Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKELT - ELECTRICAL ENGINEERING Academic year: 2013/2014
The Study programme syllabus is adopted 2013-02-18 by Dean of Education
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Specific entry requirements:

Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
General organization:
 

Aim:

Civilingenjörsutbildningen i elektroteknik syftar till att utbilda civilingenjörer med tillämpbara kunskaper, färdigheter och förhållningssätt avseende elektroteknikens förverkligande och dess konsekvenser för människa, samhälle och natur. Utbildningen bygger på grundstenarna idéformulering, fysikalisk och matematisk modellering, konstruktion, kommunikation, implementering och drift. Efter genomgången utbildning skall den utexaminerade ha kunskapsmässiga förutsättningar att tillgodogöra sig den internationella vetenskapliga litteraturen inom en eller flera delar av elektroteknikens huvudområden.

 

Learning outcome:

Civilingenjören i elektroteknik skall efter avslutad utbildning kunna:
 • tillämpa matematik och fysik på elektrotekniska problem. Speciellt läggs vikt vid att kunna beskriva elektrotekniska system och komponenter med matematiska och fysikaliska modeller, använda modellerna för att simulera, förutsäga och utvärdera skeenden samt att kunna bedöma giltigheten och begränsningen hos dessa modeller i olika situationer

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt, inom minst ett elektrotekniskt tillämpningsområde, självständigt kunna identifiera, formulera och lösa komplexa tekniska problem, även med begränsad information, samt tillämpa den mer avancerade matematik och fysik som behövs inom detta tillämpningsområde

 • konstruera elektriska och elektroniska komponenter och system efter specifikation inom minst ett tillämpningsområde. Vid konstruktionen ska hänsyn tas till människors förutsättningar och behov, affärsmässiga villkor samt samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

 • utarbeta och kritiskt utvärdera tekniska lösningar till elektrotekniska problem i ett systemperspektiv med helhetssyn på livscykeln från idé genom specifikation, utveckling, implementering och drift till avveckling

 • utnyttja datorhjälpmedel vid såväl problemlösning som elektroteknisk konstruktion. Speciellt läggs vikt vid att kunna väl använda den typ av programmering och de typer av datorhjälpmedel som behövs inom det valda fördjupningsområdet

 • planera och genomföra elektriska experiment och mätningar samt kritiskt utvärdera resultaten av dessa

 • analysera och källkritiskt värdera information inom elektrotekniken, speciellt inom valt fördjupningsområde

 • visa förmåga att delta i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom minst ett fördjupningsområde

 • skriftligt och muntligt klart redogöra för och diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa på god svenska och funktionell engelska både med experter inom det egna fältet och med personer med annan professionell bakgrund

 • samarbeta effektivt i grupp samt ha erfarenhet av att samarbeta med personer med olika bakgrund

 • reflektera över sin egen kunskap och dess begränsningar samt att fortlöpande och självständigt utveckla sin kompetens

 • reflektera över teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, människors ansvar för hur den används och ha förmåga att göra bedömningar med samhälleliga och etiska perspektiv

 

Extent: 300.0 hp

 

Thesis:

Kandidatarbetet (15 hp) genomförs på vårterminen i årskurs 3. För att få genomföra kandidatarbetet krävs att studenten har uppnått 97,5 hp inom programmet efter läsperiod 1 i årskurs 3. Val av kandidatarbete sker under hösterminen i årskurs 3. Programansvarig fastställer vilka kandidatarbeten som får väljas av studenter på Elektroteknikprogrammet.

 

Courses valid the academic year 2013/2014:

See study programme

 

Accredited masters the academic year 2013/2014:


Degree of Master of Science in Engineering
MPBME - BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR
MPCOM - COMMUNICATION ENGINEERING, MSC PROGR
MPCAS - COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR
MPCSN - COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR
MPEES - EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR
MPTSE - INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR
MPSOV - SOUND AND VIBRATION, MSC PROGR
MPEPO - SUSTAINABLE ELECTRIC POWER ENGINEERING AND ELECTROMOBILITY, MSC PROGR
MPSYS - SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR
MPWPS - WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR

 
 

Programme concentrations:

För antagna HT2012 och senare finns inga inriktningar.

För antagna HT2011 och tidigare fanns två inriktningar, Allmän inriktning och Specialisering i hållbar utveckling (E-miljö). Se utbildningsplan samt programplan för aktuell årskull för information om innehåll.

 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses (including degree project) within a major main subject 90 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

För en specialisering i hållbar utveckling krävs fullgjort kurskrav enligt programplan.
See also the system of qualifications

Degree of master of science in engineering, concentration Electrical engineering:
Passed courses comprising 300 credits
Passed advanced level courses (including degree project) comprising at least 90 credits
Degree project 30 credits
Courses in mathematics, at least 30 credits
Advanced level courses passed at Chalmers comprising at least 45 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Courses in theme MTS 7,5 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 90 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme
Fulfilled course requirements according to the study programme of an ackredited master programme

För en specialisering i hållbar utveckling krävs fullgjort kurskrav enligt programplan.
See also the system of qualifications
 

Title of degree:

Examen benämns Civilingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Master of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Elektroteknik, och det masterprogram som den studerande genomgått.
Efter den grundläggande delen på 180 hp kan delexamen utfärdas. Examensbenämningen är Teknologie kandidatexamen, huvudområde Elektroteknik (Bachelor of Science, major subject Electrical Engineering). De studenter som uppfyller kravet på specialisering i hållbar utveckling får detta inskrivet i examensbeviset för sin kandidatexamen och sin Civilingenjörsexamen.

 
Other information:
 

Uppflyttning
För att kunna studera nästkommande årskurs ska man efter läsperiod 4 ha klarat:

 • till E2: 37,5 hp
 • till E3: 82,5 hp

Har man inte klarat poängen enligt ovan kan man inte terminsregistrera sig själv och skall kontakta studievägledningen för att lägga en individuell studieplan.

 

More information about the programme (url):

http://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Elektroteknik.aspx


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.