Individuell studieplan

​En viktig del i början av din forskarutbildning är att tillsammans med huvudhandledare och i samråd med examinator upprätta en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska upprättas senast tre månader efter din antagning och ska följas upp minst en gång per år. I studieplanen ingår information om vilka kurser som du planerar att ta utöver de obligatoriska inom ditt forskningsämne och vilka kurser från utbudet av mer generella, gemensamma doktorandkurser som du väljer att läsa. Planen innehåller också information om din forskningsuppgift, ungefärlig omfattning av pedagogiska meriter mm för att du ska nå målen för doktorsexamen.

Den individuella studieplanen bör ses som ett kontrakt som upprättats mellan dig och din hu-vudhandledare där de krav som ställs på både dig och din handledare tydligt ska framgå. Studieplanen ska skrivas under av dig och dina handledare och godkännas av examinator. Den överlämnas till studierektorn för forskarskolan som ser till att studieplanen finns tillgänglig vid institutionen.

Forskning, och därmed även forskarutbildning har med nödvändighet ett inslag av oförutsägbarhet. Det är viktigt då det oväntade inträffar, att du med dina handledare diskuterar ett eventuellt behov av att anpassa din individuella studieplan till den nya situationen. I samråd överenskomna ändringar godkänns av examinator och lämnas till studierektor.

Om du åsidosätter dina åtaganden i studieplanen i väsentlig utsträckning ska prefekten besluta att du som doktorand inte har rätt till fortsatt handledning och andra resurser för forskarutbildningen. Beslutet får inte vara baserat på ekonomiska omständigheter. Innan ett sådant beslut fattas har du i så fall, tillsammans med handledare, rätt att yttra dig. Om en sådan situation uppstår bör även doktorandsektionen och doktorandombudsmannen kontaktas. Beslutet kan överklagas till vicerektor för forskarutbildningen, som fattar slutgiltigt beslut.

Blanketter och mallar

Published: on 21 dec 2016. Modified: to 30 mar 2017