål 11: Visa förmåga att kunna identifiera behov av ytterligare, fördjupande kunskaper och på ett vetenskapligt korrekt sätt relatera dessa till egna kompetensen och utveckla densamma samt kunna bidra till forsknings- och utvecklingsarbete och kunna relatera sitt arbete till relevanta vetenskapliga sammanhang. (D2)

 

Extent: 180.0 c

 

Thesis:

During the semester of yare 3, a thesis will be completed comprising of 15 credits. The work is carried out in groups of two students. The thesis work should be conducted at an external company. The work may be commenced by students who have approved courses of at least 120 credits. Specific course requirements may also apply.

 

Courses valid the academic year 2018/2019:

See study programme

 
 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science in engineering:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses in mathematics, at least 15 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

See also the system of qualifications
 

Title of degree:

Bachelor of Science in Engineering. The main field of study, Computer Engineering is stated in the degree certificate.

 
Other information:
 

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier. Utbildningen inleds med en introduktionskurs, vars syfte dels är att introducera studenterna till högskolestudier och de nya studiekamraterna. Undervisningen i årskurs 1 omfattar i övrigt grundläggande kurser i digital- och datorteknik, programmeringsteknik, miljöteknik engelska samt 16,5 hp matematik. I årskurs 2 profileras utbildningen hårdare mot karaktärsämnena i datateknik med mer programmeringsteknik och datorteknik. Samtliga kurser i årskurs 1 och årskurs 2 är obligatoriska.

Ingenjörsutbildningen avslutas med en projektkurs följt av ett examensarbete om tillsammans 22,5 hp. Kurserna ska ge de erfarenheter och färdigheter som krävs för att bli anställningsbar som ingenjör inom ämnesområdet. För att få påbörja projektkursen krävs att man uppnått 90 hp.

Uppläggningen av det tredje året ger studenterna möjlighet att förlägga en del av sina studier vid annan högskola i Sverige eller utomlands.

Kurslitteratur på både svenska och engelska ingår i utbildningen.

Möjlighet finns, att med begränsad komplettering, fortsätta med studier på avancerad nivå (masternivå).


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.