Universitetskanslersämbetet ger högt betyg till Chalmers forskarutbildning

​Energisystem och Textil-, gummi- och polymermaterial först ut i Universitetskanslersämbetets pågående utvärdering av Chalmers forskarutbildning. Båda ämnen ges omdömet hög kvalitet.

Under en sexårsperiod utvärderar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ett urval av Chalmers forskarutbildning. Utvärderingen som startade i januari 2017 är en del av UKÄ:s nationella system för kvalitetssäkring av högre utbildning där cirka en tredjedel av all forskarutbildning i Sverige granskas. UKÄ utvärderar forskarutbildningsämnen och har under året granskat ämnena Energisystem, Textil-, gummi- och polymermaterial, Datavetenskap samt Arkitektur.

Hur görs utvärderingen?
Underlag för UKÄ:s bedömning är självvärderingsrapporter från Chalmers för aktuellt forskarutbildningsämne samt intervjuer med ämnesrepresentanter och doktorander.
Forskarutbildningen vid Chalmers är organiserad i forskarskolor, som motsvaras av och benämns identiskt lika med sitt ämne. Ämnena som UKÄ utvärderar är ibland hela forskarskolan eller en del av densamma. För Chalmers del berörs totalt under sexårsperioden ungefär sju forskarskolor utav 33 av UKÄ:s utvärdering.

Under december 2017 har beslut kommit för ämnet Energisystem (forskarskolorna Energi och miljö och Sjöfart och marin teknik) samt ämnet Textil-, gummi- och polymermaterial (forskarskolan Materialvetenskap). Båda dessa ämnen ges omdömet hög kvalitet av UKÄ.

Energisystem
Daniel Johansson, viceprefekt för forskarutbildningen vid institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap är en av dem som varit skrivansvariga för Chalmers självvärderingsrapport inom Energisystem. Ämnet är en del av forskarskolorna Energi och miljö och Sjöfart och marin teknik.
    ─ Omdömet är förstås glädjande. För mig var den självutvärderande rapporten den viktigaste biten. Det är alltid viktigt att kritiskt granska sin egen verksamhet och under resans gång fann vi till exempel anledning att förändra hur vi jobbar med individuella studieplaner, säger Daniel Johansson.

Textil-, gummi- och polymermaterial
Hanna Härelind är en av studierektorna för forskarskolan Materialvetenskap där ämnet Textil-, gummi- och polymermaterial är en del. Forskarskolan är tvärinstitutionell och tillhör Fysik, Kemi och kemiteknik samt Industri- och materialvetenskap.
    ─ Vi är mycket nöjda med omdömet från UKÄ. Det jag speciellt tar med mig från processen är vårt teamwork i skrivandet av självvärderingsrapporten. Det var väldigt utvecklande, gjorde det roligt att arbeta, och gav ett bra resultat. Vi fokuserade mycket på kopplingen mellan examensmål och arbetssätt för att nå målen, och ett förbättringsområde för oss är att göra denna koppling tydligare för doktorander och handledare, säger Hanna Härelind.

Chalmers centrala stöd till utvärderingen
Karin Andersson, tillförordnad vicerektor för forskarutbildning, är den som ansvarar för att hålla samman Chalmers arbete kopplat till UKÄ-utvärderingen av forskarutbildningen samt att resultatet av utvärderingen förs in i Chalmers löpande kvalitetsarbete. Arbetet projektleds av Barbara Sturn vid avdelningen för Operativt och strategiskt stöd.
    ─ Såklart uppskattar vi att ha fått ett bra omdöme från UKÄ. Men, själva processen med självvärderingen har nog varit det viktigaste för oss. Den har gett oss många värdefulla insikter kring vad som fungerar bra och vad vi behöver förbättra. Att se de olika perspektiven: handledare, doktorand, arbetsliv, jämställdhet, har också varit en nyttig process, säger Karin Andersson.

Vad händer härnäst?
Efter årsskiftet väntas UKÄ lämna beslut för ämnena Data och IT samt Arkitektur. Under våren 2018 inleds också UKÄ:s andra utvärderingsomgång och berörd forskarskola vid Chalmers blir då Produkt- och produktionsteknik.


UKÄ:s beslut inom Energisystem (Forskarskolorna Energi och miljö samt Sjöfart och marin teknik)
UKÄ:s beslut inom Textil-, gummi- och polymermaterial (Forskarskolan Materialvetenskap)
Förteckning över Chalmers samtliga forskarskolor

Published: Tue 19 Dec 2017. Modified: Thu 21 Dec 2017