Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
  Study programme, year:  1 2

Study programme syllabus for
MPLOL - LEARNING AND LEADERSHIP, MSC PROGR Academic year: 2014/2015
The Study programme syllabus is adopted 2013-02-21 by Dean of Education
 
blank
Entry requirements:
 

General entry requirements:

Basic eligibility for advanced level

 

Specific entry requirements:

 

Undergraduate profile:

Huvudområde inom något av ämnena ingenjörskonst, teknik, naturvetenskap eller matematik.

 

Prerequisities:

Ytterligare förkunskapskrav:
matematikrelaterade ämnen om minst 65 hp samt teknikrelaterade ämnen eller fysikrelaterade ämnen eller kemirelaterade ämnen om minst 85 hp, alternativt matematikrelaterade ämnen om minst 85 hp samt teknikrelaterade ämnen eller fysikrelaterade ämnen eller kemirelaterade ämnen, om minst 65 hp
samt svenska B, Svenska 3 eller motsvarande
samt godkänd personlig intervju

 
General organization:
 

Aim:

After graduation the student is able to contribute successfully both in school and in business. As a teacher the student has practice-related skills in teaching and can teach in an effective and empathetic way in physics, chemistry or technology, and mathematics at secondary level. The student¿s teaching is characterized by subject expertise, by an interdisciplinary and motivating way that is application-oriented and also prepares for further academic studies. In both private and public sectors the student can work in their engineering-field and can communicate well with both experts and laymen. In schools as well as business the student can function well in leadership and interact well with people, such as employees, students, carers, clients, staff and management.

 

Learning outcome:


Kunskap och förståelse
Studenten ska
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
- visa bred kunskap inom det valda teknikområdet, dess vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet.
- visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser och visa kännedom om vuxnas lärande,
- visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdigheter och förmåga
Studenten ska
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
- visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna,
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
- visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling,
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Extent: 120.0 c

 

Thesis:

För examen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

 

Courses valid the academic year 2014/2015:

See study programme

 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of master of science (120 credits):
Passed courses comprising 120 credits
Passed advanced level courses (including degree project) comprising at least 90 credits
Degree project 30 credits
Advanced level courses passed at Chalmers comprising at least 45 credits
Courses (including degree project) within a major main subject 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme
The prior award of a Bachelors degree, Bachelors degree in fine arts, professional or vocational qualification of at least 180 credits or a corresponding qualification from abroad.

See also the system of qualifications
 

Title of degree:

The degree designation is Master of Science (120 credits) (Teknologie masterexamen). The name of the Master's programme and the major subject are stated in the degree diploma. Specializations and tracks are not stated in the degree diploma.

 

Major subject:

Technology and Learning

 

Published: Wed 04 Apr 2018.