Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TIEPL - ECONOMICS AND MANUFACTURING TECHNOLOGY Academic year: 2015/2016
The Study programme syllabus is adopted 2011-02-23 by Dean of Education
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Specific entry requirements:

gy11; Områdesbehörighet A9, Behörighetskurser: Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik D

 
General organization:
 

Aim:

Högskoleingenjörsutbildningen i Ekonomi och produktionsteknik syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna effektivt leda och delta i utvecklingen och utformningen av industriella  processer och system i syfte att höja kvalitén och förkorta ledtiden i produktionsprocesser där hänsyn till en hållbar samhällsutveckling är viktig.


Vidare förbereder utbildningen för arbete inom andra delar av samhället där analys och hantering av komplexa problemställningar är av betydelse.


Studenten skall ges goda möjligheter för utveckling av personliga egenskaper och attityder som bidrar till professionell integritet och ett framgångsrikt yrkesliv.


Utbildningen avser leda till yrkesutbildning som med sin kombination av teknik- och ekonomikunskaper och dess tillämpade karaktär är efterfrågad i näringslivet.

 

Learning outcome:

Högskoleingenjören i ekonomi och produktionsteknik skall:  • Ha goda kunskaper inom området verksamhetsstyrning och ekonomi samt kunna analysera, utforma och välja produktionssystem med hänsyn till kvalitet, effektivitet, arbetsmotivation, säkerhet och arbetsmiljö.

  • Kunna tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom det valda teknikområdet så att tekniskt relevanta problem kan lösas.

  • Ha goda kunskaper i projektplanering samt kunna arbeta och leda projektgrupp av mångdisciplinär karaktär som innebär att formulera och lösa öppna problem.

  • Kunna söka, kritiskt värdera och använda relevant information, kommunicera både muntligt och skriftligt samt agera i internationella sammanhang.

  • Ha kunskaper inom området hållbar samhällsutveckling samt insikter om vikten av etiska avväganden.

 

Extent: 180.0 c

 

Thesis:

Under sista terminen i årskurs 3 utförs ett examensarbete som omfattar 15 hp. Arbetet utförs i grupper om två studenter. Examensarbetet bör genomföras på ett externt företag. Arbetet får påbörjas av studerande, som har godkända kurser omfattande minst 120 hp. Även specifika kurskrav kan förekomma.

 

Courses valid the academic year 2015/2016:

See study programme

 
 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science in engineering, concentration Industrial management and production engineering:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses in mathematics, at least 15 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

See also the system of qualifications
 

Title of degree:

A professional Bachelor of Science in Engineering in Engineering. The main field of study, Economics and Manufacturing Technology, is stated in the degree diploma. Specializations and tracks are not stated.

 
Other information:
 

Utbildningen består av 180 hp, dvs tre års sammanhållna teoretiska studier. I årskurs tre ges en möjlighet att med valbara kurser skapa en egen profil genom att fördjupa sig efter intresse.


Programmets målsättning är att studenterna under utbildningstiden ska möta varierande undervisningsformer såsom föreläsningar, övningar i stora och små grupper, räknestugor, projektarbeten samt problembaserad undervisning i mindre grupper. Programmet ska ha ett inslag av utbildningsmoment som utvecklar generella färdigheter och studentens förhållningssätt i relevanta genus- och mångfaldsfrågor.


Den schemalagda tiden omfattar i genomsnitt ca 20 veckotimmar under läsperioderna. Det kan förekomma inslag med obligatorisk närvaro.


För de flesta kurser används betygsskalan 3, 4, 5 samt underkänd, där betyget 3 är lägsta godkända betyg. I några fall används endast betygen godkänd/underkänd.


Kurslitteratur på både svenska och engelska ingår i utbildningen.


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.